Søk

Robust Mobilt Helsenett

Prosjektet skal etablere ein robust kommunikasjonsplattform for mobile dataløysingar i ambulansekøyretøy. Kommunikasjonskanal er kommersielle mobilnett.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
19 desember. desember 19. desember 201819. desember 2018

Bakgrunn og behov

I tråd med den aukande omfanget av mobile tenester, er det eit behov for sikrare og meir robust mobilt samband. I helsesektoren ser vi dette gjennom eit stadig større behov for oppkopling av mobile einingar med tilhøyrande tenester, opp mot helsenettet. Dette prosjektet etablerer ei teneste for å støtte dagens behov og framtida for robust mobil datakommunikasjon i dei prehospitale tenestene.

Dagens situasjon er at mobil datakommunikasjon i all hovudsak går via Telenor mobilnett og løysinga deira for «Mobile Data Access»

Illustrasjon av modell for Robust mobilt Helsenett

Løysinga er til kvar tid ikkje meir robust enn den mobile dekninga til Telenor mobile dekninga og infrastruktur. I dag blir behovet dekt til dømes i ein ambulanse ved at to-tre ulike einingar i bilen er utstyrt med kvart sitt SIM-kort, utan moglegheiter for å dele på mobil tilkopling. I den framtidige løysinga ser ein for seg ei løysing der einingane i bilen koplar seg opp mot ei sentral kommunikasjonseining som gir robust og sikker datakommunikasjon mot helsenettet via kommersielle mobilnett.

Forventa gevinstar

På eit overordna nivå vil gevinstane ved ei gjennomføring av prosjektet vere knytt opp mot:

Ei felles nasjonal teneste levert av nasjonal tenesteleverandør med robust og sikker mobil tilknyting til helsenettet via ein felles 'grunnmur'.
Ein skalerbar løysing som kan vidareutviklast felles på eit nasjonalt plan etter kvart som ny mobilteknologi og infrastruktur blir tilgjengeleg i marknaden
Felles regionale krav til løysinga.
Auka standardisering av mobil infrastruktur mellom helseregionane.
Felles drifts- og forvaltningsmodell på tvers av regionane.
Felles front mot leverandørar og andre aktørar for å fremme behov og dialog rundt videreutvikling av mobil kommunikasjon i dei prehospitale tenestene.
Betre forståing av dei utfordringane som er knytte til robuste mobile tenester på eit nasjonalt nivå
«Stordriftsfordeler» gjennom felles avtale for innkjøp og drift av løysing.
Moglegheit for statistikkar og erfaringsutveksling både på regionalt og nasjonalt nivå.
Det er planlagt at løysinga vil vere tilgjengeleg for bestilling frå regionane seinast 2.kvartal 2020.

Rørte aktørar

Dei regionale helseføretaka
Prehospital del av spesialisthelsetenesta
IKT-selskap for HF
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Direktoratet for e-helse
Helsedirektoratet

Organisering av prosjektet

Gjennomføringsfasen av prosjektet blir gjennomført med ein sentral prosjektorganisasjon og eit mottaksprosjekt i den enkelte regionen. Den sentrale prosjektorganisasjonen blir etablert gjennom Nasjonal IKT, og dei regionale mottaksprosjekta har deltakarar frå den enkelte regionen/føretak. Det enkelte regionale mottaksorganisasjonen vil ha ein koordinator som har ei todelt rolle. mottaksorganisasjonen, deltar han òg i den sentrale prosjektorganisasjonen.

Illustrasjon av organiseringen av det nasjonale prosjektet Robust Mobilt Helsenett

 

Kontakt
Nasjonal IKT HF
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
19 desember. desember 19. desember 201819. desember 2018
Kontakt
Nasjonal IKT HF