Søk

EDiT – Enklere digitale tjenester

Prosjektet skal sikre at pålegg og anbefalinger i Digitaliseringsrundskrivet følges, at mål nås og at gevinster realiseres.
Fase
Avsluttet
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
17. januar 2020

Følgende to hovedmål er definert for programmet:

1. Innbyggere og behandleres interesser skal i størst mulig grad være ivaretatt med automatiserte rettigheter og tjenester, og utover dette kunne administrere sin helsehverdag på en enkel måte.    

2. Helfo og Helsedirektoratet skal tilby en helhetlig digital forvaltning som understøtter første hovedmål, og som effektiviserer, automatiserer og gir bedre etterlevelse.

Programmet benytter begrepet "Raskt, Enkelt og Riktig" for å kommunisere fokuset for tiltakene og produktene som skal realiseres.

Bakgrunn og behov

Helsedirektoratet og Helfo har ansvar for å forvalte kapittel 5 i folketrygdloven (helserefusjoner), i tillegg til enkelte andre tjenester (fastlegeordningen, Fritt behandlingsvalg, fristbrudd etc.). Dette ansvaret innebærer blant annet å sikre;
•    at brukerne får oppfylt sine rettigheter (rett ytelse og likebehandling), og 
•    en brukerrettet og effektiv forvaltning. 
Flere forbedringstiltak er gjennomført de siste årene. Stadig flere behandlere kommer over på elektroniske oppgjør, vi har automatisert frikort tak 1 og tak 2 ordningen, og brukere kan i økende grad sende inn søknader via Altinn og få et elektronisk vedtak. Samtidig må brukere og behandlere fortsatt sende inn papirbaserte refusjonskrav (kvitteringer etc.) på flere områder, behandlere får lite beslutningsstøtte når de skal forvalte regelverket riktig, og brukerne har ikke tilstrekkelig oversikt over hvilke tjenester de har fått. Helfo er delegert ansvaret for saksbehandling, kontroll og veiledning. Mange prosesser er fortsatt helmanuelle, og dermed svært ressurskrevende. 
Det er et stort behov for å ta i bruk teknologi for å fornye, forenkle og forbedre helserefusjonsområdet, noe som samtidig vil bidra til å støtte opp om regjeringens visjon om pasientens helsetjeneste. Dette innebærer flere ulike prosjekter på tvers av ulike fag- og tjenesteområder. Det har derfor vært hensiktsmessig å etablere et program som sikrer at pålegg og anbefalinger i Digitaliseringsrundskrivet følges, at mål nås og at gevinster realiseres. 

Forventede gevinster

Helseaktørene skal bruke mindre tid på administrasjon:
•    Enklere regelverk
•    Støtte til valg av riktige takster og søknader
•    Rask retting av feil i oppgjørskrav
•    Slå opp tidligere vedtak

Pasientene får enkelt det de har krav på:
•    Slipper å legge ut for pasientbehandling
•    Raskere behandling av blåreseptsøknader
•    Digitalt frikortbevis
•    Tilgang til egne data på helsenorge.no

Mer effektiv forvaltning
•    Samlet arbeidsflate for Helfo
•    Sikker og effektiv innhenting og gjenbruk av data 
Tidsplan, leveranser og milepæler
EDiT-programmet realiseres over en periode på 3 år, men skal levere kontinuerlig verdi gjennom 6 leveransefaser.
 
Leveranser per prosjekt:
Prosjektet Edit for Innbyggers leveranser:
•    Innbygger skal lettere kunne finne og motta informasjon om sine helserettigheter. 
•    Innbygger skal i mindre grad måtte søke om refusjon av utlegg for en tjeneste/vare man har rettighet til.
•    Innbygger skal i større grad kunne følge med/se status i egne innsendte saker.
•    Innbygger skal gis mulighet til å se hvilke takster behandler har fått fra Helfo som refusjon for behandling av innbygger.
•    Økt automatiseringsgrad i saksbehandlingsløsninger bidrar til redusert manuell saksbehandling og redusert saksbehandlingstid.
Prosjektet EDiT for Helfos leveranser:
•    Etablering av kontaktregister som grunnregister for kontaktinformasjon om Helfos saksparter (helseaktører og innbyggere), der data kan gjenbrukes på en effektiv måte av ulike systemer og i saksbehandling ut ifra tilgangsstyring. 
•    Register for Refusjonsrett helseaktør, med opplysninger som ikke kan ligge i Helsepersonellregisteret, men er nødvendig for å stadfeste refusjonsrett og grunnlag for bestemte takster.
•    At Helfos medarbeidere har sine arbeidsflater på Helsedirektoratets plattform
•    Etablering av datavarehus med mulighet for å se data på tvers for Helfo kontroll, analyse og styringsformål. 
•    Etablering av tjenester for vedtaksoppslag mot NAV som understøtter definerte behov for oppslag i MEDL, Aa og PENSJ.
•    Helfos IT-systemer (KUHR/SAPO, eResept oppgjør, Automatisk frikort) har fått nødvendig funksjonalitet for utbetaling/fakturering som det i Økonomiregelverket er forutsatt at skal ligge i et forsystem til regnskapssystemene.
•    Alle stønadstransaksjoner som Helfo har ansvar for blir overført elektronisk til, og er samlet i, én hovedbok (ett regnskap).
•    NAV Økonomi ikke lengre har regnskapsoppfølging av økonomiske transaksjoner Helfo har ansvar for.
•    Det er etablert automatisert prosessering og feilhåndtering i UBW og forsystemene så langt det er hensiktsmessig.

Prosjektet EDiT for Helseaktørs leveranser:
•    Portalløsning for helseaktører: Webbasert portal som gir helseaktør autentisert tilgang til tjenester fra EDiT for helseaktør gjennom innlogging med HelseID/IDporten. Kan håndtere sensitive opplysninger toveis.
•    Min blåreseptsøknad: Ny løsning for individuell stønad på blå resept. Løsningen skal gi helseaktør mulighet til å slå opp i eksisterende vedtak om blå resept for innbygger, og eventuelt søke elektronisk med utfyllingsstøtte i søknadsprosessen. Underliggende tekniske tjenester som utvikles i prosjektet vil brukes i Sentral Forskrivningsmodul (SFM). Løsningen skal gi høyere grad av automatiske oppslag og tilrettelegging for økt grad av automatisk saksbehandling i forhold til dagens løsning.
•    Mine oppgjør: Løsning for enklere administrasjon knyttet til direkte oppgjør. Tilrettelegge for at helseaktøren selv kan nyregistrere og oppdatere kontakt-/avtaleinformasjon i oppgjørsprosessen. Tjenester for oppgjørsstatus, opplasting av takstoppgjør for helseaktører som ikke er på NHN, og bedret veiledning i takstbruk.
•    Egenandelsspørring: Løsning for at helseaktør kan gjøre oppslag i informasjon om innbyggers status for frikort i NAVs registre. Prosjektet vil også vurdere mulighet for å vise gjenstående egenandelsbeløp sett opp mot frikortgrense.
•    Min dialog: Løsning for sikker elektronisk kommunikasjon mellom helseaktør og Helfo. Mulighet for å kunne sende elektroniske meldinger og eventuelle filvedlegg på sikker måte til Helfo, og motta meldinger tilbake fra Helfo. Løsningen sees i sammenheng med andre eksisterende meldingsformater som Dialogmelding.
•    Min fastlegeordning: Løsning for administrasjon av informasjon og kommunale vedtak knyttet til fastlegeavtaler. Mulighet for at kommuner skal kunne administrere nøkkelinformasjon knyttet til fastlegeavtaler, og vedlikeholde sin portefølje av fastleger, foreta listeendringer mv.

Prosjektet EESSIs leveranser:
•    Modernisering og etablering av nye støttesystemer for Helsedirektoratet og Helfo. 
•    Effektivisere saksbehandlingsprosesser gjennom større grad av automatisering av arbeidsstegene, datafangsten og forsendelsen/rutingen av saker til andre nasjoner. 
•    Fase ut applikasjoner i NAV for dette området.
•    Forbedret brukerdialog og omdømme gjennom raskere svar til bruker.
•    Etablering av bedre og mer strategiske samt gjenbrukbare komponenter for integrasjoner og automatisering.
•    Oppfyllelse av arkivloven, gjeldende sikkerhetsbestemmelser og Statens økonomireglement. 

Juridiske endringer:
I tillegg til overnevnte leveranser er det i regi av EDiT planlagt flere regelverksendringer.  
•    2019: Spor 1 - Lovendring som pålegger behandlere digital innsending av oppgjør
•    2020: Spor 2 - Forenkling og tydeliggjøring av regelverket og tilhørende tolkninger og instrukser, samt revidering av rundskriv. 
•    2019-2022: Løpende avklaringer

Berørte aktører 

•    Helfo 
•    Helsedirektoratet
•    HOD
•    Innbyggere
o    Digitale innbyggere
o    Den ikke-digitale innbyggeren
o    Den funksjonshemmede innbyggeren 
o    Brukerrådet
•    Helseaktører
o    Behandlere og foreninger
•    Andre offentlige aktører 
o    NAV
o    Direktoratet for økonomistyring
o    Direktoratet for e-helse 
o    NHN (Norsk Helsenett)
o    NUIT og NUFA
o    Riksrevisjonen
o    Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiver-organisasjon (KS)
•    Kommersielle aktører
o    Leverandører av EPJ
o    Leverandører av digitale løsninger

Organisering

Programmet er organisert som et tradisjonelt program med et programstyre, en programeier og en programledelse. Prosjektene styres av programledelsen og får samtidig innspill og retning fra referansegrupper som etableres ved behov. 

EDiT består av de tre prosjektene EDiT for innbygger, EDiT for Helseaktør, EDiT for Helfo (inkl. prosjektet En hovedbok) og EESSI. I tillegg har programmet et kompetanseteam som bistår prosjektene med nøkkelkompetanse, samt et eget juridisk team. Kompetanseteamet skal samtidig sikre synergier og en helhetlig tilnærming til arkitektur, sikkerhet, utvikling, test og regelverk.

Programstyret beslutter de overordnede rammebetingelsene for programmet i tråd med føringene gitt av HOD. Programeierskapet er delegert til divisjonsdirektør for Helseøkonomi og kompetanse. Programmet inngår i direktoratets prosjektportefølje, der ledermøtet i direktoratet er porteføljestyre. Programeier beslutter mandatene for programlederen og fagansvarlig.

Programledelsen fungerer som eiere av de enkelte prosjektene.

Fase
Avsluttet
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
17. januar 2020
Fant du det du lette etter?
Ja Nei