Søk

Utprøving av pasientens legemiddelliste (Program pasientens legemiddelliste)

Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
21. august 2020

​Det er mangelfull informasjonsflyt om pasientenes legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten.

Bakgrunn og behov

Kartlegging gjort av pasientsikkerhetsprogrammet viser at ca. 12 % av pasientskader skyldes feil legemiddelforbruk. Det foreslås i Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helse  at pasientens legemiddelliste utredes.

Pasientens legemiddelliste er innrettet mot Legemiddelmeldingens hovedmål om å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler.  Risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor i forordning av legemidler, samt i overgangene mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

Pasientens legemiddelliste har fokus på å legge til rette for at det kan deles oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers av ulike virksomheter (sykehus, legekontor og kommunal helse- og omsorgstjeneste m.m.).
Dette er forankret i Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022.

Forventede gevinster

Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell tilgang til oppdatert informasjon om en pasients legemiddelbruk.
Det viktigste gevinstområdet er innenfor pasientsikkerhet og kvalitet.  I tillegg til dette, vil pasientens legemiddelliste kunne gi økonomiske effekter, spesielt knyttet til tidsbesparelser og effektivisering av helsepersonells arbeidshverdag. I praksis betyr dette at:

  • Pasienter får bedre legemiddelbehandling som følge av at alle leger kvalitetssikrer den samme listen
  • Den enkelte lege og helsepersonell har mulighet for å samhandle om legemiddelinformasjonen ved å ta utgangspunkt i pasientens sist oppdaterte legemiddelliste
  • Den enkelte lege og helsepersonell vil kunne stole på legemiddellisten og dermed spare tid på avklaringer knyttet til legemiddelsamstemming

Foreløpig veikart for tidsplan, leveranser og milepæler

2021-2023, Planlegge og forberede nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste med sektor.

2020-2021, ferdigstille utvikling i løsninger som skal inngå i en begrenset utprøving.

2020-2022, planlegge og gjennomføre begrenset utprøving:

  • Første utprøving av pasientens legemiddelliste i et begrenset geografisk område, hvor målsettingen er at både fastleger, legevakt, sykehus og PLO har tilgang til pasientens legemiddelliste.
  • Utarbeide veileder for bruk av pasientens legemiddelliste, ledet av Helsedirektoratet med involvering fra sektoren. Veilederen skal sikre en ensartet bruk og felles forståelse for samhandling om pasientens legemiddelliste i helsetjenesten.

2022-2023, forberedelser og klargjøring til skalert utprøving, samt evaluering.

Fra 2023, innføring:

  • Plan om oppstart nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste.

En nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste forutsetter at hele helsetjenesten legger planer for dette. Disse planene foreligger ikke i tilstrekkelig grad til at det kan settes noen sluttdato for innføringen. I tillegg vil erfaringene man gjør seg i utprøving være avgjørende for videre planlegging.

Juridiske endringer:

Det er ikke lenger er et krav at leger må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se pasientens legemidler i Reseptformidleren. Pasienten vil i stedet få en rettighet til å kunne blokkere helsepersonell fra tilgangen til å se sine legemidler. Dette kan de selv gjøre på helsenorge.no, eller de kan få hjelp til det ved å ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00 (tidligere 800HELSE). 

Forskriftsendringen som ble vedtatt i kongelig statsråd 8. desember 2017, er nødvendige for å etablere Pasientens legemiddelliste.

For mer informasjon om bakgrunn for forskriftsendringene, se Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) høringsnotat for Pasientens legemiddelliste (PDF)

For mer informasjon om de vedtatte forskriftsendringene, se Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) (lovdata.no)

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2019. Dette gjelder ikke bestemmelsene som pålegger legene å oppdatere pasientens legemiddelliste - disse vil først tre i kraft når teknisk løsning for pasientens legemiddelliste er på plass og skal tas bredt i bruk.

Berørte aktører

  • Pasienter/innbyggere
  • Alt helsepersonell som jobber med legemidler

Organisering av prosjektet

Gjennomføringen ledes av NHN på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Arbeidet er organisert under Program pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse.

Relatert innhold

Pasientens legemiddelliste (brosjyre) (PDF)

Pasientens legemiddelliste (PPT)

Forskriftsendring fra 1.1.2019

Forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL)

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
21. august 2020