Søk

Alle møter

Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene, med god og forenklet kommunikasjon med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd. Pasienten skal møte et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning eller konsultasjonsbehov.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
26. mars 2021

Prosjektene skal sammen sørge for god planlegging og ressursbruk ved poliklinikkene, bedre tilgjengelighet for pasienter og pårørende, forenklet hverdag for medarbeidere og legge til rette for bruk av digitale løsninger. Hvert prosjekt har et eget prosjektdirektiv, som blant annet beskriver tilhørende mål, nytteverdier, og tidsrammer.

Bakgrunn og behov

Forløper til Alle møter-programmet er prosjektet Avansert oppgaveplanlegging, som ble startet i 2012, og ble utvidet til prosjektet Alle møter i 2013.

Utfordringer og muligheter:

 • Endringer i behov og etterspørsel for helsetjenester
 • Ny kunnskap, nye behandlingsmetoder og teknologi, sammen med endringer i demografi, sykdomsbilde, økte rettigheter og forventninger setter press på dagens helsetjeneste. Samtidig vil ressurstilgangen bli strammere i årene som kommer. Dette krever en helsetjeneste der omsorg og behandling utføres på nye måter.
 • Pasientens helsetjeneste & pasientens netthelsetjeneste
 • Det er en politisk målsetning at pasienten skal være en likeverdig partner og ressurs som involveres i alle faser av egen helsehjelp. Det skal være naturlig for pasienten å bruke netthelsetjenesten. Dette stiller krav til intern organisering og etablering av digitale tjenester.

Innbyggers forventninger:

 • Pasientene er mer kunnskapsrike og har høyere forventninger til informasjon, koordinering og service enn tidligere. Innbygger tar med seg brukeropplevelser og erfaringer fra andre bransjer og sammenligner helsetjenesten med disse. Dette utfordrer måten vi organiserer og yter tjenester til pasientene.
   
 • Nasjonal påvirkning og endring av eksterne rammer
 • Alle møter opptrer i omgivelser som er i konstant endring og setter krav om betydelig fleksibilitet i gjennomføring av program og prosjekt. Det kommer nye nasjonale retningslinjer og krav. Innbyggernes forventninger endres både i tråd med teknologisk utvikling og tjenesteytelse i andre typer virksomheter.

Forventede gevinster

Det er nytten av gode og hensiktsmessige arbeidsprosesser, en teknologi som understøtter arbeidsprosessene, samt en forbedret organisering, som i sum vil gi nytten av leveransene fra Alle møter programmet. De viktigste nytteeffektene vil dermed være å frigi tid og ressurser til mer aktiv pasientbehandling og en mer kostnadseffektiv drift.

Alle møter har også nytteeffekter som direkte kommer pasientene til gode. På kort sikt kan enkelte slike tiltak oppleves som merarbeid internt i foretakene. Programmet må finne en god balanse i tiltakene slik at en på lang sikt blir en opplevd nytte både for pasientene og egne medarbeidere.

Realisering av nytte, forutsetter involvering og eierskap på alle nivå i foretakene. Enkelte nytteeffekter vil kunne realiseres i det løsningen implementeres, mens andre vil først kunne realiseres på lengre sikt. Dette forutsetter at løsningen etter at prosjektene avsluttes, driftes og forvaltes på en måte som bidrar til optimalisering og videreutvikling av rutiner og arbeidsprosesser slik at nytteeffektene kan realiseres.

Det vises ellers til direktiv for det enkelte prosjekt for beskrivelse av kvantitativ og kvalitativ nytte i de ulike prosjektene.

Måleindikatorer

Programmet vektlegger at nytteeffektene skal kunne synliggjøres og dokumenteres. Sammen med foretakene er det utarbeidet et sett med overordnede indikatorer/KPI-er (key performance indicators) for Alle møter. Disse er i hovedsak knyttet opp mot foretakenes styringsparametere.

RHF-et (det regionale helseforetaket) har i samarbeid med programmet, prosjektledere og controllere i helseforetakene, utviklet et KPI-dashbord for Alle møter med de overordnede indikatorene. KPI-dashbordet skal i samarbeid med ressurs ved RHF-et og foretakene årlig evalueres og revideres.

Gjennom kost-/nyttearbeidet for alle nye prosjekter i programmet, vil det i tillegg defineres noen regionale indikatorer som styringsinformasjon, for å kunne følge opp utviklingen og realisering av forventede nytteeffekter.

Gevinstrealiseringsplan

Det er viktig å understreke at alle nytteeffekter og gevinster må hentes ut i de enkelte foretakene gjennom lokale innførings- og organisasjonsutviklingsprosjekter. Regionalt skal det i hovedsak utvikles nye arbeidsprosesser og IKT-løsninger som legger til rette for bedre pasientforløp og ressursplanlegging i foretakene. Foretakene skal dessuten, gjennom programmet, legge til rette for måloppnåelse ved å øke kunnskapsgrunnlaget og støtte kontinuerlig læring i hele organisasjonen.

Prosjektleder i det enkelte foretak har ansvar for å utarbeide en lokal gevinstrealiseringsplan for Alle møter, og i samarbeid med linjeledelsen følge opp gevinstarbeidet i eget foretak. Foretakene setter årlige mål, beregner potensielle gevinster, samt følger opp med målinger og tiltak.

Assisterende programleder, med ansvar for gevinstarbeidet i programmet, fasiliterer gevinstarbeidet, bidrar med kompetanse og følger opp arbeidet regionalt og lokalt i foretakene – blant annet gjennom jevnlige dialogmøter med lokale prosjektledere.

Ansvarlig i programmet oppdaterer gevinstrealiseringsplanen på programnivå med foretakenes mål og forventede økonomiske gevinster. Basert på beregninger fra foretakene, rapporterer programmet potensielle gevinster i et eget notat til det regionale porteføljekontoret.

Berørte aktører

Program og prosjekter i Helse Vest

 • HELIKS
 • LIBRA
 • Pasienttryggleik

Andre aktører i Helse Vest

 • lokale porteføljemøter
 • Felles arkitektur- og porteføljekontor (FAPK)
 • Byggeprosjekter og Byggstøtte IKT.
 • Forvaltning IKT regionalt og lokalt.

Nasjonale aktører

 • Direktoratet for e-helse.
 • Digitale Innbyggertjenester i Spesialisthelsetjenesten (DIS)

Primærhelsetjenesten

 • Alle møter sine løsninger og rutiner påvirker også fastlegene og kommunehelsetjenesten. Programmet må derfor forholde seg til disse som sentrale interessenter.

Organisering av prosjektet

Hvert prosjekt i Alle møter har en regional prosjektleder, og en lokal prosjektleder i hvert foretak. Prosjektlederne følges opp av Alle møter sin programledelse.

Programmet er organisert med en regional programledelse, samt en utvidet programledelse som består av foretakenes programledere, tillitsvalgt, kommunikasjonsressurs, og en programkoordinator.

Programledelsen rapporterer til programstyret. Programstyret utgjøres hovedsakelig av ledere i foretakene, samt tillitsvalgte og representant for brukerutvalget.

Kontaktpersoner

Prosjekteier/Styringsgruppeleder
Hilde Brit Christiansen
Direktør Medarbeider, Organisasjon og Teknologi
Helse Vest RHF

Programleder
Finn Olav Mjærum
Seniorrådgiver
Helse Vest RHF

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
26. mars 2021
Fant du det du lette etter?
Ja Nei