Søk

Internettassistert behandling for angst og depresjon i kommunen

Prosjektets formål er å skaffe digitale verktøy for behandling av angst og depresjon i kommunal psykisk helsetjeneste.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
27. april 2021

Bakgrunn og behov

Forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen er høy. Folkehelseinstituttet anslår at rundt en fjerdedel av den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og cirka 15 prosent i løpet av et år. Depresjon vil ramme en av fem i løpet av livet og en av ti i løpet av 12 måneder.

Internasjonale estimater anslår at andelen som ikke får behandling, men som har behov (såkalt «Treatment gap») er på 57,5 % for angstlidelser og 56,3 % for depresjoner.

Behovet i befolkningen for psykiske helsetjenester er større enn dagens helsetilbud kan dekke. Det er derfor gode grunner både for å supplere eksisterende behandlingsløsninger, men også se på om nye formater kan være nyttige for å sikre at de som trenger hjelp får det.

Internettassistert behandling er en terapiform der innbygger mottar hele eller deler av behandlingen via digitale verktøy. Behandlingen er i snitt like effektiv for symptomer som tradisjonell behandling. Pasientene er fornøyde med behandlingsformen, og flere studier rapporterer om reduksjon i tid brukt av behandler i hvert forløp. Derfor er det potensiale for at flere kan få hjelp. Forprosjektet har levert en pilotløsning for at innbyggere kan finne digitale verktøy selv, og at behandlere kan forskrive informasjonsmateriell, lærings- og behandlingsverktøy. 

Forventede gevinster

 • Tilrettelegge for økt tilgjengelighet i kommunal behandling av psykiske helseplager
 • Tilrettelegge for økt kapasitet i helse- og omsorgstjenestens behandlingstilbud
 • Tilby kommuner verktøy de kan benytte i behandling
 • Nå nye målgrupper, som av ulike grunner ikke ønsker/har mulighet til å delta i tradisjonell behandling
 • Tilrettelegge for bedre kvalitet gjennom fleksibilitet og tilpasset behandlingsopplegg
 • Tilrettelegge for mestring av psykiske plager gjennom tidlig- og tilgjengelige tilbud
 • Tilrettelegge for økt arbeidsdeltakelse og deltakelse i skole og fritid
 • Tilrettelegge for mulig reduserte utbetalinger av sykepenger og arbeidsavklaringspenger

Tidsplan, leveranser og milepæler

Leveranse

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

BP3

Beslutte gjennomføringsfase

Prosjekteier

31.09.2019

BP4

Beslutte avslutning

Prosjekteier

01.05.2021

BP5

Avslutte prosjektet

Prosjekteier

31.12.2022

 

Leveranseprosjekt: Veiledningspakke digitale verktøy i RPH

Leveranse

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

VP-M1

Etablere fagpanel for konsultering av problemstillinger rundt vurdering av verktøy

Helsedirektoratet

31.12.2019

VP-M2

Informasjonspakke om bruk av digitale verktøy

Helsedirektoratet

01.04.2020

VP-M3

Opplæringspakke og support  for bruk av digitale verktøy

E-helse

01.08.2020

Leveranseprosjekt: Verktøyforvaltning

Leveranse

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

VF-M1

Foreløpig faglig godkjenningsordning for verktøy på helsenorge.no er etablert

Helsedirektoratet

30.09.2019

VF-M2

Avklaring om avtaler som trengs mellom helsenorge.no og leverandører

E-helse

30.09.2019

VF-M3

Kravliste til mobil-apper

E-helse

30.09.2019

VF-M4

Kravliste til nettapplikasjoner

E-helse

30.10.2019

VF-M5

Modell for leverandørklassifisering og sikkerhetsvurdering

E-helse

15.11.2019

VF-M6

Selvdeklarasjonsskjema digitale verktøy

E-helse

30.11.2019

VF-M5

Forslag til forvaltningsmodell for digitale verktøy

Helsedirektoratet

15.03.2020.

Leveranseprosjekt: Verktøykatalogen

Leveranse

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

VK-M1

Funksjonelle forbedringer Verktøykatalogen: Flere muligheter for kategorisering og presentasjon av digitale verktøy

E-helse

31.12.2019

VK-M2

Overlevering av Verktøykatalogen til forvaltning

E-helse

15.02.2020

Leveranseprosjekt: Behandlers grensesnitt («Mestringsapplikasjonen»)

Leveranse

Beskrivelse

Ansvarlig direktorat

Frist

IV-M1

Behandlers grensesnitt flyttes til egen applikasjon, eventuelt integrert i helseaktørportal

E-helse

15.11.2019

IV-M2

Avklaring av behov for avtaler med kommuner og/eller behandlere for bruk av behandlers grensesnitt

E-helse

30.11.2019

IV-M3

Overlevering av behandlers grensesnitt til forvaltning

E-helse

31.12.2019

Leveranseprosjekt: Anskaffelse digitale verktøy

Leveranse

Beskrivelse

Ansvarlig direktorat

Frist

AN-M1

Oppstart arbeidsgruppe anskaffelse

E-helse

30.09.2019

AN-M2

Anskaffelsesmetode valgt, og plan lagt for gjennomføring av anskaffelse

E-helse

30.09.2019

AN-M3

Avtaler skrevet med pilotverktøy 2

E-helse

30.09.2019

AN-M4

Pilotverktøy 2 tas i bruk i første kommune

E-helse

31.10.2019

AN-M5

Konkurransegrunnlag publisert

E-helse

30.11.2019

AN-M6

Innleveringsfrist tilbud

E-helse

31.01.2020

AN-M7

Kontrakt med leverandør(er)

Helsedirektoratet

15.04.2020

AN-M8

Plan for integrasjon med leverandører

E-helse

30.04.2020

AN-M9

Utbredt i 3 kommuner

E-helse

31.12.2020

AN-M10

Utbredt i 10 kommuner

E-helse

01.04.2021

Berørte aktører

Innbygger, pårørende, behandler i kommunal psykisk helsetjeneste, fastleger, andre kommunale helseaktører/tilbud (frisklivssentraler, helsestasjon og skolehelsetjeneste), spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen (Helsedirektoratet, produktansvarlige helsenorge.no, NAV, leverandører av digitale verktøy, interesseorganisasjoner og fagforeninger (Legeforeningen, Psykologforeningen, NAPHA).

Organisering

 • Prosjekteier: Helga Katharina Haug (Helsedirektoratet)
 • Prosjektledere: Anette Jørve Ingjer (Helsedirektoratet) og Espen Grytbak (Norsk Helsenett)
 • Styringsgruppe: Helga Katharina Haug (Helsedirektoratet), Svein Lie (Helsedirektoratet), Hilde Lyngstad (Direktoratet for e-helse)
 • Arbeidsgruppe: Norsk Helsenett

 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
27. april 2021
Fant du det du lette etter?
Ja Nei