Hopp til hovedinnhold

Multidose i e-resept

Multidose i e-resept er et oppdrag som skal styrke pasientsikkerheten og oppnå økt kontroll og effektivitet i multidosehåndteringen.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
04. august 2023

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.

Med e-multidose, vil multidoseansvarlig lege (oftest fastlegen) videreformidle fullstendig liste som sendes via reseptformidleren til et multidoseapotek. Det er samme melding som skal benyttes i pasientens legemiddelliste (PLL). Multidoseapotek pakker legemidler i multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Utfordringer med papir-multidose

Dagens løsning med multidose på papir baserer seg på ordinasjonskort, som er en papirbasert legemiddeloversikt signert av lege. Fastlegen sender ordinasjonskort via post eller faks til multidoseapotek som de bruker som grunnlag for pakking.

Multidose på papir (ordinasjonskort) har følgende utfordringer:

 • Personvern: Sensitiv informasjon om pasient sendes via post eller faks.
 • Pasientsikkerhet: Erfaring viser at enkelte fastleger skriver ut ordinasjonskort (som er en gyldig resept i seg selv), samtidig som de forskriver e-resepter på samme legemidler. Dette fører til at pasienter har doble resepter.

Løsningene oppdraget innfører forventes å gi nytte og gevinster på disse områdene:

 • Tryggere legemiddelbehandling: Det blir utarbeidet en komplett legemiddelliste for pasienter som mottar legemidler i multidose, og som er kvalitetssikret av legen og apotek.
 • Bedre tilgjengelig legemiddeloversikt for helsepersonell: Alle behandlende leger (for eksempel leger på legevakt, sykehus, praktiserende spesialisert og leger i kommunale pleie- og omsorgstjeneste) og andre rekvirenter (som helsesykepleiere, jordmødre og tannleger) kan laste ned pasientens legemiddelliste fra reseptformidleren. Annet helsepersonell med tjenstlig behov kan laste ned pasientens legemiddelliste fra kjernejournal.
 • Færre pasientskader som følge av doble forskrivninger.

Organisering Multidose i e-resept

 • Oppdraget er en del av Program pasientens legemiddelliste, som ledes av Direktoratet for e-helse.
 • Oppdraget har vært gjennomført som et prosjekt, men er overført til videre gjennomføring i linjen i Norsk helsenett fra 1. juli 2023.

Slik fungerer e-multidose

Funksjonaliteten for e-multidose er knyttet til legens journalsystem (EPJ). Det betyr at multidoseansvarlig lege, i tillegg til å sende legemiddelbehandlinger med eller uten tilknyttet resept, også videreformidler en fullstendig liste over pasientens legemidler, kosttilskudd og legemiddelreaksjoner. Denne legemiddellisten er en oversikt og ikke en resept. Når multidoseansvarlig lege sender legemiddelbehandlinger med eller uten tilknyttet resept, ivaretar systemet at det samtidig sendes en oppdatert legemiddelliste til reseptformidleren. Multidoseapotek pakker multidose basert på legemiddellisten. Det er multidoseapoteket som bestemmer hvilke legemidler som kan pakkes. Det er flere årsaker til at noen legemidler ikke kan pakkes, og må administreres til pasienten utenom multidose.

For at multidoseansvarlig lege skal kunne sende inn "multidosemelding" til reseptformidleren, må legen melde seg opp som multidoseansvarlig lege.

Nødvendige avklaringer mellom multidoseansvarlig lege og multidoseapotek vil skje via elektroniske meldinger i e-reseptløsningen. I tillegg til den elektroniske dialogen med multidoseapotek får multidoseansvarlig beskjed når andre rekvirenter endrer legemiddelbehandlingen på multidosepasientene. Multidoseansvarlig lege kan da være i forkant og sende oppdatert PLL til multidoseapotek. Det er viktig at multidoseansvarlig lege svarer raskt på spørsmål fra multidoseapotek for å unngå at legemiddelet blir tatt ut av multidosepakningen.

E-multidose gjelder i hovedsak for pasienter i kommunale pleie- og omsorgstjeneste. Disse vil få et tryggere system basert på elektroniske rutiner og oppdaterte legemiddellister.

Oppdraget ivaretar også utprøving og innføring for privatpakking av multidose gjennom multidoseansvarlig lege. Privatpakking av multidose er en avtale som inngås, mellom pasient som ikke er ivaretatt av hjemmesykepleien, og apotek.

Berørte aktører

Den elektroniske løsningen for e-multidose omfatter leverandører av journalsystem (EPJ) for fastleger, samt apotekkjedene med sine multidoseapotek/pakkesentraler. Sykepleiere i kommunale pleie – og omsorgstjeneste vil få tilgang til legemiddellisten gjennom oppslag mot kjernejournal, men inntil kjernejournal er tatt i bruk i en kommune, vil dialogen være via PLO-meldinger.

Tidsplan

Det pågår utprøving og innføring av multidose i e-resept. Dette gjennomføres i regi av Norsk helsenett i samarbeid med kommuner, hjemmesykepleien, legekontor/fastleger, multidoseapotek og EPJ-leverandører.

Status utprøving/innføring juni 2023:

 • Multidoseapotekene Apotek1, Norsk Medisinaldepot og Boots er klargjort for innføring.
 • Innføring pågår med EPJ-leverandøren WebMed, og utprøving med PatientSky/Infodoc, PatientSky/System X og CGM sammen med multidoseapotekene.
 • Pr juni 2023 benytter ca. 900 leger e-multidose for 6000 pasienter i 65 kommuner og 9 fylker.

Plan for 2023/2024:

 • Videre innføring med WebMed, og utprøving med PatientSky/Infodoc, PatientSky/System X og CGM, sammen med multidoseapotekene for nye legekontor/leger.
 • Planlagt start utprøving med EPJ-leverandørene Pridok(egen legemiddelmodul) og PatientSky/HoveTotal(med bruk av Sentral forskrivningsmodul - SFM) i 2. halvår 2023.
 • Planlagt start utprøving med EPJ-leverandørene, PatientSky/Infodoc og Helseplattformen med bruk av SFM i 2024.
 • Det er laget en utredning for bruk av e-multidose på institusjon/sykehjem, hvor pasientens legemiddelliste (PLL) kan være grunnlag for pakking på aktuell pasientgruppe. Institusjon/sykehjem har planlagt å ha tilgang til e-resept via sin EPJ-løsning i 2023. Det er pr juni 2023 ikke planlagt når en utprøving av e-multidose kan gjennomføres for Institusjon/sykehjem.

Forskning på e-multidose

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse samlet erfaring fra de skandinaviske landene på bruk og innføring av e-multidose.

I tillegg har NSE hatt i oppdrag å kartlegge pasientsikkerhet ved å måle avvik i pasientens legemiddelliste før og etter innføring av e-multidose, samt dokumentere erfaringer med bruk av e- multidose i utprøvningskommune og forslå tiltak til forbedringer.

Praktisk informasjon til aktørene

Prosessen for overgang fra papir-multidose til e-multidose

Oppdraget Multidose i e-resept koordinerer oppstart på et legekontor i samarbeid med multidoseapotek og EPJ-leverandør. Før oppstart sender multidoseapotek ordinasjonskort på alle papirmultidosepasienter som skal overføres til elektronisk multidose. Dette er for å gi legen en mer komplett oversikt over alle legemiddelbehandlinger til pasienten, ettersom informasjon kan ligge på ulike steder. Det er viktig at multidoseansvarlig lege og multidoseapotek overholder fristen som er avtalt for oppstart av e-multidose.

Informasjon til multidoseansvarlig lege:

 • Melde deg inn som multidoseansvarlig lege.
 • Samstemme legemiddellisten med det som er oppført på ordinasjonskort. NB: husk at ordinasjonskort ikke er fasiten da denne kan inneholde feil.
 • Påse at det er ekspederbare elektroniske resepter på de legemidlene du mener at pasienten skal bruke videre.
 • Resepter på legemidler som skal pakkes i pose må være forskrevet med en mengde tilsvarende ett års forbruk.
 • Send multidosemelding til apoteket.
 • Svare på eventuelle spørsmål fra apotek om pakking av multidose. Husk å svare raskt for å unngå at pasient står uten legemiddel.

Når et legekontor starter med e-multidose, må alle multidosepasientene legges over fra papir-multidose til e-multidose.

Informasjon til multidoseapoteket:

 • Multidoseapoteket skal overføre pasienter fra papir-multidose til e-multidose.
 • Multidoseapoteket kan sende spørsmål til multidoseansvarlig lege om endringer på legemiddelbehandling.
 • Multidoseapotek inkluderer løse resepter i sine lister og spør multidoselegen om pasienten skal bruke dette.
 • Multidoseapotek ved farmasøyt bestemmer hva som kan pakkes i multidosen og hva som eventuelt må sendes separat.
 • Multidoseapoteket sender multidose til pakking etter avtalt tid med hjemmetjenesten.

Informasjon til EPJ-leverandør:

 • EPJ-leverandør må sørge for opplæringsmateriell og opplæring til fastlegene for bruk av e-multidose.
 • EPJ-leverandørene må ha en tilstrekkelig support til å ivareta sine kunder(fastlegene) på spørsmål om bruk av e-multidose.
 • EPJ-leverandørene må bistå prosjektet med planlegging for igangsetting av nye legekontor på bruk av e-multidose.

Ordliste

Multidoseansvarlig lege: Er ansvarlig lege for multidosepasienten. Ofte er det fastlegen for pasienter i hjemmetjenesten, men kan også være andre leger. For pasienter i institusjon er det institusjonslegen. Multidoseansvarlig lege er primærkontakt ved spørsmål fra apotek.

Multidoseapotek: Det apotek som er ansvarlig for pakking og leveranse av multidose.

Ordinasjonskort: Det er en papirbasert legemiddeloversikt over pasientens legemidler signert og datert av lege og sendes til multidoseapotek. Gjelder som resept med gyldighet i ett år. Se Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (lovdata.no).

Pasientens legemiddelliste (PLL): En oppdatert liste over alle legemidlene pasienten bruker, og inkluderer faste legemidler, legemidler ved behov og legemidler gitt fast i en tidsavgrenset periode.

Reseptformidler (RF): Det er en nasjonal database for elektroniske resepter og PLL.

Sentral forskrivningsmodul (SFM): Legemiddel- og rekvireringsmodul som er viktig for å kunne innføre pasientens legemiddelliste (PLL) i hele landet. Den legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.

Nyttige lenker

Beskrivelse av multidose (Helsedirektoratet)

Se også Helsedirektoratet sine nettsider for informasjon om multidose.

E-læring

Direktoratet har laget et e-læringskurs om multidose e-resept. Kurset tar cirka 20 minutter. 

Artikler om e-multidose

Les artikkelen "Forbedres med elektronisk multidose" i Utposten.

Les artikkelen "Naturlig at apotekene får tilgang til pasientens legemiddelliste" på apotek.no.

Artikkel om Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Sentral forskrivningsmodul tas i bruk

Relevante dokumenter

Sluttrapport: «Evaluering av pilotering av elektronisk løsning for multidose i e-resept» (PDF)

Delrapport: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner (PDF)

Delrapport: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene (PDF)

Delrapport: En sammenligning av avvik i legemiddellistene (LIB) mellom fastleger og apotek før og etter innføring av multidose i e-resept (PDF)

Delrapport: NSE-2017 Multidose i E-resept (PDF)

Kontakt oss

Lone Krüger, Innføringsleder Norsk helsenett SF
[email protected] / +47 90 15 93 34

Kristine Hoel Smestad, Innføringsleder Norsk helsenett SF
[email protected] / +47 48 27 39 34

 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
04. august 2023