Søk

Styringsgruppen for Normen åpner opp for flere deltakere – informasjon om søknadsprosessen

Vi utvider styringsgruppen for Normen. Relevante grupper inviteres til å søke innen 12. januar 2021.

Styringsgruppen for norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) besluttet på møte 2. april 2020 at styringsgruppens mandat skulle revideres i 2020. Som del av revideringen skulle også styringsgruppens sammensetning revurderes.

Nytt mandat for styringsgruppen ble vedtatt 17. september, og ny sammensetning ble vedtatt 29. oktober med virkning fra 1. januar 2021. 

Med den nye sammensetningen øker antall representanter i styringsgruppen fra 23 til 24-27 representanter (inkl. nye medlemmer og observatører), forutsatt at de som inviteres ønsker å delta.

Om Normen og styringsgruppen

Normen er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet og personvern basert på lover og forskrifter for sektoren.

Styringsgruppen skal søkes sammensatt av medlemmer og observatører som utgjør et representativt utvalg fra ulike hovedgrupper av aktører i norsk helse- og omsorgssektor som bestemmelser i Normen får betydning for. Formålet med styringsgruppen er å sikre at Normen forvaltes og videreutvikles som en bransjenorm og formidles til aktørene i sektoren. 

Følgende grupper inviteres til å søke

Ny sammensetning innebærer at styringsgruppen inviterer representanter fra blant annet utvalgte hovedgrupper i sektoren til å bli en del av styringsgruppen gjennom en ordning med én til to felles representanter på vegne av hver gruppe. I denne omgang er det følgende hovedgrupper som inviteres til deltakelse i styringsgruppen: 

  • Private virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester (medlem)
  • Pasienter og brukere (observatør)
  • Bransjeorganisasjoner for leverandører (observatør)

Alle som tilhører en av disse gruppene kan søke om å delta i styringsgruppen. Søknader vil bli vurdert etter forhåndsdefinerte kriterier som også har dannet grunnlaget for søknadsskjemaet. Begrepet søker benyttes om den som sender inn søknadsskjemaet, og kan være en virksomhet, organisasjon, ombudsrolle eller lignende.

Arbeidet i styringsgruppa

Medlemmer og observatører skal gjennom sin representant i styringsgruppen være et bindelett og fremme synspunkter fra den de representerer. Samtidig skal styringsgruppen søke å tilstrebe løsninger som er til det beste for sektoren som helhet.

Medlemmer og observatører i styringsgruppen velger selv sine representanter og vararepresentanter. Ifølge styringsgruppens mandat skal møter i styringsgruppen avholdes minimum halvårlig. Antall møter utover dette vil variere fra år til år, og i 2021 er det planlagt totalt fire møter i styringsgruppen. Saksdokumenter vil sendes ut senest tre uker før styringsgruppemøtene. 
Ved bemanning av arbeidsgrupper og referansegrupper ønskes det at medlemmer og observatører bidrar med representanter fra egen virksomhet/organisasjon.


Husk fristen: 12. januar 2021

Søknadsskjema kan lastes ned her (Word).

Utfylt søknadsskjema sendes på e-post til [email protected] innen 12.01.2021

Aktuelle søkere vil bli kontaktet etter at fristen har gått ut og mottatte søknader er gjennomgått.

Dersom det er vanskelig å skille søkerne ved hjelp av vurderingskriteriene, vil søkerne oppfordres til å bli enige om én til to felles representanter. 

Hvis enighet blant søkerne ikke oppnås, kan andre alternativer som rulleringsordning eller loddtrekning vurderes. I et slikt tilfelle er det også et alternativ at det ikke velges noen representanter fra gruppen.

Når det er avklart hvem av søkerne som inviteres og takker ja til å delta, vil det bli lagt ut en nyhetssak med oppdatert informasjon om endringen i sammensetningen.

Representantene velges for en periode på inntil 3 år. Ifølge styringsgruppens mandat skal det hvert tredje år gjøres en selvstendig vurdering av styringsgruppens sammensetning. 

For gruppene pasienter og brukere, leverandører og private virksomheter vil ny utvelgelsesprosess bli gjennomført i forbindelse med denne vurderingen (eksisterende deltakere kan da søke på nytt om de ønsker å beholde sin plass). 

Dersom ett eller flere av kriteriene medlemmet/observatøren er valgt på bakgrunn av ikke lengre er gjeldende, kan styringsgruppen beslutte at ny utvelgelsesprosess for gruppen det gjelder skal gjennomføres før dette. 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei