Hopp til hovedinnhold
Søk

Tilbakemelding om feil i mottatt melding

Formål og bruksområde

Meldingen Tilbakemelding om feil i mottatt melding brukes for å varsle avsender av fagmeldingen om at mottakende virksomhet ikke kan eller skal behandle fagmeldingen.

Tilbakemelding om feil i mottatt melding erstatter ikke bruken av negativ applikasjonskvittering. Meldingen skal benyttes for å varsle om feilsending eller teknisk feil med fagmeldingen som ikke fanges opp av negativ applikasjonskvittering, og som er oppdaget etter at positiv applikasjonskvittering er sendt. Meldingen kan også benyttes til å varsle om at innhold i en mottatt fagmelding ikke er i henhold til bruksområdet.

Tilbakemelding om feil i mottatt melding skal kunne benyttes selv om pasienten ikke har journal i virksomheten som har mottatt fagmeldingen. Pasientinformasjon som skal oppgis i hodemeldingen kan i dette tilfellet hentes fra mottatt fagmelding.

Meldingen skal ikke brukes for å varsle om:

 • feil eller mangler i det helsefaglige innholdet i meldingen
 • feil som skal varsles med negativ applikasjonskvittering
 • feil som skal varsles med ebXML error

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomheter standarden er obligatorisk for.

Virksomhet Obligatorisk
Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp Sende og motta

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 1.

Endringshistorikk

Dette dokumentet er en oppdatert versjon av originalstandarden. Dette betyr at endringer/presiseringer som er gjort siden standarden ble fastsatt er innarbeidet i dokumentet.

Endringene/presiseringene er beskrevet i tabellen under. Den originale standarden er tilgjengelig fra Dialogmelding v1.0 under profil "Tilbakemelding om feil i mottatt melding". Her finnes også et eget dokument som viser endringene/presiseringene i mer detalj.

Dato Endring Type
15.07.2019
 • Presisert formål og bruksområde i kapittel 1
 • Presisert bruk av meldingen i kapittel 3
 • Presisert krav til innhold i Hodemelding
 • Inkludert krav fra HISD 80903:2009 Dialogmelding implementeringsveiledning
 • Oppdatert normative referanser
 • Språklige forbedringer
Presisering
04.01.2018
 • Endret dokumenttittel fra 'Standard for dialogmelding: Avviksmelding' til: 'Tilbakemelding om feil i mottatt melding'.
 • Endret kodetekst for kodeverdi DIALOG_AVVIK i kapittel 4.2. Kodetekst er endret til: Tilbakemelding om feil i mottatt melding
Presisering

Innledning

Standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding (HIS 1151:2006) er en profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) [1]. Profilen inneholder krav og presiseringer til hvordan standarden skal benyttes når det foreligger behov for å sende meldingen Tilbakemelding om feil i mottatt melding.

Normative referanser

Følgende dokumenter er normativt referert i dette dokumentet. Disse er uunnværlige for anvendelsen av denne profilen. Dokumentene kan lastes ned fra http://www.ehelse.no/.

[1] Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)

[2] Standard for hodemelding v1.2 (HIS 80601:2006)

[3] Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav (HIS 1153-1:2016)

[4] Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

[5] Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017)

Bruk av meldingen

Tilbakemelding om feil i mottatt melding benyttes for å varsle avsender av fagmelding om at mottakende virksomhet ikke kan eller skal behandle mottatt fagmelding. Meldingen skal inneholde referanse til hvilken fagmelding det dreier seg om, og årsak til at meldingen ikke vil bli behandlet.

Tilbakemelding om feil i mottatt melding benyttes for å varsle avsender av fagmelding om at mottakende virksomhet ikke kan eller skal behandle mottatt fagmelding. Meldingen skal inneholde referanse til hvilken fagmelding det dreier seg om, og årsak til at meldingen ikke vil bli behandlet. Følgende retningslinjer gjelder for bruk av denne standarden:

 • Tilbakemelding om feil i mottatt melding er alltid et svar på en mottatt melding
 • Tilbakemelding om feil i mottatt melding sendes fra mottaker av fagmeldingen som ikke kan behandles

Ved bruk av meldingen gjelder følgende:

Sendes fra

Mottaker av fagmelding

Sendes til

Avsender av fagmelding

Obligatorisk innhold

Referanse til fagmeldingen Kodet og tekstlig beskrivelse av hvorfor meldingen ikke kan behandles

Merk

Tilbakemelding om feil i mottatt melding erstatter ikke bruken av negativ applikasjonskvittering.

Tekniske krav

Profil

Standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding er en profil av HIS 80603:2006 (Standard for Dialogmelding v1.0). Kravene i HIS 80603:2006 gjelder med de begrensninger og presiseringer som følger av denne standarden.

Tilbakemelding om feil i mottatt melding stiller krav til bruk av tjenestebasert adressering [3], [4] og [5].

Bruk av Standard for hodemelding

Tilbakemelding om feil i mottatt melding skal alltid benyttes sammen med Standard for hodemelding [2].

Standard for hodemelding dekker følgende informasjon:

 • Avsender
 • Mottaker
 • Pasientopplysninger
 • Meldingsteknisk informasjon
 • Referanse til dialogen
 • En XML-instans av Tilbakemelding om feil i mottatt melding som ligger inkludert i Standard for hodemelding

Krav til bruk av Standard for hodemelding

Følgende krav gjelder for bruk av Standard for hodemelding:

 • Alle obligatoriske element skal være fylt ut i Standard for hodemelding.
 • En meldingsinstans av Tilbakemelding om feil i mottatt melding skal overføres inkludert i hodemeldingen som en egen XML-meldingsinstans
 • Følgende element i hodemeldingen skal benyttes for å identifisere en meldingsinstans av Tilbakemelding om feil i mottatt melding:
  • MsgHead/MsgInfo/Type Verdien i dette elementet skal alltid være følgende kodeverdi fra kodeverk 8279: DIALOG_AVVIK Tilbakemelding om feil i mottatt melding, som gir følgende innhold i elementet:
   • MsgHead/MsgInfo/Type/@V = ”DIALOG_AVVIK”
   • MsgHead/MsgInfo/Type/@DN = ”Tilbakemelding om feil i mottatt melding”
 • Følgende element i hodemeldingen skal være utfylt slik: MsgHead/Document/RefDoc/MsgType/@V = ”XML”
 • Elementet MsgHead/Document/RefDoc/Content skal inneholde en instans av riktig XML-skjema med korrekt navnerom:
  • XML-skjema: Dialogmelding-v1.0.xsd
  • Navnerom: http://www.kith.no/xmlstds/dialog/2006-10-11
 • Avsender- og mottakerinformasjon skal følge krav i standarden Tjenestebasert adressering. Gjelder følgende informasjonsstrukturer:
  • MsgHead/MsgInfo/Sender
  • MsgHead/MsgInfo/Receiver
 • Følgende frivillige element i hodemeldingen skal alltid være med:
  • MsgHead/MsgInfo/Patient
   • Minimum navn og identifikator skal være med
  • Merk: Hvis meldingen gjelder en pasient som ikke har EPJ hos mottaker, skal pasientinformasjon fra mottatt fagmelding benyttes
 • Referanse til mottatt fagmelding skal alltid være med og gjelder følgende informasjonsstrukturer:
  • MsgHead/MsgInfo/ConversationRef

Bruk av standard for dialogmelding

Krav til bruk av Standard for dialogmelding v1.0

Klassen Notat i Standard for dialogmelding v1.0 skal benyttes for Tilbakemelding om feil i mottatt melding og er beskrevet i tabellene under.

Klasse: Notat

For klassen Notat skal kun elementene som inngår i tabellen under benyttes.

UML-navn XML-element K Datatype Implementeringsveiledning
tema kodet TemaKodet 1 CV

Kodet opplysning for å gruppere innholdet.

Standard kodeverk:

8117 Avvik ved mottak av elektronisk melding

Eksempel:

<TemaKodet DN="Feil adressat" V="1" S="2.16.578.1.12.4.1.1.8117"/>

Notatinnhold TekstNotatInnhold 1 anyType Tekstlig beskrivelse av hvorfor meldingen ikke kan behandles.

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon.

Høring

Dirktoratet for e-helse har en høring om bruk av standarden, se Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt melding.

Kontakt
Meldingshjelp