Søk

Rehabiliteringsregistret

Det skal innføres et generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
27. april 2021

​Innsamling og analysering av data gjennom bruk av funksjonsvurderingsverktøyet skal bidra til å utvikle nye kvalitetsindikatorer for rehabiliteringstjenestene.  

Bakgrunn og behov

Prosjektet har sitt utspring i «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017 – 2019)». Helsedirektoratet fikk i oppgave å innføre et generisk funksjonsvurderingsverktøy (spørreskjema) i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner tilknyttet spesialisthelsetjenesten. Dette er også nevnt i forslag til statsbudsjett for 2020.

Prosjektets hovedmål er å tilrettelegge for økt kunnskap om kvaliteten på og effekten av rehabiliteringstjenestene som ytes. Dataene fra spørreskjemaet skal samles i et nasjonalt register for analyse og utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer. Det enkelte foretak eller private rehabiliteringsinstitusjon vil få tilgang til egne data. Målet er at dataene skal gi et bedre styringsgrunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid lokalt og nasjonalt, samt bidra til dataunderlag til bruk for forskning. Folkehelseinstituttet deltar i arbeidet som ansvarlig for analysemetode og utvikling av kvalitetsindikatorer.  

I tidligere fase er det definert at spørreskjemaet EQ-5D skal benyttes som funksjonsvurderingsverktøy. Det ble videre valg at prosjektet skal ta i bruk en eksisterende løsning for elektronisk innsamling og registrering av data, og wkal være ferdig pilotert i desember 2021.

Forventede gevinster

Det er forventet følgende effekter av prosjektet:

 • Pasienten får oversikt over kvaliteten på tjenestene han/hun mottar. Dette setter pasienten i stand til å ta informerte valg mellom ulike behandlingssteder ved fritt behandlingsvalg.
 • Helse og omsorgstjenestene kan aktivt benytte informasjon om kvalitet i tjenesten til å sammenligne tjenester lokalt, regionalt og nasjonalt, samt iverksette kvalitetsforbedrende tiltak.
 • Økt kunnskap om kvaliteten i tjenesten understøtter nasjonale myndigheters "følge med"-ansvar og gir støtte for strategiske prioriteringer og beslutninger.

 Tidsplan, leveranser og milepæler

 • Pilotering av løsning - oppstart januar 2020.
 • Nasjonal løsning – gradvis innføring fra 2020/2021.

Berørte aktører

 • Helsepersonell
 • Rehabiliteringspasienter i spesialisthelsetjenesten
 • Profesjonsorganisasjoner
 • Arbeidsgiverforeninger
 • KS
 • Pasientorganisasjoner
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Direktoratet for e-helse
 • Folkehelseinstituttet
 • HF/RHF og deres IKT-enheter
 • Private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten
 • Norsk Helsenett
 • Systemleverandører for EPJ og skjemaløsninger
 • Andre registre

Organisering av prosjektet

Styringsgruppe, faggruppe representanter fra tjenestene og referansegruppe med representanter fra sektoren.

Kontakt
Helsedirektoratet - Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, Tone Bråthen
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
27. april 2021
Kontakt
Helsedirektoratet - Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, Tone Bråthen