Hopp til hovedinnhold

Trend 1: Innbyggerne selv er en viktig ressurs

Demografiske endringer som stadig flere eldre øker presset på bærekraftigheten i helse- og omsorgstjenesten i årene fremover. Hvis vi ikke lykkes med å omstille oss og gjøre mer med de samme personellressursene, vil vi ikke klare å ivareta dagens kvalitet på helsetjenestene i fremtiden.

Teknologi og digitalisering vil være en del av løsningen. Tjenesteinnovasjon og innbyggertjenester som demper presset på tjenesten bidrar til bærekraft. Innbyggernes forventninger og innsats er òg viktige faktorer.

Innbyggerne selv, pårørende og frivillige vil være viktige ressurser – slik vi for eksempel så under koronapandemien, med selvtesting og rapportering av resultater. Tilgang til informasjon om egen eller næres helse og behandling vil kunne bidra til mer involvering, og spille en rolle i forebyggende helsehjelp.

Innbyggerundersøkelsen om e-helse har over flere år vist at 1 av 3 innbyggere ønsker seg flere digitale tjenester og underbygger ønsket om mer involvering i egen helse. I tillegg til programvare og løsninger, er opplæring og tiltak for å motvirke digitalt utenforskap viktig.

Det innebærer:

  • Helse- og omsorgstjenesten må legge til rette for at innbyggerne kan gjøre mer selv
  • Tilgangsstyring og fullmakts-løsninger til å dele informasjon med pårørende er viktig
  • Behov for utvikling av digital kompetanse og ivaretagelse og digital utenforskap i befolkningen

Vi må snakke om:

  • Hvilken rolle skal innbyggerne selv, frivillige og pårørende spille i ivaretagelse av egen og andres helse?
  • Hva skal til for å mobilisere innbyggerne?
  • Hvordan sørger vi for at innbyggerne har en realistisk forventing til de tjenestene som kan tilbys?
  • Kan vi ha både økt bærekraft og bedre kvalitet samtidig?
  • Er det et premiss at digitale tjenester skal være så enkle at alle skal kunne bruke dem uten opplæring?

Videre lesning :

Neste trend:

Trend 2: Legger teknologiutvikling press på tjenesten? →