Hopp til hovedinnhold

Sentral forskrivningsmodul SFM (legemiddelmodulen i pasientens legemiddelliste)

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddel- og rekvireringsmodul som er viktig for å kunne innføre pasientens legemiddelliste (PLL) i hele landet. Den legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Sist oppdatert
06. desember 2021

Denne flyten vil på sikt gjøre "alle" rekvirenter i stand til å ta i bruk e-resept, og gi helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til pasientens legemiddelliste.

Om sentral forskrivningsmodul (SFM)

Gjennom integrering med pasientjournalsystemer, skal legemiddelmodulen bidra til å øke kvaliteten i legemiddelinformasjonen. Helsepersonell som bruker legemiddelmodulen får et enhetlig brukergrensesnitt, uavhengig av hvilket journalsystem de bruker.

Legemiddelmodulen utvikles, forvaltes og driftes av Norsk helsenett på oppdrag fra Direktoratet for e-helse gjennom program pasientens legemiddelliste. Programmet vil etablere én felles digital oversikt over pasientens legemidler. 

Leverandører av journalsystemer som tar i bruk legemiddelmodulen, får støtte for e-resept og annen legemiddelfunksjonalitet uten å måtte utvikle dette selv.

SFM kort oppsummert

 • en legemiddel- og rekvireringsmodul som kan integreres med pasientjournalsystemer
 • gir enhetlig brukergrensesnitt for helsepersonell som bruker legemiddelmodulen, på tvers av journalsystem
 • inneholder grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet som fremmer virkestoffrekvirering for legemidler, vaksiner, næringsmidler og forbruksmateriell, samt støtte for refusjon og vedtak.
 • inneholder prosesstøtte for sammenstilling av legemiddelinformasjon fra reseptformidleren og kjernejournal
 • inneholder prosesstøtte for samstemming av legemiddellisten
 • støtter samhandling mellom helsepersonell
 • inneholder varslingsmekanismer for vilkår og andre kliniske vurderinger
 • skal bidra til innføring av e-resept, e-multidose og pasientens legemiddelliste
 • gjør at hver enkelt leverandør av journalsystemer slipper å utvikle denne legemiddelfunksjonaliteten

Status og plan for videre utvikling

 • Første versjon av legemiddelmodulen er under utprøving. Den kan brukes av fastleger og andre som jobber på fastlegekontor. Det er et mål å lære av erfaringene til de første brukerne, slik at løsningen kan tilpasses og forbedres mens den gradvis tas i bruk av flere fastlegekontorer. Foreløpig har ett journalsystem integrert med legemiddelmodulen, men fra våren 2022 vil flere journalsystemer få på plass integrasjonen. Dermed vil stadig flere legekontor kunne ta i bruk løsningen.
 • Andre versjon av legemiddelmodulen blir tilgjengelig fra første kvartal i 2022, og vil inneholde funksjonalitet for elektronisk multidose og pasientens legemiddelliste.
 • Det planlegges tre årlige hovedleveranser for legemiddelmodulen sentral forskrivingsmodul (SFM).

Bakgrunn og behov

Produktstrategien for e-resept ble godkjent våren 2017, og strategiens fokusområde 2 handler om å «ta ut potensiale i e-reseptløsningen». Strategien peker på behov for å vurdere nye, digitale virkemidler for å oppnå målene på legemiddelområdet. Også nasjonal e-helsestrategi fokuserer på digitalisering av arbeidsprosesser i innsatsområde 2.3: «Dele oppdatert legemiddelinformasjon i hele pasientforløpet».

Det ble vedtatt å utrede muligheten for å etablere en nasjonal forskrivningskomponent (NFK). Formålet var økt kvalitet i legemiddelinformasjonen til pasienter, økt utbredelse av e-resept, og støtte effektiv forvaltning (inkludert endringshåndtering) i e-resept. Konseptutredningen som ble gjennomført mars-september 2017, er beskrevet i rapporten «Nasjonal Forskrivningskomponent - konseptutredning». I tillegg til å beskrive nullalternativet ble fem alternativer utredet. Konseptet K5 Sentral forskrivningsmodul (SFM) ble anbefalt. Etter en planleggingsfase, startet gjennomføring i februar 2018 og er planlagt å vare ut 2022.

Alle leverandører som kommuniserer med Reseptformidleren (RF) kan bruke legemiddelmodulen sentral forskrivingsmodul (SFM). Integrasjon kan gjøres gjennom bruk av forskrivningsmodulens ferdige integrerte brukergrensesnitt, eller som integrasjon med egenutviklet brukergrensesnitt. For Helseplattformen i Helse Midt og for Helse Vest, har Norsk helsenett gjort en versjon av legemiddelmodulen tilgjengelig hvor journalleverandøren selv utvikler brukergrensesnittet mot Reseptformidleren og legemiddelinformasjonen i kjernejournal.

Forventede gevinster

Prosjektet vil gi gevinst innenfor følgende områder:

 • Økt utbredelse av e-resept
 • Økt kvalitet i e-reseptkjeden
 • Økt brukervennlighet for aktører i samhandlingskjeden
 • Effektiv endringstakt for ny funksjonalitet
 • Kostnadseffektiv forvaltning
 • Pasientsikkerhet og personvern ivaretatt

Tidsplan, leveranser og milepæler

 • 2017 - konsept- og planleggingsfase.
 • 2018-2022 - gjennomføringsfase.
 • 2018 - PoC ble ferdigstilt.
 • 2019 - De første leverandørene startet integrasjon med sentral forskrivingsmodul (SFM)
 • 2021 - Utprøving på fastlegekontor
 • 2022 - Utprøving planlagt i sykehjem og hjemmetjeneste.

Leverandørmøter

Prosjektet Sentral forskrivningsmodul arrangerer jevnlige orienteringsmøte for leverandører av journalsystemer, og deler relevant informasjon og status fra prosjektet. Ved spørsmål, eller ønske om å delta, ta kontakt med [email protected].

Berørte aktører

Hovedaktørene er leverandører av journalsystemer som ønsker å tilby e-resept, og andre virksomheter og helsepersonell i e-reseptkjeden.

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon til leverandører og om påkobling til SFM (Confluence (atlassian.net)) 

Kontakt oss
Postmottak, sentralbord
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Sist oppdatert
06. desember 2021
Kontakt oss
Postmottak, sentralbord