Søk

MSIS-databasen

MSIS-databasen er eit første steg på vegen mot å kunne etablere ein fullt ut skalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019

Bakgrunn og behov

Folkehelseinstituttet (FHI) har over lengre tid arbeidd med å greie ut ein nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase. Konseptutgreiinga vart levert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2017, og forslag til revidert plan for realisering av databasen var klar i mars 2018.

MSIS-databasen skal kunne få kopiar av alle mikrobiologiske svarrapportar frå dei mikrobiologiske laboratoria. Dette er ein nedskalert versjon av ein nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase, men samtidig eit første steig på vegen mot å kunne etablere ein fullskalert nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase. 

Det er behov for mellom anna:

- betre kvalitet på MSIS-registeret, meir samtidige data og dessutan meir konsistent innrapportering
- betre grunnlag for vurdering av hendingar, til dømes ved å oppdage utbrot raskare
- redusert risiko for person- og helsedata på avvege gjennom postgang
- kommunelegen og FHI vil få betre data og verktøy for å halde oversikt over den epidemiologiske
situasjonen innan ansvarsområdet sitt

Forventa gevinstar

  • styrke beredskap og agering ved å legge til rette for avdekking av utbrot med ikke-meldingspliktige sjukdommar
  • kommunelegen og FHI vil få betre data og verktøy for å halde oversikt over den epidemiologiske situasjonen innan sitt ansvarsområde
  • ei total oversikt over førekomst av alle positive testar for infeksjonar og førekomst av resistensgener vil gi ny kunnskap og betre nasjonal oversikt over antimikrobiell resistens og berarskap
  • vi vil få gode tal på testaktivitet, noko som er viktig for å kunne tolke dei tala vi har på førekomst av smitsomme sjukdommar
  • innrapportering av alle prøvesvar frå dei medisinsk mikrobiologiske laboratoria i Noreg vil òg gi informasjon over eventuelle regionale og lokale variasjonar på testpraksis og kvaliteten på testane, som kan nyttast til å betre kvaliteten på helsetenesta
  • informasjon om testaktivitet vil gi betre grunnlag for å kunne evaluere smitteverntiltak
  • Effekten av tiltak blir målt i endringar av førekomst, og det er viktig å vite om tala vi har på førekomst av ein sjukdom er påverka av endringar i testaktivitet

Tidsplan, leveransar og milepælar

MSIS-forskriften var på høyring med frist 26. september 2019.  Det er behov for dei skisserte endringane for å opprette databasen og prosjektet ventar no på desse for vidare fremdrift og etablering med oppstart i 2020.

Rørte aktørar

MSIS-laboratoriedatabasen vil røre alle aktørar i helsesektoren som rekvirerer, får, utarbeider eller har behov for mikrobiologiske svarrapportar. Vidare vil smittevernregistrene bli rørte, særleg MSIS.

 
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019
Fant du det du lette etter?
Ja Nei