Søk

Nasjonalt prosjekt Digihelse

Digihelse er ei løysing for digital melding og kalendertenester for brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester på helsenorge.no og i den lokale pasientjournalen til kommunen.
Fase
Avsluttet
Tiltakseier
KS
Sist oppdatert
31. januar 2022

KS har tatt ansvar for den nasjonale utbreiinga av løysinga. Det nasjonale prosjektet for utbreiing av Digihelse er finansiert gjennom Digifin-ordningen.

Bakgrunn og behov

Det har lenge vore eit behov for digitalt å kunne kommunisere med brukarar av helse- og omsorgstenestene. Brukarar har òg eit behov for å kunne sjølv finne ut når dei får besøk og å kunne avbestille besøket. Oslo kommune, Bergen kommune og kommunesamarbeidet på Øvre Romerike, KS og Direktoratet for e-helse etablerte pilotprosjektet Digihelse.

Det resulterte i dei løysingane som no kan takast i bruk av kommune-Noreg. Pilotprosjektet vart gjennomført i tett samarbeid med dei tre leverandørane av elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) i kommunane. Pilotprosjektet viste at løysinga er skalerbar, og pilotprosjektet i regi av direktoratet vart avslutta i 2018. KS overtok ansvaret for nasjonal utbreiing av Digihelse.
Dei digitale tenestene gjer det mogleg for brukarar å sende meldingar til helsepersonell, dei kan få oversikt over planlagde besøk, dei kan avbestille besøk, og dessutan få varslar ved gjennomførde besøk.

Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kommunale tenester viser at kommunane har få digitale innbyggartenester på helse- og omsorgsområdet. Digitaliseringsstrategien til kommunesektoren har som ambisjon å styrke digitaliseringa av kommunale tenester for å gi betre tenester til innbyggarane og meir effektiv drift mellom anna.

KS vidarefører samarbeidet med Direktoratet for e-helse og har inngått ein samarbeidsavtale for å kunne følgje opp utbreiinga av Digihelse og endringsbehov frå kommunane og dessutan eventuelle hendingar.

Prosjektet underbygger òg den nasjonale strategien til helsenorge.no og nasjonal e-helsestrategi. Dette sikrar at befolkninga i landet kan ha tilgang til dei same tenestene uavhengig av bustad og gir alle kommunar like forhold i den digitale løysinga, uavhengig av leverandør av fagsystem.

Forventa gevinstar

DigiHelse og den tekniske løysinga gir viktige gevinstmoglegheiter for kommunane. Mellom anna ligg det gevinstar i reduksjon av bomturar og telefonar inn til tenesta, tettare samarbeid med pårørande og auka moglegheiter for å nå brukargrupper som føretrekker digital kommunikasjon. Prosjektet for nasjonal utbreiing av Digihelse er avhengig av at kommunane realiserer gevinstar ved at tilsette i tenesta, brukarar av helsetenestene og eventuelt pårørande tar i bruk løysingane.

Tidsplan, leveransar og milepælar

Målet for prosjektet er at 70 prosent av innbyggarane i landet har moglegheit til å ta i bruk dei digitale innbyggartenestene. 

Prosjektet vart etablert i desember 2018 er planlagt avslutta 31.12.2020.

Hovudleveransar:
•    Marknadsføre og informere om løysinga 
•    Kontakt og følgje opp leverandørar og statlege aktørar
•    Tilby oppdatert opplærings- og informasjonsmateriell 
•    Tilby råd og rettleiing om korleis kommunane skal komme i gang med DigiHelse
•    Arrangere brukarråd og forvalte innspel

Rørte aktørar

Prosjektet rører fleire aktørar i tillegg til den enkelte kommunen og innbyggarane deira, slik som Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett, tre leverandørar av pasientjournalsystem innanfor helse- og omsorgstenestene, KS kompetansenettverk for e-helse og KS regionskontorer.

Organisering av prosjektet

Utbreiingsprosjektet er organisert under område Forskning, innovasjon og digitalisering i KS.
Prosjektleiar: Ingeborg Berge, KS. [email protected]


Relatert innhold:

Meldingar og kalender på helsenorge.no (DigiHelse) (ks.no)
 

Fase
Avsluttet
Tiltakseier
KS
Sist oppdatert
31. januar 2022
Fant du det du lette etter?
Ja Nei