Hopp til hovedinnhold
Søk

Prosjekt helsedata

Prosjekt Helsedata viderefører målene fra Helsedataprogrammet om bedre utnyttelse, bedre kvalitet og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
07. mars 2022

Helsedataprogrammet ble avsluttet etter planen i desember 2021. Arbeidet med å videreutvikle tjenestene i henhold til opprinnelige mål fra programmet fortsetter i 2022, i forvaltningsorganisasjonene og prosjekt Helsedata i Direktoratet for e-helse og NHN.

Beslutningen som ble tatt i desember 2021 om å sette arbeid med Helseanalyseplattformen på vent har medført store endringer i prosjektets opprinnelige omfang og ikke minst fremdrift.

Direktoratet for e-helse har i tildelingsbrev fra HOD fått i oppdrag å utrede alternativer for etablering av dataplattform og analysetjenester, i samarbeid med Norsk Helsenett. Oppdraget inkluderer også vurdering av muligheten for å benytte løsninger som er i drift i Universitets og høyskolesektoren. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren og registerforvalterne.

De to øvrige leveranseområdene for Helsedatasatsingen i 2022 er videreutvikling av Helsedataservice og helsedata.no.

Prosjektets mål

Prosjekt Helsedata viderefører målene fra Helsedataprogrammet om bedre utnyttelse, bedre kvalitet og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.

Prosjektet skal bidra til bedre folkehelse og bedre helsetjeneste og forvaltning. I tillegg ønsker prosjektet å legge til rette for involvering og styrket personvern.

Prosjektet skal bidra til:

Mer og bedre helseforskning

Gjøre det enklere å få tilgang til, koble og analysere data. Metadatatjenester, kohort-eksplorer, bedre veiledning og forskerservice vil gjøre forskerne bedre i stand til å utforme gode forskningsspørsmål.

Mer effektiv registerforvaltning

Gjennom utvikling og innføring av tekniske fellesløsninger og enhetlige prosesser for helseregistrene vil tjenestekvaliteten for innbyggere og profesjonelle brukere styrkes, og de samlede nasjonale forvaltnings- og driftskostnadene for helseregistrene vil kunne reduseres.

Bedre personvern og informasjonssikkerhet

Sikre løsninger for utlevering av data vil føre til lavere risiko for at data kommer på avveie eller blir misbrukt.

Mer innovasjon og næringsutvikling

Enklere tilgang og bedre muligheter for bruk av helsedata vil kunne gi grobunn for en ny helseindustri i Norge, og bidra til vekst i utvikling av analyseverktøy, nye teknologier og løsninger for å håndtere store datamengder. Enklere tilgang til helsedata gjør det også mer attraktivt for internasjonale selskaper å pilotere, utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester, og slik bidra til å igangsette virksomhet og etablere arbeidsplasser i Norge.

Mer kunnskapsbasert helsetjeneste

Enklere tilgang til data og muligheter for å sammenstille data vil gi ny innsikt som kan brukes til kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Bedre administrasjon og styring

Etablering av en mer enhetlig forvaltning av registerdata (HDS og registerforvaltere), og bygge opp Helsedataservice som en nasjonal kompetanseenhet på helsedata.  Når felles søknadsmottak er etablert vil Helsedataservice kunne overta veiledning og saksbehandling. Prioritering på kort sikt er å få ned restanser i 2022 i samarbeid med registerforvaltere.

Last ned konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen her (PDF).

Møter i styringsrådet

16. februar 2022

Referat fra styringsrådet 16. februar 2022 (PDF)

Presentasjon fra styringsrådet 16 februar (PPT)

 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
07. mars 2022