Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn og organisering av Program pasientens legemiddelliste

Hensikten med Program pasientens legemiddelliste er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil, spesielt når ansvaret for pasientene overføres mellom virksomhetene i helsetjenesten. Pasientens legemiddelliste (PLL) etableres som én felles digital oversikt over legemidlene pasienten bruker.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har startet initiativet "Medication without harm". Uheldig legemiddelbruk antas å være den tolvte hyppigste årsaken til dødsfall i den industrialiserte verden, men her kan det også være mørketall. Globalt anslås uheldig legemiddelbruk å koste 42 milliarder dollar årlig.

I Norge har flere dødsfall sammenheng med legemiddelfeil og et høyt antall re-innleggelser på sykehus skyldes legemiddelfeil. Mange pasienter får sin livskvalitet redusert og opplever unødvendige legebesøk og sykehusopphold grunnet uheldig bruk av legemidler.

Det er mange grunner til uheldig legemiddelbruk. Ett av tre innsatsområder som WHO påpeker har høy risiko for feil, er i ansvarsovergangen når pasienten overføres mellom helsevirksomheter.

Dette er Program pasientens legemiddelliste

Program pasientens legemiddelliste (tidligere Legemiddelprogrammet) vil etablere én felles digital oversikt over pasientens legemidler, pasientens legemiddelliste (PLL).

Pasientens legemiddelliste realiseres gradvis gjennom flere tiltak som kvalitet i e-resept, elektronisk multidose og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten.

For å bidra til dette er den tekniske løsningen sentral forskrivningsmodul under arbeid. Den vil legge til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer slik at rekvirenter kan ta i bruk e-resept og annet helsepersonell med tjenstlig behov får tilgang til pasientens legemiddelliste.

Pasienter og pårørende vil få innsyn i legemiddellisten gjennom helsenorge.no. Helsepersonell som kun har tjenstlig behov for å lese legemiddellisten kan få tilgang til listen gjennom kjernejournal.

Forventet nytte av pasientens legemiddelliste

  • Når en felles legemiddelliste deles digitalt i helsetjenesten, gir det tryggere behandling for pasienten.
  • Helsepersonell bruker mye tid på å på finne ut hva pasienter bruker av legemidler. De trenger en felles, oppdatert oversikt over pasientens legemidler. Det vil spare tid, som kan brukes til pasientbehandling.
  • En felles legemiddelliste gjør det lettere for innbyggere og pasienter å få oversikt over hvilke legemidler som er utskrevet av lege.

Innføring av pasientens legemiddelliste vil kreve endring av arbeidsprosesser ved samstemming og forskrivning av legemidler slik at den enkelte pasients legemiddelliste holdes oppdatert.

Sentrale rammebetingelser

I tildelingsbrevet til Direktoratet for e-helse for 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet er gjennomføring av Program pasientens legemiddelliste (dengang under navnet Legemiddelprogrammet) et av spesialoppdragene under hovedmål nr. 3 om bedre journal- og samhandlingsløsninger. I tildelingsbrevet til Direktoratet for e-helse for 2023 (PDF) er det et prioritert område innenfor e-helse-feltet å legge til rette for stegvis realisering av gevinster av pågående tiltak som videre utprøving av pasientens legemiddelliste.

Programmets sentrale rammebetingelser ble gitt i nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Programmet er underlagt gjeldende lovverk, løsninger og føringer for arkitekturstyring, standardisering, kodeverk og terminologi, og inngår i den nasjonale porteføljen som er prioritert av NUIT.

Tidsplan

Program pasientens legemiddelliste ble etablert i januar 2019 og det er planlagt innføring ut 2029. Leveransene i programmet er knyttet til de ulike prosjektene, som til sammen vil bidra til å oppnå målene.

Organisering

Programmet organiseres med delprosjekter og delleveranser underlagt felles programledelse, programeier, og en styringsgruppe som ledes av Direktoratet for e-helse. Programmet er av nasjonal interesse og vil inngå i den nasjonale styringsmodellen.

Aktuelle saker av strategisk betydning forelegges for Nasjonalt e-helsestyre (NEHS), og i tråd med nasjonal styringsmodell for e-helse, vil saker behandles av NUFA og NUIT forut for NEHS-behandlingen.

Prosjekter

Program pasientens legemiddelliste består av fire prosjekter:

Kontakt

E-post: [email protected]
Programeier: Lucie Aunan
Programleder: Rune Røren