Søk

Digitalisering av arbeidsprosesser

For at du og jeg skal få trygg og god behandling, må helsepersonell ha enkel og sikker tilgang til nødvendige helseopplysninger.

Målet innenfor dette satsingsområdet er todelt: Det ene er å modernisere og utvikle journal- og samhandlingsløsninger i hele helse- og omsorgstjenesten. Det andre er å digitalisere legemiddel-håndteringen i helse- og omsorgstjenesten. 

Dette vil gi både helsepersonell og innbyggerne bedre tilgang på viktige helseopplysninger, og dermed bidra til å styrke pasientsikkerheten. 

En stor del av arbeidet er knyttet til Én innbygger – én journal, og inkluderer blant annet Felles kommunal journal (tidligere Akson journal), modernisering av journalsystemene på sykehusene og Helseplattformen i Midt-Norge. I tillegg jobbes det med å videreutvikle nasjonale løsninger som helsenorge.no og Kjernejournal, og med å binde de ulike løsningene sammen.

EPJ-løftet bidrar til å modernisere de elektroniske pasientjournal-systemene hos fastleger og privatpraktiserende spesialister.

Videre har Norge fått et nytt, modernisert folkeregister. Dette berører hele helse- og omsorgstjenesten. Folkeregisteret er avgjørende for å identifisere riktig pasient og at informasjon sendes til rett adresse. Satsingen MF Helse skal sikre at helse- og omsorgssektoren har tilgang til oppdaterte folkeregisteropplysninger, samt oppdatere folkeregisteret slik at nyfødte barn får fødselsnummer og dødsfall blir registert.

Mye har blitt levert på dette området, men vi har også mye viktig arbeid foran oss. Arbeidet er komplekst. I tillegg til teknisk utvikling kreves også endringer i arbeidsprosesser, organisering og på det juridiske planet.

Hvordan ligger vi an?

Kommet langt
  • Helseplattformen, en felles pasientjournal sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister i hele Midt-Norge, planlagt på lufta 30. april. Det er første gang det etableres en slik felles løsning i Norge, og Helseplattformen er utprøving av det nasjonale målet om Én innbygger - én journal.
  • Program digital samhandling leverte forslag til videre arbeid (steg 2) i januar. Handler om hvilke nye tjenester og løsninger som må utvikles for å nå målet om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste.
  • Program digital samhandling etablert.  Videre arbeid mot målet om Én innbygger – én journal vil foregå gjennom dette programmet, prosjekt Felles kommunal journal og Helseplattformen. Skal ivareta arbeidet med de nasjonale løsningene for samhandling. 

 

 

  • EPJ-løftet: Det er gjennomført behovs- og konseptutviklingsarbeid for bedre støtte til legekontor ved innføring av flere tjenester.
  • Ca. 30 kommuner har prøvd ut løsning for elektronisk melding om dødsfall med godt resultat.
  • Direktoratet for e-helse fikk i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for tiltak knyttet til helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Konseptet fikk arbeidsnavnet Akson.