Hopp til hovedinnhold

Trend 4: Europeisk samarbeid i sterk vekst

Økt digitalisering globalt, krig- og krisesituasjoner i Europa og ferske pandemi-erfaringer har vist at helseutfordringene ikke stopper ved landegrensene, og vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen fremover.

EU har tydelige ambisjoner for europeisk samarbeid for å styrke digital helse, hvor utveksling av helsedata til både primær- og sekundærformål og et styrket europeisk indre marked er sentrale initiativer. Dette er blant annet uttrykt gjennom EU-kommisjonens med forslag til forordning for et felleseuropeisk helsedataområde – European Heath Data Space (EHDS).

Norge har lenge involvert seg internasjonalt gjennom arbeid med standarder, kodeverk og terminologi, informasjonssikkerhet. Fremover kan Norges internasjonale e-helse-aktiviteter forventes å øke, særlig knyttet til helsedata-prosjekter. For å kunne ta del i, og ha mulighet for å påvirke utviklingen bør Norge fortsette og styrke det internasjonale engasjementet på e-helseområdet. Særlig relevant er samarbeidet med andre nordiske land og EU.

Det innebærer:

  • Nye europeiske rammer og forordninger innen digitalisering som må etterkommes og vil drive utviklingen.
  • Behov for tettere samarbeid med Norden og Europa.
  • Internasjonale hensyn må vektlegges når vi tar strategiske nasjonale beslutninger.
  • Muligheter og avhengigheter i det internasjonale markedet som følge av EUs mål om styrking av det indre markedet.

Vi må snakke om:

  • Hva må vi gjøre nå for å sikre at vi har et godt utbytte av de internasjonale initiativene som kommer?
  • Hvordan ivaretar vi nasjonale behov samtidig som vi utnytter potensialet i internasjonal utvikling og samarbeid?
  • Hvordan nyttiggjøre oss av et styrket indre europeisk marked?

Videre lesing:

Neste trend:

Trend 5: Komplekst sikkerhetslandskap med for lave investeringer →