Hopp til hovedinnhold
Søk

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

Formålet med prosjektet er å utvikle en felles behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå gjennom kjernejournal og helsenorge.no.
Fase
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. februar 2022

Det har over lengre tid vært behov for en mer strukturert tilnærming til å legge opp behandlingsløp for pasienter, og for mer koordinering og informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgstjenesten.Prosjektet vil bidra til en helhetlig plan for behandling av pasienter, både fra helsetjenesten (behandlingsplan) og i pasientens hjem (egenbehandlingsplan), samt informasjonsdeling på tvers av behandlere og pasienter.

Bakgrunn og behov

Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler muligheten til å kunne samhandle om pasientoppfølgingen på en god måte.

Manglende koordinering og tilgang til nødvendig pasientinformasjon fører til brudd i behandlingsforløpet ved overføring av pasienter mellom tjenestestedene

Det er dårlig tilrettelagt for at pasienten kan delta og spille inn informasjon i egen behandlingsplan og dermed ens evne til å være aktive deltaker i eget sykdomsforløp. 

Det har over lengre tid vært behov for en mer strukturert tilnærming til å legge opp behandlingsløp for pasienter, og for mer koordinering og informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektet vil bidra til en helhetlig plan for behandling av pasienter, både fra helsetjenesten (behandlingsplan) og i pasientens hjem (egenbehandlingsplan), samt informasjonsdeling på tvers av behandlere og pasienter.

Forventede gevinster

For pasienten:

  • Aktiv deltagelse i behandlingen
  • Bedre oppfølging av initiert behandling
  • Større grad av medvirkning i behandlingsopplegg

For helsepersonell:

  • Helhetlig og koordinert behandling
  • Redusert risiko for å gjøre feil
  • Ansvaret for tiltakene/delbehandlinger blir tydeligere for alle.

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Beskrivelse av behov, informasjonsmodell, kravspesifikasjon, API i løpet av 2020
  • Plan for gevinstrealisering og implementering i løpet av 2020
  • Utvikle prototype og pilotering i løpet av 2021 under forutsetning av finansiering

Berørte aktører

Pasienter og helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fastleger, legevakt, sykehus vil kunne utarbeide og lese behandlings- og egenbehandlingsplaner.

Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett (NHN) ved kjernejournal og helsenorge.no for lagring og tilgang til behandlings- og egenbehandlingsplaner.

Helsedirektoratet som prosjekteier og ansvarlig for forsøksordninger og faglige retningslinjer der behandlingsplan og egenbehandlingsplan anbefales utarbeidet. 

Organisering

Arbeidet prosjektorganiseres med Helsedirektoratet som prosjekteier. Det inviteres til bred deltagelse fra pasientorganisasjoner og sektoren.

Fase
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. februar 2022