Søk

KPR 2024

Prosjektet skal videreutvikle kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
27. april 2021

Bakgrunn og behov

Prosjektet skal videreutvikle KPRs innhold og kvalitet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Forventede gevinster

Bedre og mer relevante data for primærhelsetjenesten. Dette danner grunnlag for å sammenligne aktivitet og vurdere produktivitet og samhandling, noe som gir kommuner, tjenesteytere og statlige myndigheter bedre mulighet til å planlegge og styre i tråd med normerende føringer og lovkrav. Bedre innsikt i informasjonsflyten mellom aktører i helsetjenesten gir lokale og sentrale myndigheter nyttig styringsinformasjon til å identifisere hvor det kan være aktuelt å iverksette tiltak.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Innen utgangen av 2020 skal ekstrakter fra henvisningsmelding, PLO-meldinger, epikrisemelding samt egen melding fra helsestasjon- og skolehelse være implementert. Mottatte data skal tilgjengeliggjøres i egnede webløsninger.

Som et resultat av utvidet datafangst vil KPR også brukes for å få statistikkdata fra øyeblikkelig hjelp døgnplass (ØHD/KAD). Tidligere års særrapportering vil dermed kunne utgå etter hvert.

Berørte aktører

Helsedirektoratet, EPJ-leverandører, helsetjenestene, KS, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for e-helse (Helsedataprogrammet, EPJ-løftet, Program for kodeverk og terminologi, velferdsteknologisk knutepunkt, Én innbygger - én journal), kvalitetsregistre og andre nasjonale helseregistre.

Organisering av prosjektet

Prosjektet gjennomføres innen utgangen av 2020 og eies og ledes av Helsedirektoratet. Faglige arbeidsgrupper skal bidra til å identifisere relevante data samt vurdere kobling av nye data med eksisterende data i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)/norsk pasient- og brukerregister (NPR).

Kontakt
Helsedirektoratet - Kommunalt pasient- og brukerregister, Sven Olav Wold
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
27. april 2021
Kontakt
Helsedirektoratet - Kommunalt pasient- og brukerregister, Sven Olav Wold