Søk

Prosjekt: Nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og radiologisvar (NILAR)

Den nasjonale informasjonstjenesten for laboratorie- og radiologisvar (NILAR) skal gjøre det mulig å dele prøvesvar på tvers av Helse-Norge.

Med NILAR får helsepersonell trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene, og innbyggerne får enklere tilgang til prøvesvar.

Bakgrunn og behov

I dag finnes det ikke en samlet oversikt over laboratorie- og radiologisvar. Helsepersonell som trenger tilgang på prøvesvar må ofte etterspørre informasjonen via telefon, brev eller faks. I mange tilfeller vet ikke helsepersonell hvor prøvesvarene er lagret, noe som medfører at blodprøver eller røntgenbilder må tas på nytt.

Det er et helsepolitisk mål å skape vår felles helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum. Digitale tjenester skal forenkle pasientenes kontakt med helsetjenesten, og pasienten skal ha enkel og trygg tilgang til egne helseopplysninger. Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Målet er at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet, uavhengig av hvor pasienten behandles.

Gjennom kartlegging av informasjonsbehov i forprosjektet for felles kommunal journal og digital samhandling (tidligere Akson), ble det undersøkt hvilke behov helsepersonell rangerte som viktige å løse i nær fremtid.

Deling av prøvesvar og svarrapporter fra innen laboratoriemedisin og radiologi på tvers av helse- og omsorgstjenesten kom høyt opp på listen, sammen med blant annet oversikt over legemidler. Eksempelvis ble oppslag på tidligere prøvesvar innen medisinsk biokjemi (inkl. farmakologi og toksikologi) prioritert som nummer 4 av 94 informasjonsbehov, og for radiologi ble dette prioritert som nummer 10 av 94.

I Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 pekes det også på flere innsatsområder som er relevante for realiseringen av NILAR:

 • Bedre sammenheng i pasientforløp
 • Bidra til plan og kontinuitet i ansvarsoverganger
 • Bedre bruk av helsedata» (lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata)

Dette er NILAR

NILAR skal løse behovet for å dele prøvesvar på tvers, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført.

Planen med NILAR er at pasientens prøvesvar blir tilgjengeliggjort for oppslag av helsepersonell i kjernejournal og for pasienter på Helsenorge.no.

Innbyggerne får raskere tilgang til egne prøvesvar, og kan dermed slippe å vente på brev eller neste konsultasjon hos lege. Om prøvesvarene inneholder resultater som krever dialog, vil helsepersonellet få mulighet til å kontakte pasienten først.

Helsepersonell kan sammenligne prøvesvar med tilsvarende undersøkelser gjennomført på et tidligere tidspunkt, eventuelt i en annen del av helsetjenesten.

Gjennomføring

Smidig gjennomføring

NILAR følger en smidig tilnærming til utvikling. NILAR består av flere leveranser, hvor hver leveranse legger til ny funksjonalitet og egenskaper etter hvert som det vinnes erfaring og gjennomføres testing i mindre demomiljøer.

Det er et mål at løsningen raskest mulig skal kunne tilgjengeliggjøre flest mulig av helseopplysningene. Samtidig skal NILAR-løsningen være fremtidsrettet og kunne utnytte mulighetene som finnes i moderniserte laboratorie- og radiologisystemer.

For å både kunne forholde seg til dagens systemlandskap og utnytte morgendagens muligheter, er det lagt opp til smidig utvikling der prosjektet planlegger med å kunne bruke flere måter å innhente og tilgjengeliggjøre svarrapportene på.

Etter hvert vil NILAR kunne videreutvikles for å gi støtte for annen bruk av prøvesvarene enn i direkte pasientarbeid, for eksempel til å foreta helseanalyse, til å komplettere helseregistre, og til å understøtte smittesporing.

Juridiske problemstillinger

Gjennomføringen av NILAR vil potensielt kreve regelverksutvikling og lovarbeid. Juridiske spørsmål rundt lagring og dataansvar må besvares.

Semantiske problemstillinger

NILAR møter også semantiske problemstillinger. Med semantisk menes behov for felles begrepsbruk. NILAR blir ikke bedre enn kvaliteten på de dataene som utveksles. Med andre ord er NILAR avhengig av at både den som bestiller prøvesvaret og den som sender prøvesvaret tilbake blant annet benytter samme kodeverk og et felles språk.

Datagrunnlaget fra alle landets laboratorier er ikke nødvendigvis samstemt. Helsepersonell opplever variasjon i labsvarene fordi ulike laboratorier benytter ulikt måleutstyr, og kan ha ulik tolkning av undersøkelsene. Dette håndteres i dag med kunnskapsformidling og samarbeid helsepersonell imellom, men må også håndteres i en løsning mer preget av maskinell lagring og analyse.

Organisatoriske problemstillinger

Mange aktører vil få gleden av å ta i bruk NILAR. Derfor blir det viktig å sørge for at NILAR dekker deres behov. For å lykkes med dette, arbeider prosjektet med å identifisere brukerbehov hos helsepersonell som bestiller og mottar prøvesvar, og endringsbehov ute hos laboratorie- og radiologivirksomhetene slik at de kan produsere godt datagrunnlag til NILAR.

Tekniske problemstillinger

Parallelt som det jobbes med å avklare juridisk, semantisk og organisatoriske problemstillinger, skal også selve den tekniske løsningen utvikles av Norsk helsenett SF. I tett og godt samarbeid med Norsk Helsenett og sektoren vurderes ulike alternativer for å realisere NILAR.

Forventede gevinster

Formålet med NILAR er å gi bedre samhandling i forbindelse med helsehjelp. Forbedringene oppnås ved at prøvesvar kan utnyttes i hele helsetjenesten, og ikke bare av den som har rekvirert undersøkelsen eller står som kopimottaker.

NILAR vil gi:

 • Færre uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten hvor årsaken er manglende tilgang på prøvesvar
 • Forbedret behandlingskvalitet ved at informasjonsgrunnlaget for beslutninger om behandling blir bedre, og at beslutninger i visse tilfeller kan treffes på et tidligere tidspunkt.
 • Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten ved at de møter helsepersonell med god oversikt over alle prøvesvar, og ved at pasienter slipper å gjenta informasjon som allerede finnes.
 • Bedre styringsinformasjon, grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning og innovasjon
 • Bedre IKT-sikkerhet og enklere ivaretakelse av personvern ved at nasjonale komponenter for personvern og moderniserte tillitstjenester blir tatt i bruk
 • Frigjort tid for helsepersonell ved å få raskere tilgang til prøvesvar
 • Frigjort tid for helsepersonell ved at de kan lese prøvesvaret i NILAR i stedet for å bestille nye undersøkelser
 • Unngåtte kostnader til unødvendige undersøkelser

Tidsplan

Planen er at NILAR tilgjengeliggjøres for helsepersonell mot slutten av 2022.

Samarbeidsgrupper

Prosjektet har etablert samarbeidsgrupper som består av fageksperter på operativt nivå som besitter spisskompetanse på sitt fagfelt. Formålet med samarbeidsgruppene er å sikre at viktige interessenter aktivt involveres i arbeidet, og at de bidrar med kunnskap om og forståelse av situasjonen og brukerbehov.

Samarbeidsgruppenes bidrag vil blant annet medvirke til at målgruppenes behov ivaretas samt legge til rette for at gevinster kan realiseres i tråd med forventingene.

Virksomhet Deltaker Sammarbeidsgruppe nr.
Folkehelseinstituttet Alexander Wetzel Gruppe 4 teknisk
Folkehelseinstituttet Astrid Louise Løvlie Gruppe 1 lab
Folkehelseinstituttet Astrid Wester Gruppe 1 lab
Folkehelseinstituttet Kristine Brodahl Gruppe 4 teknisk
Folkehelseinstituttet Nina Therese Aasand Gruppe 1 lab og Gruppe 4 teknisk
Folkehelseinstituttet Rikard Rykkvin Gruppe 1 lab
Folkehelseinstituttet Morten Bergsjø Gruppe 4 teknisk
Folkehelseinstituttet Peter Holmes Gruppe 4 teknisk
Helse Midt-Norge Andreas Westin Gruppe 1 lab, Gruppe 3 rad-pat og Gruppe 4 teknisk
Helse Midt-Norge Hilde Grimnes Olsen Gruppe 1 lab, Gruppe 3 rad-pat og Gruppe 4 teknisk
Helse Midt-Norge Guro Emilie Bratt Gruppe 4 teknisk
Helse Midt-Norge Kristin Øvergård Gruppe 4 teknisk
Helse Midt-Norge Nina Kaldahl Wold Gruppe 4 teknisk
Helse Nord Ann Helen Helmersen Gruppe 1 lab
Helse Nord Oddgeir Strømsnes Gruppe 1 lab, Gruppe 3 rad-pat og Gruppe 4 teknisk
Helse Nord Ingunn Skjervold Gruppe 3 rad-pat
Helse Nord Kristian Andreassen Gruppe 4 teknisk
Helse Nord Morten Stensøy Gruppe 4 teknisk
Helse Sør-Øst Lars Gustav Lyckander Gruppe 1 lab
Helse Sør-Øst Lars Retterstøl Gruppe 1 lab
Helse Sør-Øst Ebba Gløersen Müller Gruppe 3 rad-pat
Helse Sør-Øst Jasmeen Garcha Kaur Gruppe 3 rad-pat
Helse Sør-Øst Mateusz Piotr Kubak Gruppe 3 rad-pat
Helse Sør-Øst Jeanette Wiger Gruppe 4 teknisk
Helse Sør-Øst Trine Storhaug Gruppe 4 teknisk
Helse Vest Dag Harald Skutlaberg Gruppe 1 lab
Helse Vest Gunn Kristoffersen Gruppe 1 lab
Helse Vest Janne Kristine Bethuelsen Gruppe 1 lab og Gruppe 4 teknisk
Helse Vest Margrete Lexow Wie Gruppe 1 lab og Gruppe 4 teknisk
Helse Vest Tone Bjerregård Gruppe 1 lab og Gruppe 4 teknisk
Helse Vest Beate Sørbotten Gruppe 3 rad-pat
Helse Vest Harald Nes Gruppe 3 rad-pat
KS og kommuner Jan Arne Holtz Gruppe 1 lab
KS og kommuner Kirsti Pedersen - vara for Holtz Gruppe 1 lab
KS og kommuner Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg Gruppe 1 lab
KS og kommuner Egil Rasmussen Gruppe 4 teknisk
KS og kommuner Sverre Martin Jensen Gruppe 4 teknisk
Legeforeningen Regin Hjertholm Gruppe 1 lab
Legeforeningen Egil Johannesen Gruppe 3 rad-pat
Norsk sykepleierforbund Trine Linn Flottorp Gruppe 1 lab
FFO Lilly Ann Elvestad Gruppe 3 rad-pat
FFO/CP Eva Buschmann Gruppe 1 lab
Fürst Einar Pedersen Svartsund Gruppe 1 lab
Fürst Lars Johan Bjerner Gruppe 1 lab
Fürst Eyvind W. Axelsen Gruppe 4 teknisk
Fürst Trond E. Ranheim Gruppe 1 lab
Kreftforeningen Liv Eli Lundeby Gruppe 1 lab
Unilabs Asmae Abursharkh Gruppe 1 lab og Gruppe 3 rad-pat
Unilabs Fredrik Nomme Gruppe 3 rad-pat
Unilabs Joar Bølstad Gruppe 4 teknisk
Unilabs Trond Sjue Gruppe 4 teknisk
Unilabs Wenche Jansen Gruppe 4 teknisk

Møter i 2022

28.01.2022

Saksunderlag til møte i NILAR samarbeidsgruppe laboratoriefag 26.januar 2022 og samarbeidsgruppe radiologi og patologi 28.januar 2022 (PDF)

26.01.2022

Saksunderlag til møte i NILAR samarbeidsgruppe laboratoriefag 26.januar 2022 og samarbeidsgruppe radiologi og patologi 28.januar 2022 (PDF)

17.01.2022

Saksunderlag i teknisk samarbeidsgruppe NILAR 17.01.2022 (PDF)

14.01.2022

Referat fra møte i NILAR samarbeidsgruppe 14.01.2022 (PDF)

Møter i 2021

11.11.2021

Saksunderlag funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 11.11.2021 (PDF)

Referat funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 11.11.2021 (PDF)

08.11.2021

Saksunderlag samarbeidsgruppe teknisk NILAR 08.11.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 08.11.2021 (PDF)

20.10.2021

Saksunderlag funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 20.10.2021 del 1 (PDF)

Saksunderlag funksjonelle samarbeidsgrupper NILAR 20.10.2021 del 2 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe laboratoriefag NILAR 20.10.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe radiologi og patologi NILAR 20.10.2021 (PDF)

18.10.2021

Saksunderlag teknisk samarbeidsgruppe NILAR 18.10.2021 del 1 (PDF)

Saksunderlag teknisk samarbeidsgruppe NILAR 18.10.2021 del 2 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 18.10.2021 (PDF)

22.09.2021

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 22.09.2021 (PDF)

17.09.2021

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe laboratoriefag NILAR 17.09.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe laboratoriefag NILAR 17.09.2021 (PDF)

Referat samarbeidsgruppe radiologi NILAR 17.09.2021 (PDF)

19.08.2021

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 19.08.2021 (PDF)

17.06.2021 og 18.06.2021

Referat samarbeidsgruppe funksjonelle NILAR 17.06.2021 og 18.06.2021(PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe funksjonelt NILAR 17.06.2021 og 18.06.2021 (PDF)

16.06.2021

Referat samarbeidsgruppe teknisk NILAR 16.06.2021 (PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe teknisk NILAR 16.06.2021 (PDF)

21.05.2021

Referat oppstartsmøte samarbeidsgruppe NILAR 21.05.2021 (PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe NILAR begreper 21.05.2021 (PDF)

Saksunderlag møte i samarbeidsgruppe NILAR status og beskrivelse av løsning 21.05.21 (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei