Søk

Hva er Felles språk?

Felles språk gjør det mulig for innbyggere, helsepersonell og e-helseløsninger å kommunisere med hverandre på en effektiv måte. Felles språk vil dermed bidra til bedre informasjonsflyt og øke kunnskaps- og forskningsgrunnlaget i helse- og omsorgstjenesten.

Løsningene snakker ikke sammen

Når pasienter er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten opplever de fleste å måtte fortelle sin historie flere ganger, særlig ved overgangene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. De må ofte ha oversikt over egne medisiner og diagnoser – gjerne på et språk som kan være vanskelig å forstå. Informasjonen flyter ikke godt mellom ulike faggrupper, på tvers av nivåer eller mellom e-helseløsningene.

Dette skyldes delvis at de tekniske løsningene snakker dårlig sammen, og at registreringene skjer ustrukturert, slik at informasjonen er vanskelig å finne igjen. Og selv når informasjonen flyter godt mellom e-helseløsningene kan den være upresis og vanskelig å tyde for mottakeren. For pasienten kan det være vanskelig å forstå kliniske ord eller forkortelser.

Bedre utnyttelse av ressursene

Økt behov for helsetjenester kan ikke alltid dekkes ved å ansette mer helsepersonell, ressursene må også utnyttes bedre. Felles journalsystemer og gode løsninger for samhandling er noen av svarene på framtidens utfordringer. Innføring av et system for standardisert terminologi, kodeverk og registervariabler som settes i sammenheng med hverandre – et felles språk – vil bidra til bedre samhandling ved at helsedata kan dokumenteres, formidles, forstås og brukes på en entydig måte. Felles språk vil også bidra til at kvaliteten på helsedata som benyttes til statistikk og forskning blir bedre.

Felles språk legger til rette for å oppnå en semantisk samhandling som ivaretar en god informasjonsflyt på tvers av stegene i pasientforløpet. Det gir bedre forutsetning for å ta i bruk strukturerte journaler og for å unngå at samme informasjon må registreres flere ganger. Strukturert dokumentasjon vil kunne støtte opp under bedre beslutningstøtte for helsepersonell. Det vil kunne gi høyere grad av automatisk innrapportering til blant annet helseregistre og kvalitetsregistre, og dermed bidra til økt grad av automatisert sekundærrapportering. Dette vil kunne bedre kvaliteten på datagrunnlaget som brukes i forbindelse med statistikk og forskning.

Satsingen på Felles språk og SNOMED CT

Felles språk er et egennavn på satsingen for dette området og er derfor ikke et "språk" slik ordet forstås i dagligtale. Det er ikke slik at Felles språk er identisk med SNOMED CT. Felles språk inneholder flere komponenter. Med Felles språk menes en helsefaglig terminologi (SNOMED CT) som skal brukes til strukturert dokumentasjon av informasjon knyttet til helsehjelp, samt relasjonene som binder den til andre kodeverk og registervariabler. Informasjon som benyttes i pasientforløpet skal kunne gjenbrukes etter å ha vært registrert én gang, og de forskjellige terminologier og kodeverk skal benyttes til det formål de er tiltenkt.

Bruk av terminologier er ikke egnet for alle typer pasientrelatert kommunikasjon. Det vil fremdeles være mulig å supplere med fritekst i journalføring, noe som er beskrevet i Målbilde for Felles språk i helse- og omsorgssektoren. Strukturert dokumentasjon, blir bare brukt på de områdene det er hensiktsmessig og der SNOMED CT har et rikt begrepsapparat. Dette kan utvikle seg over tid.

På vei mot pasientens helse- og omsorgstjeneste

Digitalisering og bruk av nye e-helseløsninger er en forutsetning for å skape pasientens helse- og omsorgstjeneste og gjøre tjenesten bærekraftig for fremtiden. Felles språk gjør dette mulig på tvers av e-helseløsninger, organisering og geografi. Etablering av et felles språk legger til rette for å kunne nå målene til Én innbygger – én journal (Akson), Helseplattformen i Midt-Norge og legger til rette for at alle andre e-helseløsninger og journalsystemer kan "snakke sammen".

I praksis betyr det at Helseplattformen prøver ut Felles språk gjennom etableringen av én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Felles språk bidrar også til nasjonal journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester, som også inkluderer løsninger for samhandling. Samtidig vil eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst utvikles videre, inkludert et felles grensesnitt mot nasjonale løsninger.

Felles språk bidrar til at helseinformasjon kan forstås og gjenbrukes på tvers. Med en samordnet satsing på Felles språk vil helsepersonell, innbyggere og virksomheter kunne benytte ressursene mer effektivt.

Spørsmål og svar om Felles språk

Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål om Felles språk (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei