Hopp til hovedinnhold
Søk

Områdeutval digital samhandling

I samband med vidareutvikling av den nasjonale styringsmodellen i 2021 blei det gjort ein gjennomgang av dei nasjonale utvala. Områdeutvalet blei ikkje ein del av den framtidige styringsmodellen. Som følgje av dette er Områdeutvalg digital samhandling avslutta som eige forum.

Samhandlingsforum

Samhandlingsforum er eit frittståande forum som har som mål å føre vidare dei gode diskusjonane frå Områdeutvalget. Formålet er å leggje til rette for erfaringsutveksling og gode diskusjonar, på ein uformell arena utan førehandsutsende saksunderlag og referat. Første møte i forumet var 13. mai 2022.

Møter i Samhandlingsforumet 2022

Møter i Områdeutvalget 2021

Møter i Områdeutvalget 2020

Representantar

Nasjonalt e-helsestyre peikar ut leiar for områdeutvalet.

Direktoratet for e-helse har ansvar for sekretariatsfunksjonen for utvalet. Norsk helsenett SF bidreg i sekretariatet.

Virksomhet Navn

Helse Sør-Øst RHF

Rune Simensen (leiar)

Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen

Helse Midt-Norge RHF

Per Olav Skjesol

Helse Vest RHF

Erik M. Hansen

KS

Ellen Normannseth

Oslo kommune

Kirsti Pedersen

Stavanger kommune

Kristine Skjøthaug

Kristiansand kommune

Kjetil Løyning

Helsedirektoratet

Thore Thomassen

Folkehelseinstituttet

Roger Schäffer

Legeforeningen

Jan Emil Kristoffersen

Norsk helsenett SF

Anders Ravik

Direktoratet for e-helse

Hans Løwe Larsen

Mandat

Mandat for Områdeutvalg digital samhandling (PDF)