Søk

DigiHelsestasjon

Prosjektet DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert helsestasjon for ungdom.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
KS
Sist oppdatert
17. januar 2020

Prosjektet utvikler de første nasjonale digitale innbyggertjenestene innenfor helsestasjonstjenesten og ungdomshelse i kommunene. Samtidig baner prosjektet vei for videre digitalisering av tjenester innenfor dette området ved å etablere plattform og komponenter nye tjenester kan bygge på.

Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten på en nasjonal plattform for alle landets kommuner. Helsenorge.no har mange løsningskomponenter vi kan benytte, men må også utvikles for å tilby løsninger tilpasset ungdom.

Bakgrunn og behov

Nåværende situasjon

Dagens situasjon innenfor de nevnte tjenestene er preget av at kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunens tjenester er basert på brev, telefon, oppmøte og e-post. Brukerne av tjenestene opplever at det er vanskelig å komme i kontakt med ansatte i tjenestene. Samtidig er det grupper som ikke lett tar kontakt med tjenesten, som f.eks. ungdom generelt og unge gutter spesielt. Det er også ressurskrevende for tjenestene å besvare henvendelser mens det operative arbeidet pågår. Mange av henvendelsene inkluderer helseopplysninger som trenger en sikker kanal for å kunne besvares, mens andre av henvendelsene er knyttet til administrative forespørsler knyttet til tjenesten og avtaler. 

Vi har digitalt aktive innbyggere, det er ikke bare evnen til å bruke digitale tjenester som er høy, men også forventningene til å bli tilbudt digitale alternativer.

Fremtidig situasjon

Fremtidig situasjon vil være kjennetegnet at brukerne har mulighet for digital dialog med helsestasjonstjenestene. Brukerne vil kunne få tilgang til både personlige data og generell informasjon som gjør brukerne bedre informert og forberedt i møte med tjenestene. Brukerne vil også se fremtidige avtaler og gjennomførte konsultasjoner/besøk og være forberedt før konsultasjon med helsesykepleier eller annet personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
De ansatte vil i større grad kunne styre hverdagen sin ved at henvendelsene kommer via digitale kanaler og ikke via telefon. Ansatte og brukere vil også kunne kommunisere via sikre kanaler slik at kravene til personvern og informasjonssikkerhet ivaretas.

Forventede gevinster

Gevinstene er knyttet til bedre tilgjengelighet, involvering og tidsbruk for innbyggerne. Brukeren kan kontakte helsesøster på en sikker digital plattform. For ungdom er dette særlig viktig. Løsningen gir også større trygghet og oversikt. Brukeren får oversikt over avtaler, kan avbestille og får informasjon om hva som skjer på de ulike timene.
For tjenesten er det gevinster knyttet til bedre oppfølging av brukerne og mer effektiv tidsbruk. I tillegg ser man at løsningen kan redusere antall ikke-møtt.
For alle grupper er økt informasjonssikkerhet viktig.

Tidsplan, leveranser og milepæler

De nye digitale tjenestene skal gjøre det enklere og sikkert å komme i kontakt med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Innbyggerne skal få oversikt over avtaler med helsetjenesten og kunne administrere disse, samt at innbyggerne får tilgang til relevant informasjon slik at de blir tryggere og mer forberedte i møte med tjenesten. Det betyr at vi ønsker å etablere en digital, sikker meldingstjeneste mellom helsetjenesten og innbyggerne, en kalender med mulighet for å se, og avbestille timer, varsling/påminnelse, samt gi brukeren tilgang til relevant informasjon. Løsningen skal være integrert med EPJ-løsningene i kommunene.

For ungdom vil blant annet dette være viktig:
• Ungdommen kan få kontakt med helsesykepleier uten å måtte oppsøke tjenesten fysisk.  
• Det må finnes muligheter for å kunne gå fra en anonym tjeneste til påloggende tjenester, og mulighet for dialog med flere behandlere innen primær- og spesialisthelsetjenesten må vurderes.
• Kunne se sine prøvesvar og vaksiner
• Digital løsning tilpasset ungdommens behov, blant annet må pålogging og sikkerhet vurderes.

Prosjektet må foreta avklaringer av leveransene ift. øvrige planlagte leveranser fra DigiUng-prosjektet. For å sikre dette deltar DigiHelsestasjon i prosjektledermøter med DigiUng-programmet. Det er viktig å sikre at brukerne oppfatter tjenester som enhetlige.

Prosjektet vil levere de første tjenestene i pilotdrift første halvår 2020. Deretter vil prosjektet teste ut løsningen i pilotkommunene før nasjonal innføring planlegges sent i 2020 og i 2021.

Berørte aktører

Prosjektet vil involvere Innbyggere (barn, unge, foreldre), ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ledere i kommunene, Direktoratet for e-helse, NHN, samt EPJ-leverandørene for helsestasjonstjenesten.

Organisering av prosjektet

Prosjektet gjennomføres som et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Oslo kommune leder prosjektet, og har etablert et samarbeid med Bergen kommune, Stavanger kommune og Haugesund kommune, og KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

KS og Direktoratet for e-helse er viktige samarbeidspartnere for utvikling, forvaltning og innføring av løsningen. Prosjektet har også inngått et samarbeid med de tre EPJ-leverandørene på dette området (Visma, Infodoc og CGM). De deltakende kommunene er valgt på bakgrunn av å dekke flest mulig av de EPJ-løsningene for helsestasjon som finnes på det norske markedet slik at videre utbredelse til andre kommuner skal bli enklere.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
KS
Sist oppdatert
17. januar 2020
Fant du det du lette etter?
Ja Nei