Hopp til hovedinnhold

Trend 3: Fortsatt utfordringer i overgangene

Vi får stadig flere sømløse og helhetlige digitale tjenester i livene våre, og forventningene i befolkningen øker. I helse- og omsorgstjenesten bidrar blant e-resept, kjernejournal og Helsenorge til at de ulike delene «snakker sammen», og nye løsninger utvikles stadig. Allikevel er det fortsatt utfordringer i overgangene.

Arbeidet med digital samhandling har ikke kommet langt nok. Farten må opp. Utfordringene gjelder spesielt i overgangene mellom sykehus og kommunale tjenester, fastlege og kommunale tjenester, og ulike tjenester i en kommune. Ved siden av mangelfull samhandling, er også utilstrekkelige og fragmenterte journalløsninger ofte en utfordring.

Dette gir utfordringer for både pasienter, pårørende og helsepersonell. Det at pasienten ofte mottar helsehjelp av både private og offentlige aktører på ulike nivå i helsetjenesten, i og utenfor landet, gjør ikke saken enklere.

Utfordringene i overgangene er ikke en ny trend, men en situasjon som har vart over flere år og som Helsepersonellkommisjonen i sin rapport ytterligere aktualiserer i 2023. En av kommisjonens hovedkonklusjoner er at det ikke er mulig å bemanne seg ut av alle utfordringer som helse- og omsorgstjenesten kommer til å stå overfor. Kommisjonen trekker frem digitalisering og teknologiutvikling og som et av seks tiltaksområder, og understreker at dette er virkemidler som i enda større grad må rettes mot effektivisering av helse- og omsorgstjenestene i tiden fremover.

Det innebærer:

  • Viktig å fortsette arbeidet med å øke farten og og legge til rette for sømløs digital overgang mellom nivåene.
  • Det må i større grad prioriteres å løse utfordringene i primærhelsetjenesten. Dette gjelder ikke bare samhandling, men også gode og effektive arbeidsverktøy (som elektronisk pasientjournal-løsninger) for helsepersonell.
  • Behov for forskning og utvikling i kommunale og fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester slik at vi får fart på digitaliseringen.
  • Trenger samarbeid på tvers av sektorer som helse, utdanning og arbeid (NAV) for både å hente erfaringer, men også gi helhetlige tjenester .
  • Må få til digital transformasjon, spesielt det som handler om å endre måten vi samhandler og jobber på.

Vi må snakke om:

  • Hvordan kan vi nå, utover flyt av informasjon og data, bruke digitalisering til å løse forventningene til kvalitet i overgangene?
  • Kan oppgaveglidning og nye roller, drevet frem av teknologi, bidra til å løse bærekraftsutfordringene?
  • Hvor er de viktigste gevinstene innen helhetlige tjenester og tverrsektorielt samarbeid?
  • Hvordan ivaretar vi gode og likeverdige tjenester i distriktene?

Videre lesing:

Neste trend:

Trend 4: Europeisk samarbeid i sterk vekst →