Søk

Tekniske anbefalinger ved bruk av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Direktoratet for e-helse har laget en samleside med anbefalinger for kommuner og leverandører om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Om denne samlesiden

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dette er en samling av gjeldende tekniske anbefalinger og krav for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging for de som skal anskaffe, implementere eller levere denne typen løsninger. Veilderen erstatter tidligere publiserte tekniske anbefalinger, herunder IS-2402 og IS-2534.

Involvering Akson

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon er et alternativ til fysisk konsultasjon, telefonsamtale eller tekstlig konsultasjon med eller mellom helsepersonell.

Informasjon om hvordan komme i gang med videokonsultasjon finner du her, samt på denne siden hvor vi har laget en veiledning og god bruk av video i den daglige praksisen.

Se eget avsnitt under om personvern og sikkerhet ved bruk av video.

Tekniske anbefalinger

Med datadeling i helse- og omsorgstjenesten mener vi en samhandlingsform hvor det benyttes API-er for å dele strukturerte data slik det er definert i målarkitektur for datadeling. Det er også definert flere generiske samhandlingsmønstre i dokumentet samhandlingsarkitektur i helse- og omsorgssektoren. De sentrale er:

 • Meldingsutveksling og dokumentutveksling – overføring av strukturerte data/dokument til kjent mottaker (som en del av en automatisk prosessering), eks. PLO-melding, e-resept, henvisning
 • Dokumentdeling – deling av godkjent, lesbart dokument gjennom felles infrastruktur/tjenester, eks deling av journaldokumenter ved bruk av XDS
 • Datadeling - deling av strukturerte data gjennom felles ressurser/tjenester, eks. Innsynstjenester på helsenorge.no som innsyn i journal logg (hvem har sett i min journal).

Hovedfokuset innen velferdsteknologi vil være på datadeling.

De tekniske anbefalingene (de normerende produktene) grupperes i fire kategorier; fra veiledere og retningslinjer til anbefalte og obligatoriske standarder. Nedenfor er de mest relevante listet opp, og disse finnes lett tilgjengelig på denne siden.

Veiledere:

 • Anbefaling om bruk av SMART on FHIR
 • Veileder for utvikling av datadelingsgrensesnitt
 • Veileder for åpne APIer i helse- og omsorgssektoren
 • Målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren (under arbeid)
 • Målarkitektur datadeling virksomhet-virksomhet (under arbeid)

Retningslinjer:

 • Referansearkitektur for datadeling
 • Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling
 • Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger

Anbefalt standard:

Obligatoriske standarder:

 • (Ingen pt)

Spesifikk informasjon for Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) og lenker videre til dokumentasjon rettet mot kommuner og leverandører finner du hos Norsk helsenett.

Videre gjelder også Normens krav (se "Personvern og informasjonssikkerhet" under).

Tema man bør tenke på når man skal anskaffe velferdsteknologiske løsninger (trygghets- og mestringsteknologi):

 • Løsninger må dekke relevante standarder (link til det over)
 • Tilgangsstyring til løsningene må håndteres i henhold til Normens krav
 • Det er leverandørens ansvar at utstyr og tjenester for medisinsk oppfølging sertifiseres og merkes i henhold til forskrift om medisinsk utstyr og annet relevant lovverk.
 • Leverandører må dokumentere at relevante deler av Normen følges i produktleveranser samt oppsett og drift av tjenester. Dette er spesielt viktig når løsninger driftes utenfor Norsk Helsenett.
 • Prinsipper for universell utforming (design for alle) bør følges
 • Øvrige krav til utstyr og/eller tjenestekvalitet må baseres på faktiske behov

Personvern og informasjonssikkerhet

For kommuner har KS har en kvikk-guide til behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi.

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet som gjelder hele sektoren. Det er noen deler av Normen som er spesielt relevant:

Planer og status

For en oversikt over planer for pågående utvikling og innføring av de nasjonale e-helseløsningene, se Veikart for nasjonale e-helseløsninger utarbeidet av Direktoratet for e-helse..

Mer om velferdsteknologi

For å legge til rette for at flere kommner tar i bruk velferdsteknologi gjennomføres Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Mer enn 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.

Programmet gjennomføres av Helsedirektoratet i samarbeid med KS og Direktoratet for e-helse, og du finner mer informasjon om velferdsteknologi på de respektive nettstedene.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei