Søk

Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten, samt andre kravdokumenter som tekniske spesifikasjoner.

Om referansekatalogen

Referansekatalogen er hjemlet i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger og gjelder alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører.

I tillegg til sektorspesifikke krav må offentlige virksomheter også ta hensyn til de anbefalte og obligatoriske kravene som gjelder for hele offentlig sektor og som finnes i Referansekatalogen for IT-standarder hos Digitaliseringsdirektoratet.

Organisering av referansekatalogen

Innholdet i referansekatalogen er samlet under ulike tema som "Informasjonssikkerhet", "Helsefaglige kodeverk" osv. Se meny til venstre på denne siden.

Hvis du leter etter en spesifikk standard så gå til egen søkeside for standarder.

Endringer i referansekatalogen

Hvis det oppdages feil i anbefalte og obligatoriske standarder som Direktoratet for e-helse forvalter vil feilene bli rettet. Oppdatert dokumentasjon publiseres på følgende datoer:

  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember
  • 15. mars

Presiseringer som ikke krever endringer hos leverandører og i helsesektoren publiseres den 15. i hver måned.

Oversikt over endringer i referansekatalogen finnes på siden Endringer i Referansekatalogen for e-helse

Informasjonssikkerhet

​Alle virksomheter som er tilknyttet Helsenettet er forpliktet til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) inkludert vedlegg.

Helsefaglige kodeverk

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

Oversikt over helsefaglige kodeverk

Grunnleggende standarder for elektronisk samhandling

ebXML Rammeverk

Obligatorisk standard:

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av standarden:

Tjenestebasert adressering

Informasjon om Tjenestebasert adressering er samlet på en egen side.

Obligatoriske standarder:

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av standarden:

Hodemelding

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering er alltid en del av en forsendelsesprosessen ved mottak av en fagmeldinger. Det finnes to ulike standarder for applikasjonskvittering. Applikasjonskvittering v1.1 er obligatorisk for standarder som er oppført i paragraf 6 i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

Standarder:

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av applikasjonskvittering:

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Standarder for samhandling i pasientforløp

Henvisning

Standarder

Henvisning ny tilstand ble innført i 2020.

Standardene Viderehenvisning og Status på henvisning er under innføring.

For oversikt over tidsplaner for innføring av nye henvisningsstandarder, se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av standarder for henvisning:

Epikrise

Obligatorisk standard

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av epikrise:

Rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 og Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 inkludert profiler er under innføring

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 og Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 inkludert profiler er under utfasing.

Standarder (rekvisisjon)

​​Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (under innføring):

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 (under utfasing):

Standarder (svarrapport)

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (under innføring):

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (under utfasing)

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av standardene:

Dialogmeldinger

Helsefaglig dialog og Status på henvisning er under innføring.

Standarder

Dialogmelding v1.1 (hovedstandard):

Dialogmelding v1.0 (hovedstandard)

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av dialogmelding:

Pleie- og omsorgsmeldinger

Standarder:

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ v1.6 (hovedstandard)

Tilleggsdokumentasjon for implementering og bruk av pleie- og omsorgsmeldinger:

Kommunikasjon av EPJ-innhold

E-reseptmeldinger

Oversikt over meldinger som skal brukes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger:

Teknisk dokumentasjon:

Meldinger for rekvirent

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av rekvirentsystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk

Meldinger for utleverer

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av apotek-, bandasjist- og nettutleverersystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk.

Meldinger for Helfo

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Helfo mellom rekvirent- og utleverersystemer.

Meldinger til Statens legemiddelverk

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Statens legemiddelverk mellom Reseptformidleren, rekvirent- og utleverersystemer.

Samhandling med NAV og Helfo

Sandarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

Samhandling med NAV

Samhandling med Helfo

Melding til Norsk pasientregister (NPR)

NPR-meldingene brukes for å rapportere virksomhetsdata fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister. Meldingene er besluttet med hjemmel i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (lovdata.no) § 2 2

NPR-meldinger som som skal benyttes for rapportere virksomhetsdata for 2021 er listet opp under. For NPR-meldinger for rapportering av virksomhetsdata for 2020 eller tidligere, gå til Helsedirektoratet.no

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Fra 1.1.2018 ble data som tidligere ble sendt til IPLOS-registeret en del av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Melding til andre nasjonale registre

SYSVAK

Meldingene til SYSVAK er anbefalt for virksomheter hvor det foretas vaksinasjon:

Medisinsk fødselsregister

Standarder

Abortregisteret

Standarden er obligatorisk for virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

Data- og dokumentdeling

Datadeling

Dokumentdeling

Implementasjonsguide for dokumentdeling (in English):

EPJ og avlevering til Norsk helsearkiv

Anbefaling om bruk av flere EPJ-standarder ble trukket tilbake våren 2019. For å lese om bakgrunnen for dette og laste ned dokumentene gå til Endringer i Referansekatalogen for e-helse og EPJ-standarder.

Kontakt

Ved spørsmål om referansekatalogen, ta kontakt med [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei