Søk

Om MF Helse

Norge har fått et nytt, modernisert folkeregister med nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger. Alle aktører i helsesektoren blir berørt. Modernisert folkeregister medfører at helse- og omsorgstjenesten må forholde seg til ny informasjonsmodell, nye grensesnitt og nye tjenester. Arbeidsprosesser og løsninger må tilpasses.

Overordnet skal MF Helse etablere tre løsninger:

 • Persontjenesten
 • Elektronisk melding om død
 • Elektronisk melding om fødsel.

I tillegg har programmet utredet løsning for felles, nasjonalt hjelpenummer.

Persontjenesten

Persontjenesten skal erstatte dagens Personregister (PREG).

Programmet jobber nå med å utvikle og teste ny løsning for å tilby de grunnleggende personopplysningene sektoren har behov for.

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren som bruker folkeregisteropplysninger gjennom PREG, oppslag hos TietoEvry (Infotorg) eller gjennom lokale kopier, må derfor gjøre interne tilpasninger og gå over på den nye tjenesten.

Det vil bli mulighet for påkobling fra 2022.

Elektronisk melding om fødsel og død

Virksomhetene oppdaterer Folkeregisteret med både melding om fødsel og melding om dødsfall. Nasjonal innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak startet i mars 2020.

Fra 1. januar 2022 er det lovpålagt å melde dødsfall og dødsårsak elektronisk. Elektronisk melding om fødsel er implementert på alle helseforetak med fødeavdeling.

Mer informasjon om Persontjenesten og elektronisk melding om død finner du på nhn.no.

Kartlegge avhengigheter

Den enkelte kommune og virksomhet har fått selvstendig ansvar for å kartlegge hvilke avhengigheter de har til dagens folkeregister, etterspørre nødvendige tilpasninger fra systemleverandører og etterspørre nødvendig oppgradering av sitt driftsmiljø.

Leverandører som leverer systemer med tilgang til folkeregisteropplysninger må sikre tilpasninger og utvikling i sine systemer for at virksomhetene skal kunne koble seg mot ny Persontjeneste.

Overordnet mål

Programmet skal

 • Innføre ny Persontjeneste i helse- og omsorgstjenestene i Norge
 • Innføre elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak
 • Innføre elektronisk melding om fødsel

I tillegg utreder Programmet nytt nasjonalt hjelpenummer, samt bistår med behovskartlegging og gevinstarbeid rundt innføring av produktene over.

Effektmål

Forventet effekt vil være mer effektiv ressursutnyttelse i helse- og omsorgsektoren, økt pasientsikkerhet og bedre personvern og informasjonssikkerhet.

Resultatmål

Programmet skal bidra til at helse- og omsorgssektoren har tilgang til oppdaterte folkeregisteropplysninger i henhold til nytt, modernisert folkeregister. Når MF Helse er avsluttet skal følgende være oppnådd:

 • Eksisterende løsning for digital melding om fødsel oppgradert mot nytt folkeregister.
 • Endelig løsning for digital melding om fødsel er innført.
 • Konseptutredning for nasjonalt, felles hjelpenummer er ferdigstilt.
 • Teknisk løsning for digital innmelding av dødsfall er etablert.
 • Alle meldinger om dødsfall i spesialisthelsetjenesten sendes digitalt.
 • Alle meldinger om dødsfall i primærhelsetjenesten sendes digitalt (kan meldes fra legevakt, sykehjem og legekontor).
 • Modernisert løsning for distribusjon av folkeregisteropplysninger til sektoren er etablert.
 • Sektoren er informert om at de kan hente folkeregisteropplysninger fra ny løsning.

Sentrale rammebetingelser

Programmets sentrale rammebetingelser er gitt i nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Programmet er underlagt gjeldende lovverk, Direktoratet for e-helses produktstrategier for nasjonale løsninger og føringer for arkitekturstyring, standardisering, kodeverk og terminologi, og inngår i den nasjonale porteføljen som er prioritert av NUIT.

Tidsplan og organisering

Direktoratet for e-helse etablerte 01.03.2016 et felles mottaksprosjekt for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren for å koordinere arbeidet med Skatteetaten (SKE) og i sektoren.

Dette innebærer å svare opp SKE sine konkrete behov i utvikling av modernisering av Folkeregisteret, men samtidig å legge til rette for at sektoren kan ta i bruk modernisert folkeregister på en hensiktsmessig måte. Dette medfører også behov for å samordne distribusjons- og produksjonsprosesser og etablere felles byggeklosser i sektoren.

Mer informasjon om Skatteetatens arbeid med modernisering av Folkeregisteret.

Fra 1. oktober 2017 ble arbeidet organisert som et program: Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren - forkortet MF Helse.

Programmet MF Helse løper ut 2023.

Programmet eies av Direktoratet for e-helse. NHN er ansvarlig for leveransene i programmet, og disse styres gjennom oppdragsoppfølging i henhold til avtale mellom Direktoratet for e-helse og NHN.

Programstyret

NAVN

VIRKSOMHET

Norunn Elin Saure (programeier)

Direktoratet for e-helse

Lars Angell-Jørgensen (programleder)

Direktoratet for e-helse

Ola Stenseth

Norsk Helsenett (NHN)

Odd Martin Solem

Norsk Helsenett (NHN)

Asbjørn Finstad

KS

Per Olav Skjesol

Helse Midt

Roger Schäffer

Folkehelseinstituttet (FHI)

Ulf Sigurdssen

Helse Sør-Øst

Wenche Snell

Helsedirektoratet (Hdir)

Marianne Henriksen (observatør)

Skatteetaten

Fant du det du lette etter?
Ja Nei