Søk

Standardisering innen e-helse

E-helsestandarder er nødvendige for å sikre gode sammenhengende pasientforløp. I Norge satser vi på økt bruk av internasjonale standarder.

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsetjenesten. Standarder forenkler digitalisering av arbeidsprosesser i helsevesenet og er en forutsetning for å sikre god sammenheng i pasientforløp.

I fremtiden vil det være behov for å etablere standarder som dekker et bredere spekter av samhandlingsmodeller, slik som datadeling og dokumentdeling. For å oppnå en effektiv utvikling og innføring av standarder som støtter nye samhandlingsmodeller, er det en uttalt strategi å basere seg på internasjonale standarder.

  Internasjonalt samarbeid om standarder

  Direktoratet for e-helse samarbeider med flere land og standardiseringsorganisasjoner i arbeidet med e-helsestandardisering. Gjennom felles løsninger på lignende problemstillinger vil man kunne utvikle standarder mer effektivt. EU er en viktig pådriver for å få etablert felles standarder for utveksling av pasient- og helseinformasjon på tvers av medlemslandene.

  I Norge koordinerer direktoratet felles innsats i sektoren innen internasjonal standardisering. Dette omfatter samordning av innspill fra virksomheter og leverandører for å ha et grunnlag for hvilke internasjonale e-helsestandarder som bør normeres for den norske helsetjenesten. Som regel må internasjonale standarder tilpasses norske forhold. For eksempel kan det være behov for å utarbeide implementasjonsguider for at de skal kunne tas i bruk på en enhetlig måte i Norge,

  For å koordinere arbeidet har Direktoratet tett samarbeid med de øvrige nordiske landene, der vi kan dele erfaringer og styrke vår stemme inn mot internasjonalt arbeid. Samarbeidet utføres gjennom Nordisk ministerråds e-helsegruppe. Se rapport om nordisk samarbeid om e-helse.

  EU er en viktig pådriver for å få etablert felles standarder for utveksling av pasient- og helseinformasjon regionalt, nasjonalt og på tvers av medlemslandene. Direktoratet for e-helse deltar i flere koordineringsgrupper, hvor relevante erfaringer og innspill fra den norske helsetjenesten bringes inn på et europeisk og internasjonalt nivå.

  Direktoratet for e-helse deltar i EU-prosjektet EHR Exchange format som ligger under eHealth Network (eHealth Action). Arbeidet ble igangsatt av EU for utveksling av helseopplysninger på tvers av land i Europa. Formålet er utvidet til å dekke lokal og nasjonal bruk, og for uplanlagt og planlagt behandlingsforløp.

  EU startet med Patient Summary og ePrescription, men har nå utvidet arbeidet til å omfatte standardiserte utvekslingsformater for epikriser, prøvesvar og bilder.

  Les mer om Exchange of Electronic Health Records across the EU

  Nasjonal styring og forvaltning av HL7 FHIR

  HL7 FHIR er en standard som beskriver informasjon på en strukturert måte for bruk i datadelingsgrensesnitt.

  FHIR består av ressurser som beskriver grunnleggende informasjonsobjekter som kan tilpasses til spesifikke formål, for eksempel pasientinformasjon eller behandlingsplan. Denne tilpasningen skjer gjennom profilering av ressursene, og ved å sette disse profilene sammen på en strukturert måte kan man utveksle informasjon som hører sammen.

  FHIR representerer en smidig tilnærming til standardisering, det vil si at man utvikler den grunnleggende standarden gjennom erfaringer fra konkrete implementasjoner og gjenbruk av andre implementasjoner. Dette betyr at man kan oppnå en raskere implementering av grensesnitt basert på FHIR, men det kan også føre til behov for hyppigere endringer og større variasjon hvis man ikke følger grunnleggende krav og retningslinjer.

  For å sikre enhetlig bruk og uønsket variasjon arbeider Direktoratet med virkemidler og prinsipper for styring og forvaltning av FHIR i Norge. En slik styring og forvaltning krever innsats fra alle aktører som er involvert – det vil si både myndigheter, virksomheter og standardiseringsorganisasjoner.

  Overordnede prinsipper for styring av FHIR i Norge:

  • Sektoren må ta et aktivt ansvar og del i utviklingen av grunnleggende FHIR-produkter som basisprofiler og områdeprofiler, og sørge for at erfaringer blir dokumentert og benyttet i den videre prosessen med utvikling og implementering av FHIR
  • HL7 Norge forutsettes å fungere som en bærekraftig og viktig aktør i arbeidet med å tilrettelegge for FHIR i Norge, og tar ansvar for å tilpasse standardene til norske forhold ved hjelp av profiler og implementasjonsguider
  • Direktoratet for e-helse er normerende myndighet og etablerer prosesser og kvalitetskrav for vurdering og normering av aktuelle FHIR-produkter
  • Internasjonalt arbeid skal gi viktige føringer for hvordan FHIR skal implementeres og brukes i Norge (for eksempel International Patient Summary)

  Norske profiler for HL7 FHIR

  Direktoratet for e-helse og HL7 Norge samarbeider om å tilrettelegge for bruk av FHIR i Norge. Ett av tiltakene er å utarbeide norske basisprofiler for gjenbruk i e-helseløsninger, se Norske basisprofiler for HL7 FHIR.

  Vurderinger og anbefalinger om internasjonale standarder

  Direktoratet for e-helse publiserer anbefalinger om internasjonale standarder basert på vurderinger av bruk innen ulike områder. Eksempler på relevante standarder er HL7 FHIR for datadeling, openEHR arketyper for lagring i EPJ-systemer og HL7 CDA for dokumentdeling. Anbefalingene benyttes for å vurdere hvilke standarder som kan være relevante i utredninger knyttet til konkrete behov.

  Informasjonsmodellering er en viktig del av arbeidet med e-helsestandardisering. Til nå har det vært lite helhetstenking rundt felles informasjonsinnhold og mulighet for å gjenbruke informasjon på tvers av bruksområder. Utviklingen fremover vil i større grad kreve at man standardiserer informasjonsinnholdet og etablerer felles informasjonsmodeller som utgangspunkt for å dekke mer spesifikke behov.

  Direktoratet for e-helse har startet et arbeid for på sikt å etablere felles informasjonsmodeller. Som utgangspunkt for dette arbeidet er det gjennomført vurderinger av standarder og verktøy som kan inngå i et rammeverk for felles informasjonsmodeller. Dette rammeverket vil også beskrive prinsipper og metode for informasjonsmodellering og hvordan felles informasjonsmodeller skal brukes i arbeidet med å etablere standarder for utveksling av informasjon.

  ​​​Hva er e-helsestandarder og hvorfor er de viktige?

  E-helsestandarder gir regler for elektronisk behandling av opplysninger knyttet til helsehjelp, eller administrasjon av helsehjelp. De brukes blant annet av leverandører som utvikler IKT-systemer for helse- og omsorgstjenesten.

  Elektronisk behandling betyr i dette tilfellet behandling av opplysninger ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Dette omfatter registrering, retting, sletting, lagring, styring av tilgang, sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, meldingsutveksling og andre former for elektronisk samhandling.

  Referansekatalogen for e-helse gir en oversikt over e-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift eller anbefalt av offentlig myndighet.

  Illustrasjon Elektronisk samhandling med standarder
  Elektronisk meldingsutveksling

  Hvorfor er e-helsestandarder viktige?

  E-helsestandarder er viktige både for å sikre god pasientbehandling og gode arbeidsprosesser.

  Pasientene har rett til å motta trygg helsehjelp av god kvalitet, uavhengig av hvor de mottar hjelpen og hvem som yter den. I mange tilfeller betyr dette at helsepersonell må samarbeide om hjelpen, enten innen en virksomhet eller mellom ulike virksomheter. Et moderne helsevesen er avhengig av at helsepersonell får tilgang til relevante helseopplysninger og andre personopplysninger gjennom digitale løsninger når de yter helsehjelp, og at opplysningene behandles på forsvarlig måte i henhold til Personopplysningsloven m.fl. Elektronisk samhandling i pasientbehandlingen forutsetter at alle IKT-systemene benytter de samme e-helsestandardene.

  I tillegg til at til at standarder bidrar til bedre og tryggere pasientbehandling er de også nødvendig for å digitalisere arbeidsprosesser i helsevesenet. Dette gjelder spesielt når helsepersonell innen samme virksomhet samhandler om pasientbehandlingen gjennom bruk av samme IKT-system.

  Utvikling og forvaltning av standarder

  Styringsmodell og prosess for forvaltning av e-helsestandarder er beskrevet i Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

  Nyhetsbrev

  Meld deg på nyhetsbrev om arkitekturstyring, standarder og referansekatalog for å få tilsendt e-post om aktuelle saker.

  Fant du det du lette etter?
  Ja Nei