Søk

HELIKS (Helhet i kliniske system)

HELIKS skal bidra til å gi bedre sammenheng mellom de kliniske IKT-systemene i Helse Vest. HELIKS
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
19. desember 2019

HELIKS står for «Helhet i kliniske system». Programmets målbilde innebærer at Helse Vest benytter felles regionale EPJ-system som støtter opp under helhetlige og standardiserte kliniske arbeidsprosesser.

HELIKS-programmet er Helse Vest sitt viktigste initiativ for å nå målene i regionens strategiplan for EPJ-området. Strategien omfatter både dokumentjournalen, elektronisk kurve og det digitale medie-arkivet. Programmet omfatter prosjekter med ansvar for etablering og innføring av felles regionale kliniske IKT-løsninger som dekkes av strategien.

HELIKS tar utgangspunkt i klinikernes arbeidsprosesser. Etter kartlegging og dokumentasjon av disse prosessene, vurderes og besluttes hvordan de ulike systemene som utgjør EPJ-løsningen i fellesskap kan understøtte gode og effektive pasientforløp. Dette innebærer bl.a. vurderinger av hvor informasjon skal lagres og vises, samt funksjonsfordeling mellom system der det er overlapp. Etableringen av felles EPJ-løsning skal også bidra til å redusere uønsket variasjon mellom virksomhetenes kliniske arbeidsprosesser.

Programmet sin visjon er: «Én vestlending – én sykehusjournal».

Med én sykehusjournal vil helsepersonell i Helse Vest få langt bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud til befolkningen i landsdelen. Bedre og enklere tilgang til livsviktig pasientdata i utrednings- og behandlingsprosessen, vil bidra til å øke pasientsikkerheten.

Bakgrunn og behov

Innføring av kliniske IKT-systemer, som hver for seg utgjør en delmengde av den elektroniske pasientjournalen, har tradisjonelt vært organisert som uavhengige prosjekter. En slik organisering har vært utfordrende med tanke på å oppnå en god, sammenhengende systemstøtte til klinikernes arbeidsprosesser. Denne organiseringen har også gjort det krevende å få et overordnet fokus på tiltaksområdene i regionens strategiplan for felles regional EPJ-løsning.

Følgende ligger til grunn for etablering av program HELIKS:

 • behov for en felles og helhetlig organisering og styring av de prosjektene som skal bidra til helhet i de kliniske systemene i helseforetakene
 • behov for å samle prosjekter der leveransene vil understøtte felles løsninger på tvers av helseforetakene.
 • mer effektiv utnyttelse av ressursene som bidrar i prosjektene

Forventede gevinster

Programmets leveranser forventes å gi nytteverdi innenfor følgende hovedområder:

 • Pasientbehandling og pasientsikkerhet
  • økt pasienttilfredshet gjennom mer effektive forløp, diagnoser, behandling og pleie
  • raskere behandling og redusert ventetid
  • økt kontinuitet og forutsigbarhet i pasientforløpet
  • møte godt informert og oppdatert helsepersonell
 • Helsepersonellets arbeidshverdag
  • tilgang til elektronisk prosess- og beslutningsstøtte som støtte til beste praksis og prioritering, økt kompetanse og effektive arbeidsprosesser
  • bedre samhandling eksternt og internt, mer effektiv pasientflyt
  • raskere tilgang på oppdatert informasjon
  • bedre datagrunnlag og økt kvalitet i data i nasjonale registre av stor betydning for analyse, forskning, innovasjon, nasjonale beslutninger og prioriteringer
  • raskere og sikrere informasjonsflyt, elektronisk overføring av pasientdata mellom ulike omsorgsnivå, myndigheter, andre, vil gi bedre samarbeid og støtte helhetlige pasientforløp
  • flere pasienter behandlet per tidsenhet
 • Drift og forvaltning av IKT-systemene
  • felles forvaltning og avtaleoppfølging vil gi reduserte kostnader

Tidsplan, leveranser og milepæler

HELIKS ble etablert 01.01.2016, med et mandat for perioden til og med 2019.

FERD-prosjektet avsluttes i 2020.

KULE- og ODA-prosjektene vil ha avsluttende leveranser i 2021/2022.

Programmet har fått ansvar for nye aktiviteter som vil pågå i perioden 2020-2022

Programstyret har derfor åpnet for en forlengelse av programmet.

Berørte aktører

Noen sentrale aktører som berøres av programmet sin aktivitet:

 • helseforetakene i regionen (ledere og medarbeidere)
 • andre prosjekt og program i regionen
 • leverandører
 • prosjekter i andre regioner
 • Direktoratet for e-helse

Organisering

Programmet omfatter følgende prosjekter:

 • ODA – Overgang til DIPS Arena
 • KULE – Innføring av kurve og legemiddelhåndtering
 • FERD – Felles radiologiløsning
 • DMA – Digitalt medie-arkiv (avsluttet)
 • Regional EKG – Felles løsning for EKG (avsluttet)

Programmet har også ansvar for oppfølging av følgende aktiviteter som vil bli prosjektorganisert:

 • Ny løsning for Kritisk informasjon
 • Utprøvingspilot for Pasientens legemiddelliste

Programmet rapporterer til et programstyre som ledes av adm. dir. i Helse Vest RHF, som også er programeier. Programstyret består av administrerende direktører ved virksomhetene i Helse Vest, ledergruppen i Helse Vest RHF og foretakstillitsvalgte.

De regionale prosjektene har egne styringsgrupper, hvor alle virksomhetene er representert med ledere på nivå 2 eller nivå 3.

Programmet har etablert prosjektovergripende arbeidsgrupper med ansvar for å håndtere problemstillinger på tvers av prosjektene.

For å sikre felles metodikk og tilnærming til gevinstarbeid, er det etablert en felles faggruppe for endrings- og gevinstarbeid for programmene «Alle Møter» og «HELIKS». I tillegg til programledelsen er foretakene representert. Gjennom deltagelse i faggruppen skal deltagerne kunne tilegne seg kompetanse og være en ressurs i gevinstrealiseringsarbeidet i eget foretak.

De regionale prosjektene har ansvar for å utarbeide og konfigurere felles løsninger for hele foretaksgruppen og rapporterer til programledelsen og respektive styringsgrupper.

De lokale prosjektene har ansvar for innføring og tilpassing av regionale løsninger i sine respektive virksomheter og rapporterer til lokal styringsgruppe og regionalt prosjekt. De lokale prosjektene har egne styringsgrupper som skal bidra til å sikre gjennomføring av innføringsprosjektet og realisering av gevinster gjennom et lokalt eierskap. Programledelsen er representert i de lokale styringsgruppene for å ivareta den regionale dimensjonen i styringen.

Kontaktpersoner

Programeier

Herlof Nilssen

Administrerende Direktør

Helse Vest RHF

Programleder

John Henrik Wollan

Spesialkonsulent

Helse Vest IKT as

 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Vest
Sist oppdatert
19. desember 2019
Fant du det du lette etter?
Ja Nei