Søk

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) har vært i drift siden mai 2018, og tilbys nå til nye kommuner. I 2021 vil VKP også inngå som en komponent i utprøving av informasjonsdeling knyttet til digital hjemmeoppfølging.

Hva er VKP?

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.

Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Mulige positive effekter er:

 • VKP sørger for effektiv ressursbruk ute i helsetjenestene ved å binde systemer sammen slik at helsepersonell slipper å bruke tid på å registrere det samme flere steder.
 • VKP bidrar til økt tjenestekvalitet ved at riktig informasjon er tilgjengelig for dem som trenger den, når de trenger den.
 • VKP støtter opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og journalsystem trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å utveksle data med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.
 • Gjennom arbeidet med VKP så utarbeides standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi. Dette gjøres i tett dialog med leverandører.
 • VKP er fremtidsrettet, leverandørenes tilpasninger til VKP vil tilfredsstille krav i det fremtidige felles rammeverket for samhandling i helsesektoren.

Finansiering

VKP, eller tilsvarende infrastruktur for integrasjon av velferdsteknologi, vil inngå i et fremtidig felles rammeverk for samhandling innen e-helse. Leveranse og drift av VKP finansieres sentralt inntil permanente og bærekraftige nasjonale finansieringsmodeller er etablerte.

Nødvendige tilpasninger i systemer som skal kobles på VKP må fortsatt finansieres av eierne av disse systemene (for ekempel kommunene).

Videre utprøving innen digital hjemmeoppfølging

Fra 2021 startes nye utprøvingsprosjekter for å møte samhandlingsbehov knyttet til Digital hjemmeoppfølging. Velferdsteknologisk knutepunkt skal da prøves ut for datadeling mellom flere behandlingsnivåer, for eksempel mellom kommuner, fastleger og sykehus. Les mer i denne artikkelen.

Hvor langt har vi kommet?

Utprøvingen av knutepunktet har frem til nå konsentrert seg om integrasjonsbehov i kommunal sektor mellom velferdsteknologiløsninger, responssenterløsninger og pasientjournalsystemene.

De områdene VKP støtter nå er:

 1. Journalføring av medisindispenserhendelser (Medisineringsstøtte)

VKP støtter journalføring ved "normalhendelser" som utlevering av medisin og dokumentasjon av håndtering av avvik og varsler, for eksempel medisin ikke utlevert eller tom dispenser.

Dette er utviklet og tatt i bruk for Dignio og Evondos i flere kommuner, som Oslo, Bodø, Ringerike og Trondheim.

 1. Journalføring av digitalt tilsyn

VKP støtter journalføring av gjennomførte digitale tilsyn. Dette kan være dokumentasjon av håndtering av varsler og alarmer fra ulike sensorer som brukes til å avdekke uønskede hendelser, som fall eller at noen har forlatt senga eller rommet, for eksempel.

Dette er utviklet og tatt i bruk for Roommate og Tellu i flere kommuner, som Grimstad, Kristiansand, Oslo og Bodø.

 1. Journalføring av behandlingslogg fra et sentralt responssenter

VKP støtter journalføring av dokumentert oppfølging av en alarm (for eksempelen trygghetsalarm eller GPS) fram til denne er ukvittert/avsluttet av responssenteret eller helsepersonell som har overtatt alarmhåndteringen. All info fra behandlingen sendes inn og gjøres til et journalnotat i VKP.

Dette er utviklet og tatt i bruk for NetNordic og Tellu i flere kommuner, som Bamble, Arendal, Grimstad og Kristiansand.

 1. Journalføring av behandlingslogg fra en distribuert responssenterapplikasjon

Journalføring av håndteringen av en hendelse (varsel eller alarm) som kommer inn i en responssenterapplikasjon som brukes av helsepersonell.

Dette er utviklet og tatt i bruk for Sensio i Elverum kommune.

Støtte i EPJ-API: Alle de tre EPJ-systemene (Cosdoc, Gerica og Visma) som brukes i kommunene har støtte for journalnotater i sine API. Dette er dermed mulig for alle kommuner å ta i bruk det som beskrives i punkt 1 – 4.

 1. Uthenting av informasjon fra EPJ
  1. Hent pasientinformasjon. Søker etter informasjon om en eller flere pasienter med aktuelle tjenester, ut fra tjenstlig behov.
  2. Hent tjenester. Søker etter aktuelle tjenester og evt. informasjon om pasientene som har disse tjenestene, ut fra tjenstlig behov.
  3. Hent besøksplan som inneholder planlagte og utførte besøk innenfor aktuell tidsperiode for en pasient, ut fra tjenstlig behov.
  4. Hent tiltaksplan for pasient. Søker etter tiltaksplaner for angitte tjenester for en pasient, ut fra tjenstlig behov.

5a er utviklet og tatt i bruk for Dignio og Tellu i flere kommuner, blant andre Oslo og Bodø.

5b-d er utviklet og tatt i bruk for NetNordic i Bamble og Skien kommune.

Støtte i EPJ-API: Alle de tre EPJ-systemene (Cosdoc, Gerica og Visma) som brukes i kommunene har støtte for 5a i sine API. Cosdoc og Visma har også støtte for 5b-d. VKP er sammen med flere kommuner i dialog med Tieto om dekning for 5b-d i Gerica API.

VKP er i prosess med flere av disse VFT-leverandører om utvidelse av funksjonalitet. Vi er også i dialog med flere VFT-leverandører som ønsker å koble seg til VKP. Det er også etablert et samarbeide med Helseplattformen i Midt-Norge.

Alle utvikling er behovsstyrt og vi tar tak i nye områder når behovene melder seg. I 2021 kan det for eksempel bli aktuelt å utvikle støtte for flere typer tjenester som e-lås og legemiddelkabinett.

Slik kan leverandører og kommuner delta i knutepunktet

Kommuner kan ta direkte kontakt med prosjektet for å melde behov og diskutere løsninger.

Er du velferdsteknologi (VFT)-leverandør og ønsker å kunne tilby dine kunder integrasjon gjennom VKP, må du først og fremst alliere deg med en eller flere kunder (helseaktører, som for eksempel en kommune) som kan ta rollen som behovseier.

VKP vil alltid utvikle integrasjoner i tett dialog med sluttbrukere og vi jobber med å definere brukerhistorier med en tydelig verdi. Vi ønsker å «plukke lavthengende frukter» først og prioritere behov med gevinst for flest mulig. På denne måten kan vi bygge en god og solid samhandlingsløsning, stein for stein. Vi ser ofte god effekt av at flere helseaktører (som kommuner) er involvert i utviklingen av en integrasjonen. Dette bidrar til å sikre gjenbrukbarheten for andre aktører.

Når en helseaktør og en VFT-leverandør har funnet sammen og ønsker å effektivisere informasjonsutvekslingen med andre helseapplikasjoner via VKP, er det flere aktiviteter som må utføres:

 1. Brukerhistorier: Det startes med en behovsanalyse hvor behovet beskrives i form av brukerhistorier. I dette arbeidet involveres ressurser fra VKP-teamet, representanter fra helseaktøren og representanter fra VFT leverandør.
 2. Den tredje parten som det skal utveksles informasjon med må kobles inn. Dersom det gjelder et EPJ-system, kan det hende de har ferdige APIer som må kjøpes og installeres hos kunden, eller det kan i noen tilfeller hende at nye APIer må utvikles.
 3. Løsningsbeskrivelse: Etter at brukerhistoriene er utformet skrives en løsningsbeskrivelse som er grunnlaget for utviklingsarbeidet. I dette arbeidet involveres hovedsakelig ressurser fra VKP-teamet og avklaringer gjøres eventuelt med helseaktøren og VFT-leverandør der dette er nødvendig.
 4. Utvikling: Nødvendig utvikling gjøres i VKP, hos VFT-leverandør og eventuelt også hos EPJ-leverandør eller responssenter-leverandør.
 5. Test: Etter at utvikling er ferdig gjøres en systemintegrasjonstest for å teste hele verdikjeden. I dette arbeidet involveres ressurser fra alle tre parter (VFT-leverandør, VKP og EPJ eller responssenter).
 6. Akseptansetest: Etter at det er gjort en systemintegrasjonstest og alt er testet ok, gjennomføres en akseptansetest (ende til ende test).
 7. Produksjonssetting: Etter at akseptansetest er godkjent er det klart for produksjonssetting av VKP-integrasjonen.

Parallelt med aktivitetene listet ovenfor må følgende også gjennomføres:

 1. Samarbeidsavtale må inngås mellom helseaktøren og Direktoratet for e-helse.
 2. Oppkoblingsaktiviteter til test- og produksjonsmiljøet for helseaktør via Norsk Helsenett (NHN).
 3. Leverandør av VFT må godkjennes som en tredjepartsleverandør i NHNs adresseregister.
 4. ROS analyse må gjennomføres og godkjennes.
 5. Implementeringsaktiviteter må være gjennomført i kommunen.

Bruk av Helse-ID for leverandører

VKP bruker Helse-ID for autentisering. Det betyr at VFT-leverandører må registreres og godkjennes for Helse-ID. For å kunne bestille Helse-ID, må leverandører være godkjente som tredjeparts leverandør til NHN.

Om den tekniske løsningen

VKP er en skybasert samhandlingsløsning for å utveksle synkrone og asynkrone data mellom helseapplikasjoner på en sikker og enhetlig måte. Kommunikasjonen mellom helseapplikasjonene går over Helsenettet. Systemene integreres med VKP, som igjen utfører tilpasninger av protokoller og sørger for nødvendig transformering av ulike dataformater. Det er åpne standardiserte grensesnitt mellom VKP og VFT-løsninger, men leverandørspesifikke grensesnitt mellom VKP og EPJ.

På denne siden finnes mer spesifikk informasjon om det arbeidet som er gjort.

For å teste innsending av data eller om du ønsker å vite mer om endepunkter, Sign in/registrer deg og gå til "Products" for å abonnere på riktig endepunkt.

Her finner du knutepunktets FHIR-profiler og implementasjonsguide.

Kontakt

Vil du vite mer om Velferdsteknologisk knutepunkt, send oss en e-post.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei