Hopp til hovedinnhold

Virksomhetsstrategi

Direktoratet for e-helse jobber for et enklere Helse-Norge. Vi bidrar til kvalitet, økt pasientsikkerhet og mer effektive helse- og omsorgstjenester gjennom å styrke digitaliseringen.

Som nasjonal myndighet på e-helseområdet er vi en faglig rådgiver, pådriver og premissgiver. Direktoratet er en pådriver for gjennomføring av nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan, og skal sørge for nasjonal koordinering og styring av e-helseområdet.

Denne virksomhetsstrategien gir strategisk retning for utvikling av direktoratet. Den angir kurs for hvordan vi følger opp samfunnsoppdraget vårt, og rigger oss for å møte framtidige utfordringer. Den er grunnlaget for direktoratets virksomhetsstyring og skal følges opp gjennom tiltak i virksomhetsplaner.

Vi har pekt ut fire strategiske temaer som utgangspunkt for årene fremover:

 • Tydelig stemme
 • Felles retning
 • Klare rammer
 • Attraktivt arbeidsmiljø

Medarbeiderne og samarbeidspartnerne er våre viktigste ressurser. En avgjørende forutsetning for å lykkes, er engasjerte ledere og medarbeidere som i fellesskap involverer Helse-Norge. Da får vi en felles retning for digitalisering til det beste for pasientene og samfunnet.

1. Samfunnsoppdrag, visjon, misjon og verdier

1.1 Samfunnsoppdrag

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling.

1.2 Visjon: Et enklere helse-Norge

Det er satt tre overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren:

 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
 • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.
 • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

I direktoratet jobber vi for å realisere disse målene, så vi alle skal oppleve en trygg, effektiv og sammenhengende helsetjeneste.

1.3 Misjon: Vi samler helse-Norge om en felles retning for digitalisering

En trygg og sammenhengende helsetjeneste forutsetter at vi samarbeider om å løse felles utfordringer. Det som kan løses nasjonalt, skal bli løst nasjonalt. Derfor er det å samle aktørene i Helse-Norge om felles retning avgjørende for å lykkes med en digital transformasjon av helse- og omsorgssektoren.

1.4 Verdier

Verdiene våre skal hjelpe oss med å oppfylle samfunnsoppdraget vårt og bidra til at vi når våre mål.

Verdiene våre er: Lærende, Oppriktig og Samlende (LOS)

Lærende

 • Vi tror at nøkkelen til nytenkning og utvikling ligger i læring. Vi bygger videre på ny kunnskap, og møter motforestillinger og nye innspill med åpenhet og interesse.
 • Vi vet at ydmykhet overfor oppgaven, imøtekommenhet for andres idéer og evnen til å lære av egne feil er viktig for utvikling. Derfor er vi alltid på søken og lytter aktivt etter nye innspill og idéer. Vi er åpne for å revidere egne løsninger etter hvert som ny kunnskap utvikles.
 • Vi verdsetter et arbeidsmiljø hvor det er trygt å si det en mener, hvor brytninger og forskjellighet verdsettes, og hvor vi opptrer støttende overfor hverandre både faglig, jobbmessig og som privatpersoner.

Oppriktig

 • Vi staker ut retning og viser vei i den digitale transformasjonen innen helsesektoren. Vi er tydelige og oppriktige i våre anbefalinger og prioriterer det som er viktigst for at vi kan fylle vår rolle og nå våre mål.
 • Vi tør å utfordre eksisterende tenkning, står for våre faglige vurderinger og anbefalinger, og deler vår kunnskap og våre perspektiver gjennom dialog og deltakelse i samfunnet.
 • Vi er opptatt av pasientens rettigheter og behov, men er ellers uavhengige av særinteresser. Vi har integritet til å stå for det vi mener, er målrettet, handlekraftige og holder ut selv når vi møter motbør.

Samlende

 • Vi tenker helhet og jobber mot felles mål. Vi er lojale mot samfunnsoppdraget og lar ikke egne interesser eller hensyn gå på bekostning av dette.
 • Vi tror på kraften som ligger i samarbeid og samhandling. Vi tar utgangspunkt i det vi mener er faglig riktig, og søker å samle gjennom dialog og involvering.
 • Vi tror åpenhet og transparens er viktige forutsetninger for å bygge tillit og gode relasjoner. Derfor er vi åpne om egne vurderinger, agendaer og planer.

Verdiene danner et akronym, LOS. LOS handler om å vise vei, gå foran og stake ut kursen. LOS er den som tar vare på andre, som «står i stormen» og som tør å ta sjanser på egne vegne for å bringe andre frem. LOS er å være et ankerpunkt, den du ser til, stoler på og følger når verden rundt virker usikker.

2. Strategiske temaer

Direktoratet har fire strategiske temaer for hva vi må gjøre for å få til samfunnsoppdraget, visjonen og misjonen. De strategiske temaene tydelig stemme, felles retning og klare rammer gir direkte verdi for helse- og omsorgssektoren. Som forutsetning for disse tre må vi ha et attraktivt arbeidsmiljø.

2.1 Tydelig stemme

Direktoratet for e-helse er nasjonal rådgiver for digital transformasjon av helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal ha en faglig, nøytral og uavhengig stemme. Dette innebærer at vi skal:

 • følge med på forhold som påvirker e-helseutviklingen
 • sammenstille og formidle kunnskap og erfaringer om e-helseutviklingen nasjonalt og internasjonalt
 • utfordre barrierer og anbefale virkemidler for digital transformasjon
 • utrede og anbefale tiltak som gir samfunnsnytte
 • arbeide for økt kompetanse i digital transformasjon

2.2 Felles retning

Direktoratet for e-helse skal gjennom dialog og involvering være en pådriver for en felles retning i e-helseutviklingen og for felles nasjonale e-helsetiltak. Dette innebærer at vi skal:

 • få innsikt i felles utfordringer og behov ved å samle helse- og omsorgssektoren og interesseorganisasjoner på nasjonale arenaer
 • bidra til at aktørene samler seg om en Nasjonal e-helsestrategi
 • prioritere tiltak gjennom Nasjonal styringsmodell for e-helse
 • eie og gjennomføre nasjonale programmer og prosjekter
 • samarbeide med næringsliv og forskningsmiljø for å styrke innovasjon, bruk av markedet og næringsutvikling

2.3 Klare rammer

Direktoratet for e-helse skal stille krav og gi rammer for den digitale transformasjonen av helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal legge til rette for trygg utveksling og deling av helseopplysninger. Dette innebærer at vi skal:

 • bidra til tydelige juridiske rammebetingelser
 • fortolke og foreslå endringer i forskrift for IKT-standardisering
 • delta aktivt i internasjonalt arbeid med standarder, kodeverk og terminologi
 • utarbeide og forvalte nasjonale veiledere og retningslinjer om standarder, kodeverkterminologi, arkitektur og informasjonssikkerhet
 • legge til rette for innovasjon og næringsutvikling gjennom tydelige krav og rammer

2.4 Attraktivt arbeidsmiljø

Alle i Direktoratet for e-helse skal bidra til et godt arbeidsmiljø som fremmer engasjement og arbeidsglede. Direktoratet skal ha god ledelse og medarbeidere med riktig kompetanse, som samarbeider effektivt på tvers for å oppnå resultater med høy kvalitet. Dette innebærer at vi skal:

 • fremme et trygt, raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • anerkjenne og gjøre hverandre gode
 • tiltrekke og utvikle kompetanse for å oppnå høy kvalitet og helhet i våre leveranser
 • jobbe i åpne prosesser med hensiktsmessige verktøy som vektlegger samarbeid mot felles mål
 • bruke metoder basert på beste praksis, kunnskap og forskning