Hopp til hovedinnhold

DIGI-UNG

DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig tverrsektorielt digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
31. januar 2022

Hovedmålet kan deles i to underliggende målsetninger:

 1. effektivisere tilbudet ved å samordne dagens delvis overlappende og delvis konkurrerende helsefremmende nettjenester for ungdom
 2. føre til et kvalitetsløft ved å tilby brukeren et helhetlig digitalt hjelpetilbud som går fra lavterskel informasjon til fullverdig digitalt helsehjelp.

Bakgrunn og behov

Fra slutten av 2017 og i begynnelsen av 2018 har DIGI-UNG programmet samlet inn innspill fra aktører som tilbyr digitale tjenester til ungdom, og fra ungdommer selv gjennom flere intervjuer, workshoper og undersøkelser. Innsiktsarbeidet resulterte i to rapporter som identifiserer klare behov. Ungdommene ønsker tjenester som er tilgjengelige der de er, på de plattformer de foretrekker. Det finnes mange tilbud og informasjonstjenester i dag, men det er problematisk at tjenestene ikke når frem til ungdommene som har behov for hjelp eller søker informasjon.

Tjenestene må oppleves som trygge, tilgjengelige og holde høy kvalitet. DIGI-UNG tar sikte på å imøtekomme disse behovene gjennom en felles inngangsport på den allerede etablerte og kjente siden ung.no.

DIGI-UNG er en unik mulighet for sektorovergripende tiltak som vil endre måten ungdommer får informasjon og tilbud om hjelp på. Programmet anses som høyest relevant og anbefales da den svarer ut flere nasjonale strategier og har stor samfunnsøkonomisk verdi.

Programmet er i tråd med Digitaliseringsrundskrivet og svarer ut Regjeringens ungdomshelsestrategi #Ungdomshelse (2016–2021). Strategien for seksuell helse, Snakk om det (2017–2022), og utkastet til Opptrappingsplan for god psykisk helse, fremhever også samordningen av helsefremmende digitale tjenester for ungdom som et viktig satsningsområde. DIGI-UNG vil i tillegg bidra til å løse ulike utfordringer som pekes på i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) og Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til barn i barnevernet (2016).

Forventede gevinster

 • Hjelpe unge å gjennomføre utdanning, og bli en del av arbeidslivet
 • Redusert antall "ikke-møtt" timer i helsestasjons- og skolehelsetjenester
 • Reduserte midler til drift, videreutvikling og markedsføring
 • Redusert tid til rapportering på tilskuddsmidler
 • Redusert pågang på institusjonsplasser
 • Forenklet tilgang til ønskede tjenester, herunder bedret informasjonstilgang og dermed kortere vei til hjelp i helsetjenester og spesialisthelsetjeneste, mm.
 • Utvidet tjenestetilbud på, og enklere tilgang for ungdom til helsenorge.no (eHelse)
 • Rask helsehjelp ved bruk av innloggingsløsninger
 • Avlaste kommunale helsetjenester
 • Kvalitetssikret informasjon til brukerne
 • Sikrere systemer, økt overholdelse av krav om varsling og personvern
 • Gjenbrukes på tvers av forvaltningen
 • Økt bruk av selvbetjeningsløsninger og ressurser for selvhjelp
 • Samlet oversikt over tidligere stilte spørsmål med god søkefunksjonalitet
 • Økt synlighet av relevante hjelpetjenester
 • Økt trafikk til ung.no
 • Mulighet for å videresende brukere i systemet
 • Enklere rapportering
 • Bedre data fra tjenestene til videreutvikling av løsninger
 • Økte krav til kapasitet og kompetanse
 • Redusert fleksibilitet til å gjøre egne tekniske valg for eksisterende chattilbydere
 • Opplæring i bruk av nytt system

Tidsplan, leveranser og milepæler

DIGI-UNG programmet skal utvikle digitale tjenester fra lavterskeltjenester opp til individuell, personlig, digital helsehjelp.

Modellen er oppdelt i tre nivåer med ung.no som inngang, og tilbyr seks funksjonaliteter som understøttes av ulike plattformer. Hvert nivå svarer ut ulike behov i målgruppen og skal gi direkte verdi til brukerne. Samtidig skal nivåene oppleves som helhetlige, slik at brukeren opplever en sømløs reise mellom de ulike nivåene. De ulike delene må utvikles separat, men på en måte hvor de er kompatible med hverandre så det blir mulig å bygge den helhetlige brukeropplevelsen fra nivå 1 opp til nivå 3. Programmet er tenkt gjennomført innen 2023.

Berørte aktører

Ungdommer, primær- og spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Bufdir, Udir, KS, Difi, KompetanseNorge, NAV, brukerorganisasjoner, eksisterende chat-organisasjoner, EPJ leverandører, berørte departementer som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Barne- og familiedepartementet (BFD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). 

Organisering av prosjektet

Samarbeidet mellom Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse er organisert som et program. Denne programmodellen skal sørge for fleksibel og tverrsektoriell samarbeidsstruktur som tilrettelegger for smidig utvikling med involvering av brukerne, tjenestetilbyderne, leverandørmarkedet og forskningsmiljøene, og som enkelt skal kunne skaleres opp eller ned avhengig av ressurstilgang.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
31. januar 2022