Søk

Felles grunnmur for digitale tjenester

Felles grunnmur for digitale tjenester er et sett med byggeklosser som skal tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av helse- og omsorgssektoren.

Grunnmuren består av byggeklossene kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles krav og retningslinjer og felles infrastruktur.

Felles grunnmur skal gi raskere, sikrere og mer kostnadseffektiv digitalisering av helse- og omsorgssektoren, og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling på tvers av forvaltningsnivåene og bedre muligheter for innovasjon.

Grunnmursarbeidet er igjen viktig for store digitaliseringstiltak som pasientens legemiddelliste, Felles kommunal journal, Helseplattformen og helsedata-satsingen.

Standardisering og normering er avgjørende for at opplysninger kan utveksles korrekt mellom virksomheter, helsepersonell og innbyggere. Hvis vi bruker internasjonale standarder, vil det bidra til mer effektiv utvikling av digitale løsninger og tjenester. Derfor anbefaler vi bruk av internasjonale standarder.

En viktig satsing er Felles språk, som består av terminologien SNOMED CT i kombinasjon med helsefaglige kodeverk. Felles språk brukes til strukturering av informasjon i journalsystemene. Dette gjør Direktoratet for e-helse i samarbeid med aktørene i sektoren, og Felles språk og SNOMED skal blant annet brukes i Helseplattformen i Helse Midt-Norge.

Det brukes også nasjonale felleskomponenter som går på tvers av sektorer og som er utenfor grunnmuren. Eksempler på dette er påloggingsløsningen HelseID som benytter ID-porten og grunndata som gjenbruker informasjon fra Folkeregisteret.

Programmet MF helse (modernisert folkeregister) koordinerer overgangen for helsetjenesten i forbindelse med at Norge har fått et nytt, modernisert folkeregister.

Program digital samhandling forventes å gi et kraftig løft for området fremover.

Det har blitt gjort viktige tiltak og forbedringer på området, og videre fremdrift er av kritisk betydning for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Hvordan ligger vi an?

Kommet langt
  • Målarkitektur for dokumentdeling publisert. Dokumentdeling mellom aktører gjør det mulig å overføre kunnskap på tvers av virksomhetsgrenser og omsorgsnivåer og legger til rette for mer effektiv samhandling gjennom pasientforløpet.
  • Standard for tjenestebasert adressering har vært under innføring i 2019. Helseforetak og kommuner langt på vei ferdig med å innføre standarden. Gir færre feil knyttet til adressering av meldinger, og dermed mindre ressursbruk for manuell oppfølging av meldingsutvekslingen.
  • Startskuddet for den norske versjonen av SNOMED CT gikk i april 2019. I første omgang var det noen få tusen begreper med norsk tekst på plass. Innholdet blir deretter videreutviklet i samarbeid med Helseplattformen.
  • SNOMED CT ble brukt i en elektronisk pasientjournal (EPJ) for første gang i Norge. Prosjekt Tanndata gjennomførte en pilot sammen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge og en EPJ-leverandør. Piloten viste at selv det å ta i bruk små deler av SNOMEC CT gir stor verdi for analyse og sekundærbruk.
  • 4,3 milliarder oppslag på grunndata, en økning på 180 % fra året før. 

 

  • Plan for utvikling av felles grunnmur levert. 
  • Satsing på Felles språk, og anbefaling av SNOMED CT som helsefaglig terminologi.
  • Norge deltar i  i eHealth Network, EU-kommisjonens organ for adopsjon av retningslinjer og standarder på e-helsefeltet.
  • 2,4 millioner oppslag på grunndata.
  • Nytt system for forvaltning og publisering av kodeverk, HealtTerm, tatt i bruk.