Hopp til hovedinnhold

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler gjennomføring av steg 2 digital samhandling

Ekstern kvalitetssikrer (Concreto og Scienta) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring (KS2) av sentralt styringsdokument for digital samhandling steg 2

Oppsummert skriver ekstern kvalitetssikrer at forprosjektet har gjort et godt og grundig forarbeid, og at arbeidet er godt forankret i sektor. De ser det som sannsynliggjort at steg 2 er samfunnsøkonomiske lønnsomt, og anbefaler derfor gjennomføring av steg 2. Dette forutsetter at styringsgrunnlaget videreutvikles og strammes opp før oppstart.

Sammen om veien videre for digital samhandling

Steg 2 handler hovedsakelig om nasjonale tjenester som allerede er etablert eller er under etablering. Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste og deling av journaldokumenter i kjernejournal er blant tiltakene sektoren sammen foreslår å prioritere høyt de neste årene. I tillegg er kritisk informasjon og datadeling for digital hjemmeoppfølging anbefalt i steg 2.

– Helse- og omsorgssektoren har samlet seg om de viktigste prioriteringene og anbefalingene for digital samhandling de neste årene. De anbefalte tiltakene skal bidra til å løse de samhandlingsbehovene som haster mest og som gir mest nytte. Vi er glade for at KS2-rapporten anbefaler gjennomføring av steg 2, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Tiltakene er beregnet å gi store gevinster for samfunnet, helsepersonell og den enkelte innbygger. De skal blant annet bidra til frigjort tid for helsepersonell og økt trygghet for at de gir riktig helsehjelp. Dette vil bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Deling av relevant helseinformasjon skal også bidra til å forbygge uønskede hendelser som skyldes feil eller manglende informasjon, styrke innbyggers tillit til helsetjenesten og bidra til at innbyggerne kan delta mer aktivt i egen behandling. Tiltakene skal også bidra til økt innovasjon og tjenesteutvikling gjennom et bedre fungerende marked.

KS2-rapporten vil sammen med det sentrale styringsdokumentet danne grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning for steg 2 i Stortinget.

Last ned KS2-rapporten her (PDF).