Søk

SAFEST Realisering (FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten)

Prosjektet har som mål å tilby en tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene spesialisthelsetjenesten har til elektronisk ordinering, istandgjøring, håndtering og dokumentasjon av legemidler til pasient.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Midt
Sist oppdatert
19. desember 2018

​Bakgrunn og behov

FEST ble utviklet i forbindelse med e-resept for å tilby én kilde til legemiddelinformasjon som understøtter reseptforskrivning. FEST inneholder informasjon om alt som kan forskrives per resept i Norge, og danner datagrunnlag for all elektronisk forskrivning i Norge. Sykehusene har behov for et strukturert datagrunnlag som kan understøtte blant annet forordning internt i sykehus, gjennom elektroniske kurvesystemer. For å imøtekomme spesialisthelsetjenestens behov skal det utvikles en ny tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon. Prosjektet heter SAFEST Realisering.

Forventede gevinster

  • Mer presis ordinering vil gi færre feilmedisineringssituasjoner, øke kvaliteten i pasientbehandlingen og redusere faren for pasientskader og dødsfall relatert til feilmedisinering
  • Færre feilmedisineringer vil redusere utgifter knyttet til behandling av dette samt redusere antall liggedøgn
  • Behov for færre lokale forvaltningsressurser knyttet til tilpasninger og kompensasjon i regionene, redusert tidsbruk knyttet til legemiddelhåndtering, og dermed mer effektiv pasientbehandling

Tidsplan, leveranser og milepæler

   
BP3 godkjent 01.2019
Ferdigstille datamodell 04.2019
Start utvikling 04.2019
Utvikling/gjennomføring ferdig 10.2020
Løsning produksjonssatt 11.2020

Berørte aktører

  • Legemiddelverket
  • Direktoratet for e-helse
  • De regionale helseforetakene
  • Nasjonal IKT HF
  • Sykehusapotekforetakene

Organisering av prosjektet

Prosjektet er et Nasjonal IKT-tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom Nasjonal IKT og Legemiddelverket. Legemiddelverket har ansvaret for at legemiddelinformasjonen blir tilbudt på egnet måte. De regionale helseforetakene er ansvarlig for å ta ut gevinstene ved å benytte tilbudt legemiddelinformasjon i sine systemer og prosesser.

Kontakt

Helse Midt

Bjørn Einar Kolstad

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Midt
Sist oppdatert
19. desember 2018