Søk

Elektronisk melding om dødsårsak (MF helse)

Norske leger plikter å sende melding om dødsfall til Folkeregisteret (Skatteetaten) og melding om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret (Folkehelseinstituttet). Fra 1. januar 2022 er det lovpålagt å melde dødsårsak elektronisk. 

Norsk helsenett gir teknisk støtte og har fra mai 2021 innført løsningen på vegne av Programmet Modernisering av Folkeregisteret (MF Helse) i Direktoratet for e-helse.

Ny, elektronisk melding om dødsfall skal sørge for at det moderniserte folkeregisteret blir raskere oppdatert. I tillegg skal Dødsårsaksregisteret også raskere oppdateres, da den gamle "Legeerklæring om dødsårsak" nå gjøres digital.

Papirversjonens del 1 (dødsfallmelding) og del 2 (dødsårsaksmelding) skal med ny elektronisk løsning sendes samtidig til henholdsvis Folkeregisteret (Skatteetaten) og Dødsårsaksregisteret (Folkehelseinstituttet).

Denne effektiviseringen berører flere aktører, herunder pasienter/innbyggere, helsepersonell som jobber med folkeregisterdata og sivile aktører som NAV og bankene.

Den nasjonale innføringen av elektronisk løsning startet i mars 2020. Denne prosessen krever at leger er informert og at helsetjenesten tilrettelegger for innføring.

Nasjonal e-helsemonitor har opprettet en indikator som følger utviklingen i bruk av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Figuren viser utviklingen i både antall og andel elektroniske dødsmeldinger over tid.

Forklaring: antall forventet døde per måned er basert på et tiårig gjennomsnitt for den aktuelle måned. Antall elektroniske meldinger om dødsårsak per måned er det faktiske antallet for den måneden. Antall meldinger om dødsårsak per papir er differansen mellom antall forventet døde og antall elektroniske meldinger om dødsårsak for den aktuelle måneden. Totalt antall meldinger og andel elektroniske meldinger er derfor estimater, mens totalt antall elektroniske meldinger er eksakt.