Søk

E-resept

E-resept er en nasjonal e-helseløsning (samhandlingsløsning) for sikker overføring av reseptinformasjon. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og færre feil ved forskrivninger og utleveringer. E-resept startet i 2011 som pilot og breddet fra 2013. Både fastleger, legevakter, sykehus, apotek og bandasjister bruker e-resept, og i dag er omtrent 93 prosent av alle resepter utskrevet elektronisk.

 

Det arbeides med å tilrettelegge for innføring av e-resept til andre rekvirentgrupper, for eksempel tannleger og kommunale helse- og omsorgsenheter.

E-resept – rekvireringer og utleveringer

Det sendes rundt 29 millioner e-resepter til reseptformidleren årlig. Nettapotek og nettbandasjister har også en kobling mot e-resept slik at kunden kan se og bestille sine elektroniske resepter på nett.

I desember 2021 ble det rekvirert over 2,6 millioner e-resepter. Samtidig ble det utlevert over 5 millioner e-resepter.

Rekvirerte og utleverte resepter 2012-2021

 

Økning i bruk av e-resept

Mot slutten av 2021 var 93,6 prosent av alle utleverte pakninger av humane legemidler (inkludert handelsvarer, ekskludert veterinærpreparater) e-resepter.

Dette nivået vil sannsynligvis ikke øke før nye rekvirentgrupper tar e-resept i bruk. Det har vært en stadig økning i bruken av e-resept siden innføringen i 2011 men de siste årene ser man en stagnering.

Andel solgte pakninger på e-resept 2012-2021

Andel e-resept rekvirert i spesialisthelsetjenesten

Per desember 2021 utgjorde e-resepter fra spesialisthelsetjenesten 12,3 % prosent av det totale antallet e-resepter. 

Unike rekvirentvirksomheter som bruker e-resept

Sammenliknet med desember 2020, var det 79 flere unike rekvirenter som brukte e-resept i desember 2021, til sammen 2 471 rekvirenter.

Bruk av e-resept kan måles ved å se på antall unike rekvirentvirksomheter som har rekvirert e-resept i løpet av de siste 100 dager.

Se dine legemidler på Helsenorge

Ved å logge deg inn i på Helsenorge kan du få oversikt over dine legemidler og en oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Du kan også få fullmakt (via samtykke) til å se andres legemidler og resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten.

Oppslag på legemidler 2012-2021

Tjenesten het tidligere mineresepter.no, som ble stengt 15. september 2018. Grafen under viser innlogging til mineresepter.no fra 2011 til 2017 og fra og med 2018 viser grafen innloggede besøk på Helsenorge, for tjenesten se dine legemidler.

En person kan besøke en tjeneste flere ganger i løpet av samme innlogging, og dette telles da som separate besøk. Det ligger derfor en endring i telling bak økningen fra overgangen til Helsenorge.

Bruken av tjenesten har økt betydelig spesielt i sin periode på Helsenorge. Andel innloggede på tjenesten legemidler har de siste to årene økt med 30 prosent hvert år. I desember 2021 var det over 1 048 000 besøk til tjenesten.

 

 

Relatert innhold

Prøver ut pasientens legemiddelliste i Bergen

Flere pasienter i Bergen får fra høsten være med og prøve ut pasientens legemiddelliste.

Sentral forskrivningsmodul tas i bruk

Nå har første legekontor tatt i bruk den nye sentrale forskrivningsmodulen. Den skal gjøre det enklere for helsepersonell å bruke e-resept.

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse

Direktoratet for e-helse gjennomfører årlig kartlegging av helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. Her finner du alle utgavene.