Hopp til hovedinnhold
Søk

Program kodeverk og terminologi – Felles språk (nasjonalt prosjekt)

Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et standardisert felles språk i helse- og omsorgstjenesten.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
07. februar 2022

Felles språk skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling.

Det er definert følgende overordnede resultatmål for programperioden (2019-2023):

 • Realisere en første versjon av Felles språk
 • Etablere forvaltning av Felles språk
 • Understøtte innføring av Felles språk i Helseplattformen
 • Legge til rette for innføring av Felles språk i kommuner og øvrige helseregioner

Felles kodeverk og terminologi er viktige forutsetninger for god samhandling mellom virksomheter. I tillegg støtter det opp om interne prosesser i virksomhetene som styring, automatisk beslutningsstøtte og samhandling mellom profesjoner. Programmet samarbeider med Helseplattformen om å lage en første nasjonal versjon av Felles språk.

Felles språk er en samlebetegnelse på helsefaglig terminologi som brukes til strukturert dokumentasjon av informasjon knyttet til helsehjelp. Direktoratet for e-helse utarbeidet i 2019 "Måbilde for Felles språk i helse- og omsorgssektoren" (PDF).

Bruk av felles språk skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling. Sentralt i Felles språk er bruk av den internasjonale terminologistandarden SNOMED CT. Felles språk inneholder også relasjonene som binder et begrep eller en kode til andre kodeverk, klassifikasjoner og registervariabler.

Bakgrunn og behov

En stor utfordring i helse- og omsorgstjenesten er at helsepersonell som skal behandle pasienter ikke har enkel tilgang til nødvendig informasjon om pasienten som er samlet inn hos andre behandlere. Pasientene må ofte gjenta de samme opplysningene om og om igjen. I akutte situasjoner kan det være kritisk at helsepersonell har tilgang på denne informasjonen. Pasientsikkerheten er truet og helsepersonell får ikke jobbet effektivt når systemer ikke kan utveksle informasjon.

Helsepersonell har behov for å kunne jobbe mer effektivt ved at data registreres én gang på et klinisk relevant språk, og at data kan innhentes og deles automatisk der det er mulig. Nye løsninger med strukturert journal og mer helsefaglig beslutningsstøtte stiller større krav til enhetlig helsefaglig terminologi og god elektronisk samhandling mellom virksomhetene.

Helse- og omsorgstjenestens behov, som er beskrevet i Stortingsmeldingen "Én innbygger – én journal", utløste en rekke nasjonale og regionale initiativ. For eksempel Helseplattformen, Akson og Felles plan neste generasjon PAS-EPJ i spesialisthelsetjenesten. Disse initiativene har igjen et behov for, og forutsetter, muligheter for å kunne utveksle strukturert informasjon i et felles standardisert språk for å kunne realisere flere av sine gevinster. Det er behov for en sentral aktør for å samordne terminologi, kodeverk og etablere et standardisert, felles språk i sektoren.

I 2019 fikk Program kodeverk og terminologi – Felles språk i Direktoratet for e-helse tildelt midler fra Helse- og omsorgsdepartementet for en programperiode fra 2020 til 2023, som ligger til grunn for finansiering og omfang av arbeidet.

Programmet skal i 2020, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet "Ivareta nasjonal forvalting av Felles språk og understøtte aktørenes bruk av SNOMED CT, herunder bistå Helseplattformen i utprøving og innføring". Oppdraget innebærer å realisere et nasjonalt, felles språk i helse- og omsorgstjenesten med tilhørende forvaltning.

Felles språk har fått bred støtte fra sektoren, blant annet gjennom behandling i programstyret for Program kodeverk og terminologi – Felles språk, Nasjonalt utvalg for fag og arkitektur (NUFA), programstyret i Helseplattformen og i Interregionalt fagdirektørmøte for spesialisthelsetjenesten.

Forventede gevinster

Felles språk er et grunnmurstiltak der de direkte gevinstene ligger i at noe mange aktører har bruk for lages i fellesskap nasjonalt, fremfor hver for seg. Det vil gi reduserte kostnader til oversettelse av internasjonale terminologibegreper til norsk, knytning av terminologi mot kodeverk og registervariabler og for fremtidig forvaltning. Et nasjonalt, standardisert felles språk vil i tillegg også kunne gi bedre samhandling på tvers av forvaltningsnivå og regioner når flere aktører på sikt benytter samme terminologi.

Helseplattformen i Helse-Midt Norge og kommuner i regionen er de første som vil ta i bruk Felles språk. Helseplattformen har valgt en utenlandsk terminologibasert EPJ-løsning. Det innebærer at det må utvikles en norsk terminologi, med oversatte begreper, til bruk i løsningen. Ved at fellesskapet utvikler en nasjonal terminologi reduseres Helseplattformens kostnader betydelig. Når neste aktør så skal bruke terminologi i sin løsning vil de ha tilsvarende gevinst ved at terminologien kan gjenbrukes.

Ved at flere aktører bruker samme terminologi skaper det også et grunnlag for å realisere viktige målsetninger raskere og mer kostnadseffektivt. Flere initiativer i Norge er planlagt som vil kunne dra nytte av disse mulighetene, for eksempel Akson og Felles plan for PAS/EPJ i de regionale helseforetakene. Eksempler på slike målsetninger er:

 • Redusert tidsbruk for helsepersonell
 • Redusere uønsket klinisk variasjon og omfang av feil
 • Automatisert rapportering til registre
 • Økt kvalitet i datagrunnlag
 • Pasienten får tilgang på informasjon på et forståelig språk

Tidsplan og milepæler

I løpet av programperioden 2019 – 2023 skal programmet:

 1. Realisere en første versjon av Felles språk
 2. Etablere forvaltning av Felles språk
 3. Understøtte innføring av Felles språk i Helseplattformen
 4. Legge til rette for innføring av Felles språk i Akson og øvrige helseregioner

Berørte aktører

Arbeidet berører hele helse- og omsorgssektoren, slik som spesialisthelsetjenesten, kommuner, KS, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk og EPJ-leverandører.

Organisering

Program kodeverk og terminologi – Felles språk er organisert med flere prosjekt som er underlagt felles programeier, programledelse og programstyre. Direktoratet for e-helse er programeier. Programmet gjennomføres i tett samarbeid med sentrale aktører i helse- og omsorgstjenesten, som er representert i programstyret og i referansegruppen.

Programmet er inndelt i følgende prosjekter:

 • Terminologi i EPJ
 • Helsedata
 • Forvaltning og IKT-støtte
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
07. februar 2022