Søk

Helsehjelp på nye måter

Bruk av nye, digitale måter å gi helsehjelp på kan gjøre hverdagen tryggere og enklere tryggere for pasienter, innbyggere og pårørende.

Helsehjelp på nye måter gjennom velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er også svært viktig for å kunne bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. I møtet med en aldrende befolkning, mer sammensatte sykdomsbilder og økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester - må vi utvikle nye måter å gi hjelpen på. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologisk knutepunkt er en tjeneste for kommunene som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer (for eksempel elektroniske pasientjournaler). Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene. 

Gjennom digital hjemmeoppfølging/avstandsoppfølging kan pasienter ha kontakt med kommunen, fastlegen eller sykehuset uten å være fysisk tilstede, og det finnes mange gode eksempler fra ulike deler av landet.

Det er flere pågående prosjekter med fokus på å tilrettelegge for innbyggere som ressurs, blant annet Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten, Digitale innbyggertjenester i Nord (Helse Nord), Alle møter (Helse Vest), DigiHelse (KS) og Digihelsestasjon (Oslo kommune). Innbyggere deltar aktivt i utvikling og utprøving.

Helsenorge som nasjonal portal for digitale innbyggertjenester har blitt kontinuerlig er videreutviklet og i økende grad tatt i brukt av innbyggerne, særlig under koronapandemien.

Gjennom pandemien ble det og stort sprang i bruk av video/e-konsultasjoner (tekst, bilde eller lyd). De fleste fastleger tilbyr e-konsultasjoner og dialogtjenester gjennom Helsenorge.

Det har blitt gjort viktige fremskritt på området, likevel er det mange tiltak som enda ikke er igangsatt og bærer preg av å være pilotprosjekter. 

Hvordan ligger vi an?

Kommet langt
  • Velferdsteknologisk knutepunkt er i drift (utprøving) i 12 kommuner som dekker 26 prosent av innbyggerne i Norge.
  • Over 200 kommuner benytter nå velferdsteknologi aktivt i sine pleie og omsorgstjenester. Dette dekker ca. 70 % av Norges befolkning.
  • Helsenorge med en rekke nye tjenester for innbyggerne, og 140 millioner besøk og over 77 millioner innlogginger.