Søk

Nasjonal e-helsemonitor

Det skal etablerast eit sett med indikatorar som følgjer og reflekterer digitaliseringa av helsetenesta i Noreg.
Fase
Avsluttet
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
24. januar 2020

​I 2016 gav Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet for e-helse i oppdrag å greie ut og tilrå eit nasjonalt indikatorsystem for e- helse for å sikre eit godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effektar av IKT i helse- og omsorgssektoren. Det skulle leggast vekt på å kunne gjere internasjonale samanlikningar.

Rørte aktørar

Det har vore ein auke i offentlege løyvingar til IKT i helse- og omsorgssektoren dei siste to tiåra. Det blir forventa betydelege investeringar i nasjonale satsingar,  særleg i samband med oppfølginga av Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og realisering av målsetjingane for Meld. St. 9 (2012-2013) Éin innbyggar – éin journal.

Forventninga om å kunne følgje med på status og utvikling på nasjonalt prioriterte område og dokumentere effekt og nytte av ulike tiltak over tid, aukar som følgje av dette.

Oppdragsskildringa indikerer ei retning for monitoren:

- Nasjonalt indikatorsystem: Fokuset skal vere nasjonalt og utadretta
- E-helse: Fokuset skal spesifikt vere rundt e-helseområder og må definerast og avgrensast
- Kunnskapsgrunnlag: Innhald kan nyttast i forsking og bidra til ny informasjon
- Bruk: Oversikt over innsatsfaktorar og anvendelse innan e-helseområdet
- Effekter: Bidra til å validere at e-helseinnsats gir betre kvalitet i helsetenester, betre helse etc
- Internasjonale samanlikningar: Der mogleg, nytte indikatorar utvikla av WHO, OECD, EU

Tidsplan, leveransar og milepælar

2017:

Etablert Nasjonal e-helsemonitor

Overført eksisterande e-helseindikatorar frå Helsedirektoratet til Direktoratet for e-helse

2018:

Sanert utgått og oppdatert eksisterande indikatorar

Ny: IKT-nøkkeltal 2017 (ressurstal for RHF og sentrale verksemder)

2019:

Sanert utgått og oppdatert eksisterande indikatorar

Ny: Innbyggarundersøkinga 2019

Ny: Nordisk portalanalyse

Berørte aktører

Alle som blir bedt om å rapportere og som blir rapportert på:

Tenesteansvarlige innan e-helse, mellom anna NHN og Pasientreiser
RHF
Kommunar eller KS

Kontakt oss
Ole Bryøen, seniorrådgiver
Fase
Avsluttet
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
24. januar 2020
Kontakt oss
Ole Bryøen, seniorrådgiver