Søk

Bakgrunn og organisering av Program pasientens legemiddelliste

Hensikten med Program pasientens legemiddelliste er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil, spesielt når ansvaret for pasientene overføres mellom virksomhetene i helsetjenesten. Pasientens legemiddelliste (PLL) etableres som én felles digital oversikt over legemidlene pasienten bruker.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har startet initiativet "Medication without harm". Uheldig legemiddelbruk antas å være den tolvte hyppigste årsaken til dødsfall i den industrialiserte verden, men her kan det også være mørketall. Globalt anslås uheldig legemiddelbruk å koste 42 milliarder dollar årlig.

I Norge har flere dødsfall sammenheng med legemiddelfeil og et høyt antall re-innleggelser på sykehus skyldes legemiddelfeil. Mange pasienter får sin livskvalitet redusert og opplever unødvendige legebesøk og sykehusopphold grunnet uheldig bruk av legemidler.

Det er mange grunner til uheldig legemiddelbruk. Ett av tre innsatsområder som WHO påpeker har høy risiko for feil, er i ansvarsovergangen når pasienten overføres mellom helsevirksomheter.

Dette er Program pasientens legemiddelliste

Program pasientens legemiddelliste (tidligere Legemiddelprogrammet) vil etablere etablere én felles digital oversikt over pasientens legemidler, pasientens legemiddelliste (PLL).

Pasientens legemiddelliste realiseres gradvis gjennom flere tiltak. Noen er allerede i gang, som tiltak knyttet til kvalitet i e-resept, utprøving og innføring av elektronisk multidose og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten.

Den tekniske løsningen kalles sentral forskrivningsmodul, og er er under arbeid. Den vil legge til rette for at informasjon om legemidler kan flyte mellom ulike pasientjournalsystemer slik at "alle" rekvirenter kan ta i bruk e-resept og helsepersonell med tjenstlig behov får tilgang til pasientens legemiddelliste.

Først skal elektronisk multidose innføres. Deretter innføres den tekniske løsningen (sentral forskrivningsmodul) som skal forenkle hverdagen for et stort antall helsepersonell. Til slutt skal de fleste leger i Norge sammen holde pasientens legemiddelliste oppdatert.

Pasienter og pårørende vil få innsyn i legemiddellisten gjennom Helsenorge.no. Helsepersonell som kun har tjenstlig behov for å lese legemiddellisten kan få tilgang til listen gjennom kjernejournal.

Når programmet er innført vil Pasientens legemiddelliste kreve endring av arbeidsprosesser ved samstemming og forskrivning av legemidler slik at den enkelte pasients legemiddelliste holdes oppdatert.

Sentrale rammebetingelser

I tildelingsbrevet til Direktoratet for e-helse for 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet er gjennomføring av Program pasientens legemiddelliste (dengang under navnet Legemiddelprogrammet) et av spesialoppdragene under hovedmål nr. 3 om bedre journal- og samhandlingsløsninger.

Programmets sentrale rammebetingelser er gitt i nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Programmet er underlagt gjeldende lovverk, løsninger og føringer for arkitekturstyring, standardisering, kodeverk og terminologi, og inngår i den nasjonale porteføljen som er prioritert av NUIT.

Tidsplan

Program pasientens legemiddelliste ble etablert i januar 2019 og løper ut 2025. Innføringen av pasientens legemiddelliste vil fortsette utover dette. Leveransene i programmet er knyttet til de ulike prosjektene, som til sammen vil bidra til å oppnå målene.

Organisering

Programmet organiseres med delprosjekter og delleveranser underlagt felles programledelse, programeier, og en styringsgruppe som ledes av Direktoratet for e-helse. Programmet er av nasjonal interesse og vil inngå i den nasjonale styringsmodellen.

Aktuelle saker av strategisk betydning forelegges for Nasjonalt e-helsestyre (NEHS), og i tråd med nasjonal styringsmodell for e-helse, vil saker behandles av NUFA og NUIT forut for NEHS-behandlingen.

Prosjekter

Legemiddelprogrammet består av fire prosjekter:
Utprøving av pasientens legemiddelliste
Sentral Forskrivningsmodul
Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste
Multidose i e-resept

Kontakt

E-post: [email protected]
Programeier: Ivar Thor Jonsson
Programleder: Rune Røren

Fant du det du lette etter?
Ja Nei