Hopp til hovedinnhold
Søk

Identifikatorer for personer

Dette dokumentet gir en oversikt over personidentifikatorer som er i bruk i helsetjenesten og hvordan de skal bygges opp.  

Om dokumentet

Det finnes to offisielle nummersystem for identifisering av personer i Norge: fødselsnummer og D-nummer. I helsevesenet bruke disse for entydig identifikasjon av pasienter i fag- og pasientadministrative systemer.

Noen pasienter har ikke fødsels- eller D-nummer, eller er bevisstløs ved innleggelse og kan ikke gjøre rede for seg. I slike tilfeller er det behov for å opprette en midlertidig identifikator for pasienten i IT-systemene.

Dette dokumentet gir en oversikt over identifikatorer som er i bruk i helsetjenesten i dag og hvordan de skal bygges opp. Det er en oppdatering av Identifikatorer for personer: Syntaks for fødselsnummer, hjelpenummer mv (HIS 1001:2010).

Fødselsnummer

Fødselsnummer er et identifikasjonsnummer på 11 siffer for personer som er folkeregistrert i Norge. Det tildeles av Skatteetaten.

For mer informasjon om fødselsnummer gå til Skattetaten.no

Oppbyggning

  • Fødselsnummeret består av 11 siffer.
  • De seks første sifrene viser fødselsdato i rekkefølgen dato, måned, år (D1, D2, M1, M2, Å1, Å2)
  • De tre neste sifrene er individsiffer (I1, I2, I3). Det tredje nummeret viser til kjønn der partall betegner kvinne og oddetall betegner mann
  • De to siste sifrene er kontrollsiffer som beregnes av de ni første sifrene (K1, K2)
  • Personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret.

Ved tildeling av fødselsnummer anvendes de følgende seriene:

Fødselsår Serie
1854–1899 749–500
1900–1999 499–000
1940–1999 999–900
2000–2039 999–500

For mer informasjon gå til folkeregisterforskriften.

Beregning av kontrollsiffer i fødselsnummeret

Kontrollsifrene K1 og K2 brukes til å kontrollere om et gitt nummer er et fødselsnummer, eller om det er feilregistrert. De skal i størst mulig grad fange opp de fleste formene for skrivefeil og ombyttinger av tallene i personnummeret.

Det første kontrollsifferet, K1, beregnes av de ni første sifrene i fødselsnummeret.

For å finne K1 multipliseres de ni første sifrene i fødsels­nummeret med faste vekter: 3, 7, 6, 1, 8, 9, 4, 5 og 2, for å få kontrollverdien V1:

V1 = 3D1 + 7D2 + 6M1 + M2 + 8å1 + 9å2 + 4I1+ 5I2 + 2I3.

Deretter deles V1 på 11, og vi får et resttall mellom 0 og 10. Hvis resttallet er 0, er K1=0, ellers er K1 lik 11 minus resttallet.

Tilsvarende beregnes det andre kontrollsifferet K2 fra de ti andre sifrene, der de faste vektene er 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 og 2:

Kontrollsifferet K2 regnes ut ved V2 = 5D1 + 4D2 + 3M1 + 2M2 + 7å1 + 6å2 + 5I1 + 4I2 + 3I3 + 2K1.

V2 deles 11 og vi får et resttall mellom 0 og 10. Hvis resttallet er 0, er K2=0, ellers er K2 lik 11 minus resttallet.

Det blir ikke tildelt fødselsnummer som gir K2 = 10.

D-nummer

Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder, og som er likestilt med fødselsnummer som offisiell ID. Det inaktiveres etter fem år.

Oversikt over hvem som har rett til D-nummer og hvilke virksomheter som kan bestille det finnes på Skatteetatens nettside om D-nummer

Oppbyggning

D-nummeret er konstruert på samme måte som fødselsnummeret bortsett fra at 4 er lagt til det første sifferet (D1).

DUF-nummer

DUF-nr. opprettes av Utenriksdirektoratet (UDI) for personer som søker om oppholdstillatelse i Norge. DUF-nr. har 12 siffer og er registreringsnummeret i UDIs datasystem.

DUF-nr. har tidligere vært i bruk i helsevesenet. Personer som søker om oppholdstillatelse får nå tildelt DUF-nr. og D-nr. samtidig.

H-nummer

Hjelpenummer brukes når det er behov for å føre journal på en pasient som ikke har fødselsnummer eller D-nummer, eller når fødsel- eller D-nummer ikke er kjent. Dette kan for eksempel være nyfødte og utlendinger på kortere besøk i Norge.

Hjelpenummer identifiserer en person innad i en virksomhet.

Hjelpenummer opprettes av journalsystemene.

Oppbyggning

Anbefalt algoritme for hjelpenummer:

Et virksomhetsinternt H-nummer konstrueres på samme måte som fødselsnummeret bortsett fra at 4 er lagt til det tredje sifferet (M1).

Hvis fødselsdato ikke er kjent brukes en fiktiv fødselsdato.

Kontakt

Postmottak, sentralbord
+47 21 49 50 70