Hopp til hovedinnhold

Forord og sammendrag

Forord

Gode nasjonale e-helseløsninger med stegvis utvikling og rask realisering av funksjonalitet, nasjonal koordinering og tett samarbeid mellom aktører i sektoren og næringslivet - de helsepolitiske målene innebærer at det i årene fremover vil bli stadig mer nødvendig å kunne ta i bruk ulike former for digital helsehjelp.

Gjennom koronapandemien har digitaliseringen skutt fart. Hva tar vi med oss videre av erfaringer, lærdommer og løsninger? Og hvordan kan vi på best mulig måte styrke gjennomføringskraften og nyttiggjøre oss av innovasjonen som både kommuner, helseaktører og næringsliv har bidratt til de siste to årene?

Direktoratet for e-helse har ansvar for å følge med på utviklingen innen e-helseområdet, oppdatere nøkkeltall og sammenstille kunnskap og erfaring i faglige spørsmål. Gjennom denne årlige rapporten deler vi kunnskap om utvalgte trender innen e-helse og oppdaterte tall og analyser om digitaliseringsarbeidet i sektoren.

e-helsetrender og nasjonal e-helsemonitor finner du mer informasjon om nøkkeltall og utviklingen på e-helsefeltet.

Vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet med årets rapport.

Sammendrag

Digitalisering gir store muligheter til å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester til det beste for pasienter, helsepersonell og innbyggere. Regjeringen ønsker at innovative e-helseløsninger skal bidra til en trygg og effektiv helse- og omsorgstjeneste og til å skape et hjemmemarked for norske leverandører.

Det krever digital kompetanse hos innbyggerne og helsepersonell, bedre samhandling, større handlingsrom for innovasjon og økt gjennomføringskraft på e-helseområdet.

Gjennomføringsevnen på e-helsefeltet er tett koblet til helse- og omsorgstjenestens evne til å samarbeide med og dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i næringsliv, forskning og akademia, samt sektoren selv. Årets rapport har derfor særlig oppmerksomhet på dette.

93185digitalt_helsedokument_ehelseillustrasjon

Digitale plattformer kan gi mer effektiv koordinering, bedre oppgaveløsning mellom ulike aktører og enklere utnyttelse av global innovasjon. I årets rapport kan du for eksempel lese om de høye besøkstallene for Helsenorge, den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge, som i 2021 hadde 140 millioner besøk og 77,5 millioner innlogginger.

For helse- og omsorgssektoren vil bruk av felles plattformer gjøre det enklere å kommunisere og navigere på tvers av tjenestenivåer, gi tilgang på flere tjenester og skape større muligheter for deling og tilgang på helsedata.

Samtidig stiller plattformene særlige krav til behandling av sensitive opplysninger, og bruken av skytjenester er avhengige av avklaringer rundt Schrems II og andre juridiske problemstillinger.

Les hele kapittelet om digitale plattformer

Et godt samspill mellom offentlig sektor, store leverandører, samt små og innovative selskaper blir sentralt for å levere gode tjenester til innbyggerne.

Tett sammen med utviklingen av digitale tjenester, henger også fremveksten av og samarbeidet med private helsetjenester. Under koronapandemien har private aktører opplevd en sterk vekst og avlastet det offentlige helsevesenet gjennom eksempelvis økt testkapasitet.

Les hele kapittelet om private helsetjenester

I fjorårets utviklingstrekkrapport omtalte vi potensialet for videreutvikling av blant annet digitale helsetjenester til hjemmet, og i løpet av 2021 har ulike former for digital hjemmeoppfølging blitt et enda tydeligere utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenesten.

Økt bruk av velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, nettbasert behandling og hjemmesykehus gir pasienten større mulighet til selv å ta kontroll over egen sykdom og livssituasjon, men det er fortsatt behov for mer kunnskap om hva tjenestene skaper av reelle tids- og ressursbesparelse.

Les hele kapittelet om digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi

Bedre digitale helsetjenester innebærer et økende behov for tilgang til helsedata. Undersøkelser som Direktoratet for e-helse har gjort, viser at både innbyggere og helsepersonell har høy tillit til håndtering av helseopplysninger, noe som danner en sentral forutsetning for vellykket innovasjon.

Denne tilliten skal ikke tas for gitt. Det er viktig at utvikling av nye løsninger i både privat og offentlig sektor gir innbyggerne bedre kontroll over egne helsedata og ivaretar deres behov for informasjon, samtidig som de forstår risikoene ved å dele.

Les hele kapittelet om tillit til håndtering av helseopplysninger

Helse- og omsorgssektoren er i rivende utvikling, og nasjonale e-helseløsninger må ivareta det stadig økende behovet for godt personvern og digital sikkerhet. Flere hendelser de siste årene har understreket betydningen av dette, og trusselbildet skjerpes stadig.

Med større mengder sensitive opplysninger og et stort antall globale, kriminelle aktører, øker sårbarheten i takt med digitaliseringen. Det er derfor viktigere enn noen gang at hver virksomhet tar den digitale sikkerheten på alvor og har en plan for hvordan driften kan opprettholdes dersom et angrep skulle forekomme. Mennesker er ofte det mest sårbare leddet innen sikkerhet og det krever stadige kompetanseoppdateringer.

Les hele kapittelet om datasikkerhet

Digitalisering gir store muligheter til å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenesten til det beste for helsepersonell og innbyggere. Flere av trendene vi omtaler i årets rapport, peker i retning av økte krav til innovasjon og omstilling, med god drahjelp fra næringslivet.

En trygg og sammenhengende helsetjeneste forutsetter at vi jobber sammen for å løse felles utfordringer. For å øke både digitaliserings- og endringstakten i helse- og omsorgssektoren er aktørene avhengige av forutsigbare rammer, gode spilleregler og godt samarbeid.

Det er i dette møtet at nøkkelen til både innovasjonsrettet digitalisering og vellykket implementering av e-helseløsninger ligger.

Les hele kapittelet om samarbeid mellom det offentlige helsevesenet og næringslivet

Eller gå til neste hovedbolk "Utvalgte trender innen e-helse", med alle disse kapitlene samlet.