Hopp til hovedinnhold
Søk

Nasjonalt program for velferdsteknologi

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. februar 2022

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 

Rundt 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har sitt utspring i Meld.St. 29 Morgendagens omsorg (2012-2013), hvor det ble omtalt som følger:

"Morgendagens omsorg er en mulighetsmelding foromsorgsfeltet. Den skal først og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukerenye muligheter til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for sykdom,problemer eller funksjonsnedsettelse. Bruk av velferdsteknologi i de kommunalehelse- og omsorgstjenestene åpner et mulighetsrom på flere måter. Det gir førstog fremst mennesker mulighet til å mestre eget liv og helse, og bidrar til atflere kan bo lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne. Teknologisom skaper større trygghet hos brukeren kan også avlaste pårørende forunødvendig bekymring. For å utnytte det mulighetsrommet velferdsteknologi gir,må det legges til rette for at kommunene i større grad kan tavelferdsteknologiske løsninger i bruk. Derfor settes det i gang et nasjonaltprogram for utvikling og implementering av velferdsteknologi i de kommunalehelse- og omsorgstjenestene."

I prop 1S (2021-2022) er Nasjonalt velferdsteknologiprogram forlenget i perioden 2022-2024. Den nye regjeringen har også styrket budskapet om forlengelse i sin regjeringsplattform (Hurdal-plattformen). En av hovedaktivitetene i programmet mot slutten av 2021 var å angi mål og tiltak for kommende prosjektperiode. 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
07. februar 2022