Søk

Multidose i e-resept

Multidose i e-resept er et prosjekt som skal styrke pasientsikkerheten.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
30. mai 2022

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.

Med multidose i e-resept, vil multidoseansvarlig lege (ofte fastlege) videreformidle fullstendig liste over alle legemidler og kosttilskudd en multidosepasient bruker. Denne legemiddellisten kalles en "multidosemelding" og sendes via reseptformidleren (nasjonal database for elektroniske resepter og PLL) til et multidoseapotek (ansvarlig for pakking og leveranse av multidose). Det er samme melding som skal benyttes i pasientens legemiddelliste (PLL). Multidoseapotek pakker legemidler i multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Bakgrunn og behov

Dagens løsning med multidose på papir baserer seg på ordinasjonskort, som er en papirbasert legemiddeloversikt signert av lege. Fastlege fakser ordinasjonskortet til multidoseapotek, som multidoseapotek bruker når de pakker.

Multidose på papir (ordinasjonskort) har følgende utfordringer:

 • Personvern: Sensitiv informasjon om pasient sendes på faks.
 • Pasientsikkerhet: Erfaring viser at enkelte fastleger skriver ut ordinasjonskort (som er en gyldig resept i seg selv), samtidig som de forskriver e-resepter på samme legemidler. Dette fører til at pasienter har doble resepter.

Slik fungerer multidose på e-resept

Multidose på e-resept er en løsning på overnevnte utfordringer, og fungerer som følger: 

Funksjonaliteten for multidose i e-resept er knyttet til legens journalsystem (EPJ). Det betyr at multidoseansvarlig lege, i tillegg til å sende e-resepter, også videreformidler en fullstendig liste over pasientens legemidler, kosttilskudd og legemiddelreaksjoner. Denne legemiddellisten, også kalt "multidosemelding", er en oversikt og ikke en resept. Når multidoseansvarlig lege sender e-resepter, ivaretar systemet at det samtidig sendes en oppdatert legemiddelliste til reseptformidleren. Multidoseapotek pakker multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

For at multidoseansvarlig lege skal kunne sende inn "multidosemelding" til reseptformidleren, må legen melde seg opp som multidoseansvarlig lege.  

Nødvendige avklaringer mellom multidoseansvarlig lege og multidoseapotek vil skje via elektroniske meldinger i e-reseptløsningen. Ved endringer i pasientens legemiddelliste må multidoseansvarlig lege sende en melding til hjemmesykepleien (Pleie- og omsorgsmelding – PLO-melding).

Multidose i e-resept gjelder i hovedsak for pasienter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Disse vil få et tryggere system basert på elektroniske rutiner og oppdaterte legemiddellister.  

Prosjektet ivaretar også utprøving og innføring for privatpakking av multidose gjennom multidoseansvarlig lege. Privatpakking av multidose er en avtale som inngås mellom pasient som ikke er ivaretatt av hjemmesykepleien, og apotek.

Forventede gevinster

Løsningene prosjektet innfører forventes å gi nytte og gevinster på disse områdene:

 • Tryggere legemiddelbehandling: Det blir utarbeidet en komplett legemiddelliste for pasienter som mottar legemidler i multidose, og som er kvalitetssikret av hjemmesykepleien, legen og apotek.
 • Bedre tilgjengelig legemiddeloversikt for helsepersonell: Alle behandlende leger (for eksempel leger på legevakt, sykehus, praktiserende spesialister og leger i kommunal pleie- og omsorgstjeneste) og andre rekvirenter (som helsesykepleiere, jordmødre og tannleger) kan laste ned pasientens legemiddelliste fra reseptformidleren. Annet helsepersonell med tjenstlig behov kan laste ned pasientens legemiddelliste fra kjernejournal.
 • Færre pasientskader som følge av doble forskrivninger.

Berørte aktører

Den elektroniske løsningen for multidose i e-resept omfatter leverandører av journalsystem (EPJ) for fastleger, samt apotekkjedene med sine multidoseapotek/pakkesentraler. Sykepleiere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste vil få tilgang til legemiddellisten gjennom oppslag mot kjernejournal, men inntil kjernejournal er tatt i bruk i en kommune, vil dialogen være via PLO-melding.

Tidsplan

Det pågår utprøving og innføring av multidose i e-resept. Dette gjennomføres i samarbeid med kommuner, hjemmesykepleien, legekontor/fastleger, multidoseapotek og EPJ-leverandører.

Status utprøving/innføring mai 2022:

 • Multidoseapotekene Apotek1, NMD og Boots er klare for innføring.
 • Utprøving/innføring pågår med EPJ-leverandørene PatientSky/Infodoc og WebMed i kombinasjon med multidoseapotekene Apotek1 og NMD.
 • EPJ-leverandøren PatientSky/System X har planlagt med utprøving fra juni med bruk av Sentral forskrivningsmodul (SFM) som legemiddelmodul.
 • Pr mai er det ca. 210 leger som nå benytter multidose i e-resept for 2500 pasienter i 21 kommuner.

Plan for 2022/2023:

 • Videre utprøving/innføring med PatientSky/Infodoc og WebMed med Apotek1, NMD og Boots for nye kommuner og legekontor/leger.
 • Planlagt start utprøving med EPJ-leverandørene Pridok og CGM i 2. halvår 2022.
 • Planlagt start utprøving med EPJ-leverandørene PatientSky/Infodoc og PatientSky/HoveTotal med bruk av SFM i 2023.
 • Prosjektet jobber videre med utredning av e-multidose på institusjon/sykehjem, og med mål om at multidosemelding/pasientens legemiddelliste(PLL) kan være grunnlag for pakking på aktuell pasientgruppe. Institusjon/sykehjem har planlagt å ha tilgang til e-resept via sin EPJ-løsning i 2023.

Avhengigheter og forutsetninger

E-resept er en verdikjede med mange berørte parter. Noen av partene er direkte involvert i verdikjeden – andre er mer indirekte involvert. Løsningen består av en rekke løsningskomponenter og flere IT-systemer, spesielt på legesiden hvor det er mange ulike journalsystemer.

Prosjektorganisering

 • Prosjektet er en del av program pasientens legemiddelliste, som ledes av Direktoratet for e-helse
 • Norsk helsenett er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet multidose i e-resept

Forskning på multidose i e-resept

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse samlet erfaringer fra de skandinaviske landene på bruk og innføring av multidose i e-resept.

I tillegg har NSE hatt i oppdrag å kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i pasientens legemiddelliste før og etter innføring av multidose i e-resept, samt dokumentere erfaringer med bruk av elektronisk multidose i utprøvningskommune og foreslå tiltak til forbedringer.

Beskrivelse av multidose (Helsedirektoratet)

Se også Helsedirektoratet sine nettsider for informasjon om multidose.

E-læring

Direktoratet har laget et e-læringskurs om multidose e-resept. Kurset tar cirka 20 minutter.  

Artikler om e-multidose

Les artikkelen "Forbedres med elektronisk multidose" i Utposten.

Les artikkelen "Naturlig at apotekene får tilgang til pasientens legemiddelliste" på apotek.no.

Relevante dokumenter

Sluttrapport: «Evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept» (PDF)

Delrapport: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner (PDF)

Delrapport: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene (PDF)

Delrapport: En sammenligning av avvik i legemiddellistene (LIB) mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept (PDF)

Kontakt oss

Tom Verner Karlsen, senior prosjektleder NHN
[email protected] / +47 905 61 121

Lone Krüger, rådgiver NHN
[email protected] / +47 901 59 334

 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
30. mai 2022