Hopp til hovedinnhold

Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020

IKT utgjør en stadig større komponent i helsetjenesten, og er viktig både for innbyggerne som benytter helsetjenesten og for de ansatte som jobber i den. Økt vektlegging på digitalisering og anvendelse av teknologi gjenspeiler seg i økte IKT-kostnader over tid.

Last ned rapporten

Last ned Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten 2020 (PDF)

Sammendrag

Nasjonal e-helsestrategi peker på nødvendigheten av å utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi på en bedre måte og har satsingsområder på digitalisering av arbeidsprosesser, bedre sammenheng i pasientforløp, bedre bruk av helsedata med mer.

IKT skal også bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet gjennom standardisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger.

Anslaget for de totale IKT-utgiftene for helsesektoren i Norge er nesten 15 milliarder kroner, dersom man legger anslaget for kommunesektorens og øvrig statlig forvaltnings IKT-utgifter til helse til grunn.

Samlet brukte helseregionene 8,9 milliarder kroner på IKT i 2020. Dette er en økning på 6% fra 2019, da regionene brukte 8,4 milliarder. IKT-utgiftene i helseregionene tilsvarer 5,4% av helseregionenes driftsinntekter og plasserer dem over det internasjonale gjennomsnittet til Gartner på 4,2%. Andelen IKT-investeringskostnader av totale IKT-utgifter ligger på 28% noe som er godt over det internasjonale gjennomsnittet på 19%. Helse Midt sitt arbeid med utvikling av Helseplattformen i 2020 er hovedårsaken til den større økningen av totale IKT-utgifter og andelen IKT-investeringskostnader for helseregionene samlet sett.

Av de 8,9 milliardene går 6% av helseregionenes IKT-utgifter til nasjonale virksomheter. Helseregionene organiserer og løser drift og utvikling av IKT-løsninger på ulik måte. Dette gjelder blant annet bruken av innleide ressurser og hvilken del av organisasjonen som er ansvarlig for utviklingsprosjekter.

Nasjonale helsevirksomheter brukte 2,3 milliarder på IKT i 2020. Dette er en økning på 28% fra 2019. Norsk Helsenett hadde den største økningen i IKT-utgifter blant de nasjonale helsevirksomhetene, med en økning på 762 MNOK (96%) fra 2019 til 2020. Hovedårsaken til denne økningen var at Norsk Helsenett overtok Direktoratet for e-helse sin divisjon for utvikling og forvaltning av nasjonale e-helseløsninger 1. januar 2020.

Helseregionene og nasjonale helsevirksomheter brukte totalt 11,2 milliarder kroner på IKT i 2020. Andelen av dette som brukes på utsatte tjenester og skyløsninger er svært lav sammenlignet med det internasjonale gjennomsnittet. Sett opp mot internasjonale tall brukes en høyere andel av ressursene på applikasjonsutvikling og applikasjonsforvaltning i Norge, selv om sektoren i stor grad benytter standardsystemer.

3,75 milliarder kroner er estimatet for kommunesektorens IKT-utgifter relatert til helse. Dette dekker kommunale helsetjenester, privatpraktiserende helsepersonell med avtale som fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale. Merk at dette er et anslag, og det mangler tallgrunnlag for kommunal helse- og omsorgstjeneste og enkelte aktører i helseforvaltningen for å få et komplett bilde av IKT-bruken i helsesektoren i Norge.