Hopp til hovedinnhold
Søk

Utprøving av pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
22. mai 2023

​Det er i dag mangelfull informasjonsflyt om pasientenes legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten.

Bakgrunn og behov

Kartlegging gjort av pasientsikkerhetsprogrammet viser at ca. 12 prosent av pasientskader skyldes feil legemiddelforbruk. Det foreslås i Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse at pasientens legemiddelliste utredes.

Pasientens legemiddelliste skal bidra til Legemiddelmeldingens hovedmål om å sikre god kvalitet ved behandling med legemidler.  Risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor i ordinering og administrasjon av legemidler, samt i overgangene mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

Pasientens legemiddelliste skal legge til rette for at det kan deles oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers av ulike virksomheter (sykehus, legekontor og kommunal helse- og omsorgstjeneste m.m.). Dette er forankret i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022.

Forventede gevinster

Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell tilgang til oppdatert informasjon om en pasients legemiddelbruk.
De viktigste gevinstene er pasientsikkerhet og kvalitet.  I tillegg til dette vil pasientens legemiddelliste kunne gi økonomiske effekter, spesielt knyttet til tidsbesparelser og effektivisering av helsepersonells arbeidshverdag. I praksis betyr dette at:

  • Pasienter får bedre legemiddelbehandling som følge av at alle leger bruker og kvalitetssikrer den samme listen.
  • Den enkelte lege og helsepersonell har mulighet for å samhandle om legemiddelinformasjonen ved å ta utgangspunkt i pasientens sist oppdaterte legemiddelliste.
  • Den enkelte lege og helsepersonell får en felles kilde til legemiddelopplysninger og kan dermed spare tid på avklaringer knyttet til legemiddelsamstemming.

Veikart for tidsplan, leveranser og milepæler

2021-2023:  Planlegge og forberede nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste med sektoren.

2020-2023: Ferdigstille utvikling i løsninger som skal inngå i utprøving.

2020-2023: Planlegge og gjennomføre utprøving: Første utprøving av pasientens legemiddelliste i Bergen med mål om at både fastleger, legevakt, sykehus og andre helse- og omsorgstjenester har tilgang til pasientens legemiddelliste.

Erfaringene man gjør seg i utprøvingen vil være avgjørende for videre innføring.

2022-2023: Teknisk tilrettelegging i EPJ-systemene.

Fra 2024: Planlagt oppstart nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste.

Juridiske endringer

Forskriftsendringen som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste ble vedtatt i kongelig statsråd 8. desember 2017.

For mer informasjon om bakgrunn for forskriftsendringene, se Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) høringsnotat for Pasientens legemiddelliste (PDF).

Berørte aktører

  • Pasienter/innbyggere
  • Alt helsepersonell som jobber med legemidler
  • Leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer

Organisering av prosjektet

Gjennomføringen ledes av Direktoratet for e-helse med bistand fra Norsk helsenett. Arbeidet er organisert i Program pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse.

Relatert innhold

Pasientens legemiddelliste (brosjyre) (PDF)

Film om pasientens legemiddelliste (Vimeo)

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
22. mai 2023