Søk

Helsedataprogrammet

Helsedataprogrammet utvikler nye løsninger for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata. Programmet skal gjøre det enklere å forske, gjennomføre analyser og sette sammen helsedata på tvers av ulike datakilder.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
03. mai 2021

Helsedataprogrammet skal bidra til:

  • Mer og bedre helseforskning
  • Bedre bruk av helsedata til styring og administrasjon, for mer kunnskapsbaserte helsetjenester og riktigere ressursbruk i helsetjenesten.
  • Å styrke innbyggernes personvern og tilgang til egne helseopplysninger.
  • Mer innovasjon og næringsutvikling basert på bruk av helsedata.

Bakgrunn og behov

Norge har en rekke helseregistre i verdensklasse. Samlet utgjør helseregistrene en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse og om kvaliteten på landets helse- og omsorgstjeneste.

For å hente ut denne kunnskapen på en effektiv måte, kreves det imidlertid at det finnes løsninger som gir enkel og samtidig sikker tilgang til helsedataene. Frem til i dag har tilgangen til helsedata vært preget av en desentralisert organisering av helseregistrene, samt et lovverk som har gjort det tidkrevende og vanskelig å få tilgang til helsedata.

For å styrke gjennomføringen av den nasjonale helseregisterstrategien 2010-2020, fikk Direktoratet for e-helse i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere Helsedataprogrammet. Oppdraget er en videreføring av Nasjonalt helseregisterprosjekt, og underbygger målene i HelseOmsorg21-strategien, der helsedata som nasjonalt fortrinn trekkes frem som ett av ti satsingsområder. Planene for en nasjonal helseanalyseplattform understøttes også av langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 (Meld. St. 7 (2014-2015).

Viktige leveranser

Når Helsedataprogrammet er avsluttet, skal følgende resultater være oppnådd:

  • En felles nasjonal forvaltningstjeneste for helsedata og forskning etablert
  • Etablerte nasjonale tekniske fellestjenester og infrastruktur
  • Innførte standarder for teknisk interoperabilitet på tvers av helseregistrene og andre sentrale datakilder
  • Standardiserte helsedata med bedre kvalitet
  • Tilpasset juridisk rammeverk og enighet om regelverkstolkninger

Organisering

Programmet samarbeider både med myndigheter, helseregistre, universitets- og høyskolesektoren, helse- og omsorgssektoren, kommunesektoren og næringslivet. En rekke aktører er involvert gjennom deltakelse i programstyre, referansegruppe, arbeidsgrupper og temagrupper.

Helsedataprogrammet ble etablert mars 2017 og løper ut 2021.

Merk: Denne siden er en kort sammenfatning av Helsedataprogrammet som del av nasjonal e-helseportefølje. Du finner en egen programside med mer utfyllende informasjon om Helsedataprogrammet og leveransene her.

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
03. mai 2021
Fant du det du lette etter?
Ja Nei