Hopp til hovedinnhold

Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 21.1

Veikartet gir en oversikt over planer for pågående utvikling og innføring av løsningene, og viser status, avhengigheter og risiko for arbeidet med fremover.

Last ned "Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 21.1" (PDF)

Behovet for digitalisering for å støtte opp under tjenesteutviklingen i helse- og omsorgssektoren er omfattende, og det gjenspeiles i aktivitetsnivået.

Den nasjonale e-helseporteføljen består av prosjekter og programmer, som samlet er et viktig bidrag for å realisere nasjonal e-helsestrategi. Koronapandemien har styrket behovet, mulighetene og motivasjonen for digitalisering, og det forventes at erfaringene fra den vil prege både prioriteringer og investeringsvilje i årene som kommer.

Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 bekrefter det politiske målet om å etablere en sterkere nasjonal samordning av digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, for å legge til rette for gode og likeverdige helsetjenester på tvers av virksomhetene og omsorgsnivåene.

Helse- og omsorgssektoren har i fellesskap utarbeidet en nasjonal e-helsestrategi som skal gi retning for dette arbeidet. Strategien støtter opp om de overordnede målene gitt i ulike stortingsmeldinger.

Det er nå behov for et veikart som tydeliggjør hvordan sektoren sammen kan realisere denne strategien.

Første versjon av veikartet, 1.01, ble utarbeidet høsten 2020 av Direktoratet for e-helse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Grunnet stor aktivitet i helsesektoren var det behov for å avgrense hva den første versjonen skulle omfatte. Veikartet tok derfor for seg de nasjonale e-helseløsningene, og hvordan de bidrar til å nå strategiske mål.

Denne oppdaterte versjonen, kalt versjon 21.01, som har samme omfang som versjon 1.01, men informasjon, planer og status er oppdater i henhold til dagens situasjon. I tillegg er veikartet også utvidet til å omfatte 2026. Program digital samhandling steg 2 er ikke tatt inn i veikartet da deres forventes å bli lagt i løpet av 2021. Det forventes at dette vil bli gjort i neste versjon.

Basis for arbeidet med veikartet er behovet for å få et felles situasjonsbilde av de nasjonale e-helseløsningene. Hvor langt har vi kommet på de ulike tjenestene i de løsningene og hva er status og utfordringer fremover? Det er også gjort en kvalitativ beskrivelse av nytte.

Analysen av de nasjonale e-helseløsningene viser pågående utvikling og innføring, og fokuserer på følgende områder som dermed er tatt inn i veikartet:

  • Innbyggerne skal ha mulighet for å administrere behandlingsforløp, digital dialog og innsynstjenester gjennom Helsenorge.
  • Helsepersonell skal ha tilgang til pasientens legemiddelliste.
  • Helsepersonell skal ha tilgang til en oppdatert og autoritativ beskrivelse av kritisk informasjon.
  • Helsepersonell skal ha tilgang til journaldokumenter uavhengig av hvor pasienten har mottatt helsehjelp.
  • I tillegg er to andre strategisk viktige områder tatt inn i veikartet:
    • Innbyggerne skal ha muligheter for digital hjemmeoppfølging.
    • Helsepersonell skal ha tilgang til dialogmeldinger og forbedrede henvisninger.

Målet er at veikartet skal gi en oversikt over pågående aktiviteter, status og planer fremover, og kan være et beslutningsgrunnlag for prioritering og finansiering av e-helsetiltak i årene som kommer.