Hopp til hovedinnhold

Krav ved bruk av PKI ved ekstern kommunikasjon (faktaark 49 )

Faktaaarket gjer oversikt over krav til PKI i samband med den eksterne kommunikasjonen for verksemda.

Om faktaarket

Dette faktaarket omhandler krav til KPI (Public Key Infrastructure). Formålet med faktaarket er å gi oversikt over krav til PKI i forbindelse med virksomhetens eksterne kommunikasjon. 

Gir en oversikt over krav til bruk av sertifikatklassene virksomhetssertifikat og personsertifikat (Person-Høy) ved ekstern kommunikasjon.

Før, under og ved bruk av PKI-løsninger for signering, autentisering og kryptering ved ekstern kommunikasjon. 

Faktaarket har en prosessorientert tilnærming tilnærming og inneholder eksempler på instruks til ansatte med smartkort.  

Dette faktaarket er spesielt relevant for

Målgruppen for faktaarket er alle virksomheter som skal dele helse- og personopplysninger, samt virksomhetens ledelse, sikkerhetsleder, databehandlere, og leverandører. 

Krav i Normen

Faktaarket gjelder følgende kapitler i Normen 6.0

Relevante lov- og forskriftsbestemmelser, standarder og andre rammeverk

Følgende lov- og forskriftsbestemmelser, standarder og andre rammeverk er spesielt relevante for faktaarket:

 

Krav ved bruk av PKI ved ekstern kommunikasjon

PKI i sektoren har en rekke bruksområder. Krav ved bruk av PKI er beskrevet en rekke steder, avhengig av bruksområdet. Det er imidlertid noen grunnleggende og generelle krav som gjelder for all bruk av PKI ved ekstern kommunikasjon (inkl. fjernaksess, bruk av hjemmekontor og trådløs kommunikasjon). Dette faktaarket gir en oversikt over disse kravene. For spesifikk bruk av PKI vises det til de ulike faktaarkene og dokumentene som er gitt under referanser.

Definisjon

Med "Sikkerhetskode for elektronisk ID" menes den personlige koden som benyttes til å autentisere på sikkerhetsnivå nivå høy. 

1. Grunnleggende krav til PKI

a) Før anskaffelse av PKI-løsninger for signering, kryptering eller autentisering for ekstern kommunikasjon skal virksomheten gjennomføre risikovurdering av den konkrete løsningen. Risikovurderingen kan gjennomføres av virksomheten selv eller virksomhetens leverandør.

b) Iht. Normen og Veileder for identifikasjon og sporbarhet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor skal PKI-løsninger i sektoren etableres på sikkerhetsnivå høyt. 

c)    Ved gjennomføring av risikovurdering av PKI-løsninger skal akseptkriterier for risiko settes lik nivå høy i Veileder for identifikasjon og sporbarhet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. 

d) Om virksomheten utarbeider kravspesifikasjoner for etablering av PKI, skal leveransen ivareta Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor.

2. Generelt om sertifikater

a) PKI innebærer at en nøytral og tiltrodd tredjepart (TTP) utsteder et sertifikat. Utstedere av kvalifiserte sertifikater til sektoren må være registrert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. For oversikt over registrerte tilbydere av sertifikater etter selvdeklarasjonsordningen, se https://www.nkom.no/

b) Med kvalifiserte sertifikater menes sertifikater utstedt etter en sertifikatpolicy som er i tråd med lov om elektronisk signatur og av en utsteder som er registrert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

c) Et kvalifisert sertifikat er personlig og fungerer som et legitimasjonsbevis og bekrefter at en kommunikasjonspart er den han utgir seg for.

d) Før virksomheten anskaffer sertifikater og teknisk løsning for PKI må virksomheten avklare med sin kommunikasjonspart hvilken leverandør som benyttes og om denne kan gjøre oppslag i den aktuelle leverandørens katalog (for eksempel om PKI skal benyttes mellom virksomheter som er tilknyttet helsenettet må det avklares med Norsk Helsenett SF hvilke leverandører av sertifikater som støttes).

3. Sertifikatklasse: Person-Høyt

a) Er et personsertifikat for en bestemt fysisk person som entydig identifiseres i sertifikatet. Person-Høyt er basert på kvalifiserte sertifikater.

b) En PKI-løsning i sektoren kan blant annet inkludere et smartkort og en personlig tilleggsinformasjon, for eksempel en sikkerhetskode for elektronisk ID eller et fingeravtrykk. Smartkortets innhold i kombinasjon med eierens for eksempel sikkerhetskode for elektronisk ID eller fingeravtrykk utgjør den enkeltes personlige signatur og identitetsbevis, og må behandles deretter. Det er krav om å vise godkjent legitimasjon for å få utlevert smartkort og/eller sikkerhetskode for elektronisk ID.

4. Sertifikatklasse: Virksomhet

a) Et virksomhetssertifikat tildeles en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret (se www.brreg.no) og som entydig identifiseres i sertifikatet iht. organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret.

b) Virksomheten avgjør hvordan virksomhetssertifikatet skal benyttes, eksempelvis om det skal brukes av en fysisk person autorisert av virksomheten eller av en automatisert prosess under virksomhetens kontroll, for eksempel en server.

c) Det kan ved behov utstedes flere virksomhetssertifikater til samme virksomhet (f.eks. løsning for utsendelse av epikriser, tilgang fra hjemmekontor mv.).

5. Etablere prosedyrer

a) Virksomheten skal utarbeide en prosedyre for oppdatering av eget og kommunikasjonspartneres sertifikat når disse utløper.

b) Virksomheten bør utarbeide instruks til ansatte med smartkort. Instruksen bør ha med følgende:

 • Smartkortet skal betraktes som et personlig identitetsbevis og oppbevares på en sikker måte.
 • Lån aldri bort smartkortet ditt til andre.
 • Beskytt din personlige sikkerhetskode for elektronisk ID og gi den aldri til andre
 • Skriv aldri ned sikkerhetskode for elektronisk ID din slik at den kan leses av andre.
 • Hvis kortet mistes eller blir stjålet, må dette straks meldes til PKI-leverandørens sperretjeneste.
 • Sikkerhetskode for elektronisk ID på mobiltelefon og nettbrett er ikke det samme som SIM-kortes PIN-kode.

Eksempler på bruk av sertifikatklasser

Personsertifikat

 • Helsepersonellet signerer sykemeldinger, resepter, behandlerkrav mv som pakkes i ebXML konvolutt.
 • En ansatts personlig autentisering ved innlogging i en hjemmekontorløsning.
 • En servicemedarbeiders personlige autentisering ved innlogging i en fjernaksessløsning.
 • En pasients personlige autentisering ved innlogging på virksomhetens løsning for elektronisk pasientkommunikasjon.

Virksomhetssertifikat

 • Signere ebXML konvolutt som inneholder en eller flere andre meldinger som kan være signert med personsertifikat.
 • Autentisering i forbindelse med at en leverandør tilknytter sin supportløsning til virksomhetens nettverk.
 • Kryptering / dekryptering av meldinger.
Sist oppdatert: 03. mai 2023