Søk

Bedre sammenheng i pasientforløp

E-helse skal bidra til helhetlige og godt koordinerte helse- og omsorgstjenester som ivaretar krav til pasientsikkerhet og kvalitet.

Målene innen dette området er todelt: bidra til plan og kontinuitet i ansvarsoveranger, og dele oppdaterte legemiddelopplysninger.

Vi har tatt viktige skritt på veien mot det overordnede målet Én innbygger – én journal. En rekke nasjonale løsninger og systemer for informasjonsutveksling på tvers av helsetjenesten har blitt etablert, som Helsenorge, kjernejournal, e-resept og elektronisk meldingsutveksling.

Helsenorge, kjernejournal og vaksinasjonsregisteret SYSVAK har spilt en sentral rolle i håndteringen av korona-pandemien. At disse løsningene allerede var etablert før pandemien og kunne bygges videre på, har vært stor fordel.

Pasientens legemiddelliste er et hovedtiltak innen dette strategiske området. I 2021 startet utprøvingen av Pasientens legemiddelliste (PLL) i Bergen/Helse Vest. Helsepersonell bruker i dag mye tid på å finne ut hva pasienter bruker av legemidler. En felles oppdatert digital oversikt vil frigjøre tid som kan brukes til pasientbehandling, gi tryggere behandling og bedre pasientsikkerhet.

PLL realiseres gradvis gjennom flere tiltak. Noen er allerede i gang som tiltak knyttet til e-resept og elektronisk multidose, og innføring av kjernejournal i pleie og omsorgstjenesten. Dette er et avgjørende tiltak for å styrke pasientsikkerheten på legemiddelområdet. Innføring av elektronisk kurve (informasjon om medisinbruk og målinger foretatt på pasienter på for eksempel sykehus) i stedet for papirbasert, er et annet viktig bidrag. 

Digihelse gjør at brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell via Helsenorge, og er tatt i bruk i over en fjerdedel av landets kommuner. Digihelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbyggerne, og er pilotert og implementert i en rekke kommuner.

Hvordan ligger vi an?

Kommet langt
 • Prosjektet SAFEST, som skal utvikle ny tjeneste for strukturert legemiddelinformasjon på sykehus, har sin første leveranse i mars.
 • Helsenorge kraftig vekst under korona, 140 millioner besøk og  77,5 millioner innlogginger.
 • Pasientens legemiddelliste er i gang, prøves ut i Helse Vest/Bergen.
 • Innbyggere og Helsepersonell kan sjekke vaksinasjonsstatus via  Helsenorge og kjernejournal.
 • Dialogmeldinger tatt i bruk mellom sykehus og kommuner, og og mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og fastleger. Vil gi mer effektiv dialog og tryggere pasientforløp.
 • Målarkitektur for dokumentdeling etablert
 • Sentral forskrivningsmodul (SFM) utvikles for å støtte grunnleggende e-resept-funksjonalitet, multidose og pasientens legemiddelliste, slik at dette ikke må utvikles av hver enkelt journalleverandør.
 • Kjernejournal er tatt i bruk i spesialisthelsetjenesten, og breddes i kommunene. 
 • Nesten 2,5 millioner innbyggere har sett sin kjernejournal på Helsenorge.
 • 21 000 forskjellige helsepersonell med oppslag i kjernejournal.
 • Digihelse-pilot gjennomført og vedtatt videreført som nasjonalt prosjekt.
 • E-resept: Nesten alle resepter er elektroniske (92 prosent). 
 • Alle innbyggere i Norge har fått opprettet kjernejournal, tilgjengelig via Helsenorge.
 • Nye tjenester for innbyggerne på Helsenorge:
  • Mulighet til å registrere samtykke til organdonasjon og opprette donorkort.
  • Forbedret visning av legemidler og mulighet for å vise elektroniske multidosemeldinger, samt funksjonalitet som gjør at innbyggerne selv kan blokkere helsepersonells tilgang til resepter.
  • Etablering av verktøy er et nytt område som tilretteleger for at et bredt utvalg av aktører (private og offentlige) kan levere digitale lærings- og mestringstilbud. Rask psykisk helsehjelp i Bærum kommune først ut med verktøy for søvnvansker.
 • Digihelsestasjon gjennomføres som et nasjonalt samarbeidsprosjekt.