Hopp til hovedinnhold

Veikart for nasjonale e-helseløsninger 2021-2025

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Direktoratet for e-helse utarbeidet et veikart for nasjonale e-helseløsninger. Veikartet gir en oversikt over planer for pågående utvikling og innføring av løsningene, og viser status, avhengigheter og risiko for arbeidet fremover.

For å legge til rette for gode og sammenhengende helsetjenester, er det viktig å etablere en sterkere nasjonal samordning av digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren.

Koronapandemien har styrket behovet, mulighetene og motivasjonen for dette, og det er forventet at viktig læring fra 2020 vil prege både prioriteringer og investeringsvilje i årene som kommer.

­­­Strukturene og styringen av helse- og omsorgssektoren gjør det utfordrende å få på plass god samhandling, men gjennom etableringen av nasjonale e-helseløsninger kan sektoren vise til en rekke gode resultater de siste årene. Helsenorge, kjernejournal, e-resept, meldingsutveksling, grunndata, kodeverk og helse-ID utgjør bærebjelkene i dagens samhandlingsstruktur.

I dag kan hver enkelt helsevirksomhet selvstendig beslutte i hvilken grad nasjonale e-helseløsninger skal tas i bruk. Fra et innbygger- og helsepersonellperspektiv vil flere av de digitale tjenestene gi begrenset nytte før et stort flertall av aktørene deler informasjon og samhandler gjennom de nasjonale løsningene.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor pekt på behovet for et veikart som viser sammenhengen og avhengighetene mellom de ulike tiltakene i sektoren og hvordan de bidrar til at nasjonale e-helseløsninger blir tatt i bruk.

Veikartet et publisert gjennom følgende dokumenter:

Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger (hoveddokumentet)

Last ned "Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021-2025" (PDF)

Dette dokumentet utgjør hovedleveransen og adresserer følgende sentrale spørsmål:

  • Hvordan realiserer nasjonale e-helseløsninger helsepolitiske mål, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Meld. St 7 (2019-2020)?
  • Hvilke avhengigheter er det mellom nasjonale, regionale og kommunale e-helsetiltak for å kunne realisere nytten av nasjonale e-helseløsninger?
  • Hva er planene for innføring og bruk av nasjonale e-helseløsninger?
  • Hvilke forutsetninger må være på plass for at aktørene skal kunne tilgjengeliggjøre og bruke nasjonale e-helseløsninger?

Kortversjonen av veikartet

Last ned oppsummering av veikartet (PDF)

Underlag til veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger

Last ned underlagsdokumentet til veikartet (PDF)

Dette dokumentet inneholder en situasjonsanalyse av nasjonale e-helseløsninger og er kunnskapsgrunnlaget for de andre dokumentene. Dokumentet tar for seg:

  • Status for innføring og bruk av de nasjonale e-helseløsningene og deres eksisterende funksjonalitet
  • Forutsetninger for å ta i bruk e-helseløsningene
  • Planer for ny funksjonalitet og innføring av disse
  • Status på pågående prosjekter for utvikling av ny funksjonalitet på e-helseløsningene, herunder status for finansieringsplaner, tilslutning, forutsetninger for tilrettelegging hos leverandører og avhengigheter til andre tiltak i og utenfor felles grunnmur.

Sentrale begreper

Last ned vedlegg om sentrale begreper i veikartet (PDF)

For kommuner

Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste (PDF)