Søk

Nasjonal arkitektur for velferdsteknologi

Formålet med en arkitektur innen velferdsteknologi er å danne rammen for utvikling av velferdsteknologiske tjenester.

Arkitekturen skal sørge for at samhandlingen fungerer gjennom behandlingsforløpet og at alle aktører skal ha tilgang til relevant informasjon.

Utstyr bør følge felles standard, slik at kommuner og leverandører har fleksibilitet til å oppgradere og ta i bruk ny teknologi etter hvert som det utvikles nye løsninger.

Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i en knutepunkttjeneste driftes og forvaltes av myndighetene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram prøver ut et teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi.

Stegvis implementering

Kommuner som er kommet langt med implementering av velferdsteknologi, har uttrykt behov for å automatisere dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler. I valget mellom en-til-en-integrasjoner for hver enkelt løsning og en fellesløsning, gir knutepunktet mulighet for skalering slik at flere løsninger kan kobles på.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har tidligere anbefalt en stegvis implementering av knutepunktet i samarbeid med et utvalg kommuner og deres leverandører.

Behovsbilde i utvikling

Enkelte grunnleggende behov har vært identifisert fra kommunene. Behovsbildet er i stadig utvikling på grunn av den tjenesteinnovasjonen som foregår i helse- og omsorgssektoren. Derfor anbefalte Nasjonalt velferdsteknologiprogram i 2017 å gjøre realiseringen av knutepunktet i små steg hvor behov og løsningsspesifikasjoner ble definert i tett samarbeid med utvalgte kommuner og deres leverandører.

Direktoratet for e-helse arbeider for å få på plass en helhetlig e-helse arkitektur, der bruk av felleskomponenter står sentralt. Inntil denne rammen er på plass ble realiseringen i 2018 gjort med størst mulig gjenbruk av eksisterende lisenser, rammeverk, og basert på testrealisering gjennomført av Oslo kommune våren 2017.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram leverte i 2018 en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019. Utprøvingen har inkludert nye kommuner og nye leverandører av pasientjournalsystemer for å prøve ut nasjonale standarder.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ser to mulige nivåer av statlige tiltak for å sikre dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, og disse bygger på hverandre. Det første innebærer at det utvikles felles spesifikasjoner og standarder for dataflyten. Det andre innebærer videre utvikling av nasjonalt knutepunkt, hvor nivå to bygger på det første nivået.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en faglig anbefaling vedrørende etablering av det nasjonale knutepunktet for velferdsteknologi. Programmet fortsetter utprøvingen av knutepunktet som tjeneste frem til 1. mars 2020 for å gjøre ytterligere avklaringer knyttet til forvaltning og finansering. Samtidig videreføres samarbeidet med kommunale EPJ leverandører om utarbeidelse av nasjonale grensesnittstandarder for velferdsteknologi.

Kontakt

[email protected]